a longing for something better than the present situation

listen to the pronunciation of a longing for something better than the present situation
English - Turkish

Definition of a longing for something better than the present situation in English Turkish dictionary

discontent
{i} memnuniyetsizlik

Dilek memnuniyetsizlikten kaynaklanır. Bunu kontrol etmeye çalışın. - Desire is a source of discontent. Try to control it.

discontent
hoşnutsuz

Tom'un hoşnutsuz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is discontented.

Hoşnutsuzluğumu ifade etmek için yazıyorum. - I'm writing in order to express my discontent.

discontent
sızıltı
discontent
dargın
discontent
hoşnut olmayan
discontent
hoşnutsuzluk

Başkaları ile hoşnutsuzluk içinde yaşamaktansa dünya malından vazgeçmek daha iyi. - Better to give up possessions than to live in discontent with others.

discontent
{f} hoşnutsuzluk ver
discontentedness
memnuniyetsizlik
discontent
discontentedness discontentment hoşnutsuzlu
discontent
istemeyerek
discontent
hoşnutsuzluk,v.hoşnutsuzluk ver: n.hoşnutsuzluk
discontent
{i} üzücü şey
discontent
dargınlık
discontent
discontentedly hoşnutsuz olarak
discontent
memnuniyetsizliğe sebep olmak
discontent
memnuniyetsizlikle
discontent
memnun olmayan
discontentedness
(isim) memnuniyetsizlik
English - English
discontentedness
discontentment
discontent
a longing for something better than the present situation

  Hyphenation

  a long·ing for some·thing bet·ter than the pres·ent si·tu·a·tion

  Turkish pronunciation

  ı lôngîng fôr sʌmthîng betır dhın dhi prizent sîçueyşın

  Pronunciation

  /ə ˈlôɴɢəɴɢ ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbetər ᴛʜən ᴛʜē prēˈzent ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ə ˈlɔːŋɪŋ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ ˈbɛtɜr ðən ðiː priːˈzɛnt ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Word of the day

  vivify
Favorites