armed forces

listen to the pronunciation of armed forces
English - Turkish
askeri kuvvetler
silahlı kuvvetler

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Silahlı kuvvetler şehri kuşattı. - Armed forces besieged the city.

silahlı kuvvet

Konferansta süper güçlerden, silahlı kuvvetlerini üçte bir oranında azaltmaları istendi. - The conference called for the major powers to cut their armed forces by a third.

Silahlı kuvvetlerin hangi kolundaydın? - Which branch of the armed forces were you in?

(isim) silâhlı kuvvetler
{i} silâhlı kuvvetler

Silahlı kuvvetlerin hangi kolundaydın? - Which branch of the armed forces were you in?

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER: Bir ülkenin veya ülkeler topluluğunun askeri kuvvetleri. Ayrıca bakınız: "forces"
birlikler
askeriye
military
{s} askeri

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu. - The Japanese military forces seemed too strong to stop.

Müttefik askeri liderler Japon planını yenmek için bir yol buldu. - Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan.

armed forces courier
(Askeri) silahlı kuvvetler kuryesi
armed forces censorship
silahlı kuvvetler sansürü
Armed Forces Examining and Entrance Station
(Askeri) Silahlı Kuvvetler İmtihan ve Giriş Yeri
Armed Forces Identification Review Board
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Teşhis Adli Müşavirlik İnceleme Kurulu
Armed Forces Medical Intelligence Center
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Sıhhiye İstihbarat Merkezi
Armed Forces Professional Entertainment Overseas
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Denizaşırı Bölgeler Personel Dinlenme Merkezi
Armed Forces Radio and Television Service
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Radyo ve Televizyon Hizmeti
Armed Forces Radiobiology Research Institute
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Radyobiyoloji Araştırma Enstitüsü
Armed Forces Staff College; United States Air Force specialty code
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Kurmay Akademisi; Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ihtisas kod numarası
Armed Forces medical examiner
(Askeri) Silahlı Kuvvetler tıbbi muayene görevlisi
armed forces censorship
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER SANSÜRÜ: Silahlı kuvvetlere mensup şahıslara veya bu kuvvetlere refakat eden yada hizmet gören kimselere ait, gelen ve giden şahsi haberleşmelerin incelenmesi ve kontrolu. Ayrıca bakınız: "censorship"
armed forces college
(Askeri) silahlı kuvvetler akademisi
armed forces courier
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER KURYESİ: Silahlı kuvvetler kurye hizmet görevlerini ifa etmek üzere atanan ve silahlı kuvvetler kurye hizmeti kimlik kartına sahip bir subay. Ayrıca bakınız: "courier"
armed forces courier service
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER KURYE HİZMETİ: Subay kuryeler tarafından, muhafaza altında teslim ve tesellümü gerektiren dökümanların emin bir şekilde ve süratle gönderilmesi için mevcut usullerden birini temin eden Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin müşterek bir bürosu
armed forces courier station
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER KURYE GÖREVİ: Silahlı Kuvvetler kurye hizmetlerine ait malzemenin kabulü, işlem görmesi ve gönderilmesi için ilgili askeri daire tarafından onaylanan ve karargah, Silahlı Kuvvetler kurye hizmeti tarafından resmen belirlenen bir kara, deniz veya hava kuvvetleri faaliyeti
armed forces disciplinary control board
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER DİSİPLİN KONTROL KURULU: Bir veya daha çok kuvvete mensup komutanı temsil eden subaylardan oluşan ve kendi sorumluluk bölgesi içindeki Silahlı kuvvetler personelinin disiplini, sağlığı, morali ve refahı üzerinde olumsuz etki yapabilecek durumları inceleyen ve giderilmesine çalışan bir kurul
armed forces examining station
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER MUAYENE İSTASYONU: Silahlı kuvvetlerin Dört Sınıfı ve İhtisas Ayırma Hizmeti (Selective Service) tarafından, kendisine havale edilen gönüllü veya celp durumundaki şahısların zihni ve bedeni niteliklerini tayin için kurulmuş bir teşkil
armed forces induction station
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ASKERLİK ŞUBESİ: Şahısların silahlı kuvvetlerine celp suretiyle alınma durumlarını tespit ve elverişli görülenleri kabul edip çeşitli sınıflara tahsis için kurulmuş bir teşkil
armed forces industrial college
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ENDÜSTRİ AKADEMİSİ: Bak. "Industrial College of the Forces". ARMED FORCES INFORMATION AND EDUCATION DIVISION: SİLAHLI KUVVETLER HALKLA MÜNASEBETLER VE ÖĞRETİM DAİRESİ
armed forces information school
