an item of furniture on which clothes may be hung

listen to the pronunciation of an item of furniture on which clothes may be hung
English - English
clothes valet
an item of furniture on which clothes may be hung

  Hyphenation

  an i·tem of fur·ni·ture on which clothes May be hung

  Turkish pronunciation

  ın aytım ıv fırnîçır ôn hwîç klōz mey bi hʌng

  Pronunciation

  /ən ˈītəm əv ˈfərnəʧər ˈôn ˈhwəʧ ˈklōz ˈmā bē ˈhəɴɢ/ /ən ˈaɪtəm əv ˈfɜrnɪʧɜr ˈɔːn ˈhwɪʧ ˈkloʊz ˈmeɪ biː ˈhʌŋ/

  Word of the day

  double entendre
Favorites