a full supply; abundance; plenitude; plenty

listen to the pronunciation of a full supply; abundance; plenitude; plenty
English - Turkish

Definition of a full supply; abundance; plenitude; plenty in English Turkish dictionary

plentifulness
bolluk
plentifulness
bereket
plentifulness
çokluk
English - English
plentifulness
a full supply; abundance; plenitude; plenty
Favorites