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER OKULU: Milli savunma bakanlığının murakabesi altında çalışan, müşterek bir öğretim müessesesi. Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili sahalarda, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri tarafından ihtiyaç gösterilen uzmanların birleşik askeri eğitimini sağlar
armed forces institute of pathology
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER PATOLOJİ ENSTİTÜSÜ
armed forces intelligence
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İSTİHBARATI: Stratejik istihbaratın yabancı devletler silahlı kuvvetleriyle ilgili kısmı
armed forces medical procurement agency
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER TIBBİ TEDARİK BÜROSU: ARMED FORCES OF THE UNITED STATES: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SİLAHLI KUVVETLERİ: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve sahil korumanın bütün kısımlarını müştereken belirtmek üzere kullanılan bir terim
armed forces police
(Askeri) silahlı kuvvetler inzibatı
armed forces police
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İNZİBATI: Birden çok kuvvetin devamlı garnizon dışı inzibat merkezleri bulundurduğu toplu yerlerde faaliyette bulunan müşterek kuvvetler inzibat teşkilatı mensupları
armed forces press service
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER BASIN HİZMETİ
armed forces procurement regulations
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER TEDARİK YÖNETMELİĞİ: A. B. D. 10 sayılı Kanun 137 nci Bölümün verdiği yetki dahilinde, ikmal maddeleri ve hizmet tedariki ile ilgili Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri müşterek usullerini gösterir yönetmelik
armed forces qualification test
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER NİTELİK TESTİ: Gönüllü ve celp suretiyle silahlı kuvvetlere verileceklerin zeka durumlarını tayin için yapılan test. Nitelik sahibi insan gücünü Silahlı kuvvetlerden her birine, zeka kategorilerine dayanarak dağıtımını temin için faydalanılır
armed forces radio service
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER (RADYO) TELSİZ HİZMETİ
armed forces reserve center
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAT EĞİTİMİ MERKEZİ: A. B. D. Müşekkel İhtiyat Birlikleri ile Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Personelinin eğitimi için faydalanılan bir iş yeri, faaliyet merkezi veya tesis
armed forces reserve medal
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İHTİYATLIK HİZMETİ MADALYASI: A. B. D. Silahlı Kuvvetleri Müşekkel İhtiyat Asli unsurlarından birinde arasız 12 yıl içinde 10 yıl hizmet görenlere verilen bir madalya. Ayrıca bak "ten years device"
armed forces screen reports
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER SİNEMA HABERLERİ: Kara Kuvvetleri tarafından hazırlanan 20: 30 dakikalık sinema filmleri. Bu filmlerde daha çok, yeni askeri gelişmeler veya askerleri ilgilendiren diğer konulara ait üç veya dört değişik durum gösterilir
armed forces special weapons project
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ÖZEL SİLAHLAR PROJESİ
armed forces staff college
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi
armed forces staff college
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER HARP AKADEMİSİ: Genelkurmaya (Müşterek Kurmay Başkanları Heyetine) bağlı bir öğretim müessesesi. Bu müessese; muharip ve yardımcı sınıflara mensup bütün yüksek rütbeli subaylara, kendi sınıfları dışındaki branşların taktik ve stratejileri hakkında bilgi verir; Daha sonra, müşterek ve kombine (birleşik) harekat hakkında kombine bir bilgi sağlar. ARMED MINE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO) (DOD, NATO): KURULU MAYIN: Bütün emniyet araçlarının sökülmüş olduğu ve mayın dök'wn işleminden sonra bütün otomatik emniyet tertibatının ve/veya geciktirme mekanizmalarının faaliyete geçmiş olduğu bir mayın, Böyle bir mayın, bir hedef sinyalini, etkisini veya temasını almaya hazır olacaktır. Ayrıca bakınız: "mine". ARMED MINE (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): KURULU MAYIN: Faaliyete geçmeye hazır bir mayın. Ayrıca bakınız: "mine". ARMED RECONNAISSANCE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): SİLAHLI KEŞİF: Önceden kararlaştırılmış hedeflere değil de, tahsis edilmiş genel bölgelerde veya görevlendirilen ulaştırma yolları üzerinde rastlayacağı düşman malzemesi, personeli veya tesisleri nevinden hedefleri tespit ve bunlara taarruz amacı güden bir görev
military
{s} askeri. i
military
(isim) ordu
military
{i} ordu

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki raporlarda, Irak ordusu tarafından yapılan gerilla direnişi terörizm olarak adlandırılır. - In reports in the United States, guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.

