özellikler

listen to the pronunciation of özellikler
Turkish - English
makings
(Pisikoloji, Ruhbilim) traits

Japan has many distinctive traits. - Japonya'nın pek çok ayırt edici özellikleri vardır.

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

(Bilgisayar) properties for
specification

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

(İnşaat) requirement
properties

She believes that jade has medicinal properties. - O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır.

There are no common properties shared by all games. - Tüm oyunlar tarafından paylaşılan ortak özellikler yoktur.

features

She was a girl with finely chiseled features. - O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı.

Can you tell us about some of the natural features of that area? - O bölgenin doğal özelliklerinin bazılarından bahsedebilir misiniz?

özellik
characteristic

These are characteristics of the spoken language. - Bunlar, konuşulan dilin özellikleridir.

Japan has many different characteristics. - Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.

özellik
{i} feature

Because of its origins, Canadian English has features of both American and British English. - Onun kökeninden dolayı, Kanada İngilizcesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesi ile ilgili özelliklere sahiptir.

She was a girl with finely chiseled features. - O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı.

özellik
{i} speciality
özellik
property

Superconductivity is a physical property. - Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir.

Superconductivity is a physical property. - Üstüniletkenlik fiziksel bir özelliktir.

özellik
{i} attribute
özellik
characteristics

The Japanese language has many distinctive characteristics. - Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

Japan has many different characteristics. - Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.

özellik
{i} quality
özellik
peculiarity
özellik
{i} attribution
özellik
feature, peculiarity, character, characteristic, attribute, property, qualification, quality, nature
doğuştan olan özellikler
equipment
özellik
hallmark
özellik
texture
fiziksel özellikler
physical properties
ilgin özellikler
(Matematik,Teknik) affine properties
jeoteknik özellikler
geotechnical properties
klinik özellikler
(Tıp) clinical features
mekanik özellikler
mechanic properties
mekanik özellikler
mechanical properties
morfolojik özellikler
morphological properties
morfolojik özellikler
morphological
morfolojik özellikler
(Tıp) morphologic characteristics
niteliksel özellikler
(Ticaret) qualitative characteristic
ulusal özellikler
national characteristics
özellik
(Bilgisayar) option
özellik
streak
özellik
stamp
özellik
particulate
özellik
qualification
özellik
commonality
özellik
plate-mark
özellik
particularization
özellik
specific

The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner. - Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu.

When I was little, my grandmother would put out a small bowl of milk specifically for hedgehogs. - Ben küçükken, anneannem özellikle kirpi için küçük bir kase süt koyardı.

özellik
strain
özellik
singular
özellik
characteristic feature
özellik
privateness
özellik
private
özellik
hall mark
özellik
particularity
özellik
character

The Japanese language has many distinctive characteristics. - Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees. - Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti.

özellik
singularity
özellik
nature
özellik
trait

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

Japan has many distinctive traits. - Japonya'nın pek çok ayırt edici özellikleri vardır.

özellik
individuality
özellik
point

I want to emphasize this point in particular. - Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum.

The teacher particularly emphasized that point. - Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı.

özellik
eligibility
ayrıntılı özellikler
detailed specs , detailed features
özellik
genius
özellik
specification

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

belirleyici özellikler
(Ticaret) determinant attributes
benzer özellikler
similarities
geometrik özellikler
geometric properties
kimyasal özellikler
chemical properties
mikroskopik özellikler
(Tıp) microscopic characteristics
nicel özellikler
(Tarım) quantitative characteristics
ortak teknik özellikler; termal görüntüleme sistemi
(Askeri) technical interface specification; thermal imaging system
siyasi özellikler kazandırma
(Politika, Siyaset) politicization
siyasi özellikler kazandırma
(Politika, Siyaset) politicisation
soyundan farklı özellikler gösteren canlı
sport
teknolojik özellikler
technological properties
teknolojik özellikler
technological specifications
tip birlik özellikler dosyası
(Askeri) type unit characteristics file
yöresel özellikler
local color
özellik
specialty
özellik
plate mark
özellik
special feature, peculiarity, characteristic
özellik
cachet
özellik
quiddity
özellik
phil. attribute, property
özellik
characteristic , feature
özellik
special feature
özellik
particular

Tom wasn't feeling particularly talkative. - Tom özellikle konuşkan hissetmiyordu.

I don't think Tom is particularly handsome. - Tom'un özellikle yakışıklı olduğunu sanmıyorum.

özellik
idiosyncrasy
özellik
special

It is important to pay special attention to your love life. - Aşk hayatına özellikle dikkat etmen önemlidir.

özellik
(Nükleer Bilimler) features

Could you explain all the safety features to me once again? - Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin?

Kate has very good features. - Kate'in çok güzel özellikleri var.

özellik
characteristic, feature
özellik
lineament
Turkish - Turkish

Definition of özellikler in Turkish Turkish dictionary

Özellik
hususiyet
özellik
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner
özellik
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
özellik
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
özellikler
Favorites