Yüksek düzeydekilerin emirlerine itaat ederken zihinsel gücüm askıya alınmış canlandırmada kaldı. Bu, orduda herkeste karakteristiktir. - My mental faculties remained in suspended animation while I obeyed the orders of the higher-ups. This is typical with everyone in the military.

military
militer
military
(Askeri) ASKERİ: Daha dar bir manada, yalnız kara ordusuna ait veya onunla ilgili
turkish armed forces
(Askeri) türk silahlı kuvvetleri
military
askerler

Askerler askeri bir araçta devriye giderler. - Soldiers go on patrol in a military vehicle.

military
(sıfat) askeri
Air Force Reserve Command; Armed Forces Recreation Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti Komutanlığı; Hava Kuvvetleri Eğlence ve Dinlenme Merkezi
Air Force contract augmentation program; Armed Forces contract augmentation prog
(Askeri) Hava Kuvvetleri sözleşme takviye programı; Silahlı Kuvvetler sözleşme takviye programı
Office of the Armed Forces Medical Examiner
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Sıhhi Denetim Dairesi
Unified Action Armed Forces
(Askeri) Kara Birlikleri Müşterek Harekatı
af
bk. Auto-Focus
armed force
silahlı güç

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

military
İz

Tom, askeri belgeselleri izlemekten hoşlandı. - Tom liked to watch military documentaries.

military
MP As
military
"the" ile silâhlı kuvvetler
military
militarilyasker
military
ordu veya silâhlı kuvvetler tarafından yapılan
military
inzibat eri
military
military police askeri inzibat teşkilâtı
the armed forces
silahlı kuvvetler
the armed forces
silâhlı kuvvetler
unified action armed forces
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER MÜŞTEREK HAREKET YÖNETMELİĞİ: İki veya daha fazla kuvvetin veya unsurunun birlikte yapacakları faaliyetler için ABD Silahlı Kuvvetlerinin faaliyet ve uygulamalara yön veren prensipleri, doktrinleri ve faaliyetleri ortaya koyan yayın
united states armed forces
(Askeri) abd silahlı kuvvetleri
united states armed forces
(Askeri) ABD SİLAHLI KUVVETLERİ: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyade Teşkilatı ve kıyı Muhafaza teşkilatının muvazzaf asli teşkillerini toplu olarak ifade için kullanılan terim. Ayrıca bak "armed forces of the united states"
united states armed forces institute
(Askeri) ABD SİLAHLI KUVVETLERİ ENSTİTÜSÜ: Milli Savunma Bakanlığına personeline görev dışı öğretim vasıta ve hizmetleri sağlar. UNITED STATES ARMY OR ARMY OF THE UNITED STATES: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ORDUSU: Bu terimler; ABD Hava Kuvvetleri gibi kanunla tesis edilmiş kısım dışında, ABD Anayasasında sözü geçen Kara Ordusunun veya Orduları ifade eder. (united states army) terimi, (army of the united states) terimi yerine tercihen kullanılacaktır. ABD. Kara Ordusu (united states army); Muvazzaf ordusu (regular army), ABD Milli Muhafız Teşkilatı (U. S. National Guard) ile Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Teşkilatını (army reserve) ve bu asli teşkillere tayin edilen, gönüllü olarak veya celp suretiyle giren bütün personeli; asli bir teşkil belirtilmeden tayinle, gönüllü olarak veya celp suretiyle gelmiş bütün personeli ihtiva ettiği gibi, kanunla Federal hizmete çağrılmış eyalet, özel bölge (territory) ve Kolombiya mıntıkası Milli Muhafızları dahil, Ordu'da faal göreve alınan bütün ihtiyatları veya askere alınan bütün şahısları içine alır. Bununla beraber; (U. S. Army) terimi, bazı hallerde kanun metinlerinde, muvazzaf Ordu (regular army) anlamına kullanılmıştır ve bu gibi kanun metinlerine özel atıf yapılmadan, bu anlamda kullanılmayacaktır
English - English
The military forces of a nation, such as the army, navy, air force, marines and, sometimes, coast or border guards
The armed forces or the armed services of a country are its military forces, usually the army, navy, marines, and air force. The military forces of a country. Also called armed services. a country's military organizations, including the army, navy, and air force
{i} security forces, military forces
the military forces of a nation; "their military is the largest in the region"; "the military machine is the same one we faced in 1991 but now it is weaker"
af
armed forces censorship
military censorship of personal communications to or from persons in the armed forces
armed forces day
the 3rd Saturday in May
Armed forces.
military
Canadian Armed Forces
Canadian Forces
United States Armed Forces
Used to denote collectively only the regular components of the United States Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and Coast GuardJoint Publication 1-02 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms; 12 April 2001 (As Amended Through 14 April 2006)
clash with armed forces
combat between militants or military forces; do battle with armed militants
revolutionary armed forces of colombia
a powerful and wealthy terrorist organization formed in 1957 as the guerilla arm of the Colombian communist party; opposed to the United States; has strong ties to drug traffikers
armed forces
Favorites