(above)

listen to the pronunciation of (above)
English - Turkish

Definition of (above) in English Turkish dictionary

above
{e} üzerine

Mermi dizin üzerine girdi. - The bullet entered above the knee.

Çatalı ekmek ve tereyağı tabağı üzerine koy. - Place the bread and butter plate above the fork.

layman
meslekten olmayan kimse
above
yukarıda

Yukarıda verilen örneğe bak. - See the example given above.

Yukarıdaki bulutlar hızlı ilerledi. - The clouds above moved fast.

above
(İnşaat) üstünde

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira birincisi ikincisinden daha önemlidir. - Health is above wealth, for the former is more important than the latter.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

above
{e} üzerinde

Ay bulutların üzerinde kaldı. - The moon rose above the clouds.

Ben, 300 doların üzerindeki bir kamerayı maddi olarak karşılayamam. - I cannot afford a camera above 300 dollars.

above
{s} yukarıdaki

Önemli! Yukarıdaki cümleye çeviri eklemek üzeresiniz. - Important! You are about to add a translation to the sentence above.

Lütfen yukarıdaki yorumlarımı önemseme. - Please ignore my comments above.

above
{s} sözü geçen
above
{e} öte

Her şeyin ötesinde arkadaşlarına sadık olmalısın. - You must, above all, be faithful to your friends.

Bunun ötesinde İbranice okuyabilir. - Above and beyond this, he can read Hebrew.

layman
uzman olmayan kimse
above
üstten
above
-e bakan
above
daha üst makamdaki biri
above
adı geçen
above
yukarıda geçen
above
allaha ait olan
above
dışında
above
-den daha fazla
above
daha çok yukarıda
above
üstündeki

Bir buzdağının su altındaki parçası su üstündeki parçasından çok daha büyüktür. - The part of an iceberg under the water is much larger than that above the water.

Tom'un masasının üstündeki rafta bir bovling kupası vardı. - There was a bowling trophy on the shelf above Tom's desk.

above
yukarı taraflarında
above
-den fazla
above
üstteki
above
altındaki

Bir buzdağının su altındaki parçası su üstündeki parçasından çok daha büyüktür. - The part of an iceberg under the water is much larger than that above the water.

above
anılan
above
-den üstün
above
-den çok
above
tepede
above
önceden anılan
above
-e hakim olan
above
daha yukarı
above all
hepsinden önce
consider above blame
üstüne toz kondurmamak
none of the above
yukarıdakilerin hiçbiri
rise above
üstünden doğmak
a cut above
-den daha yakşı
a cut above
daha üstün
above
çok

Uçak, bulutların çok üzerinde uçuyordu. - The plane was flying far above the clouds.

Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez. - Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former.

above
cennette
above
bir şeyin üstünde
above
fazla

Bu kitabı her şeyden fazla seviyorum. - I love this book above all.

Beş rubleden fazla ödeme yapmayınız. - Don't go above five rubles.

above
daha çok

O, onura her şeyden daha çok değer verir. - He values honor above anything else.

above
{e} yüksek

Kasaba deniz seviyesinden 1500 metre yüksekte yer alıyor. - The town is situated 1,500 meters above sea level.

Tiyatronun kapısının üzerindeki sözler bir metre yükseklikteydi. - The words above the door of the theater were one meter high.

above
üst

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira birincisi ikincisinden daha önemlidir. - Health is above wealth, for the former is more important than the latter.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

above
yukarı

Yukarıdaki bulutlar hızlı ilerledi. - The clouds above moved fast.

İnsanlar kendi aralarında mücadele ederken melekler yukarıdan izlerler. - Angels watch from above as men fight amongst themselves.

above
artık

Derin su balıkları asla ışığı görmezler ve bütün hayatlarını yukarıdan gelen artıklarla yaşarlar. - Deep water fish never see the light and live all their lives from the scraps that come from above.

above
{f} üstte
above all
bundan başka
above all
bundan ilave
above all
en önemlisi
above all
her şeyden çok

O, yüzmeyi her şeyden çok sever. - He likes swimming above all.

above all
her şeyden önce

Her şeyden önce, sabırlı olun. - Above all, be patient.

Onlar, her şeyden önce, barış içinde yaşamak istiyor. - They want, above all things, to live in peace.

above all
esas itibarı ile
above all
en evvel
above board
açık ve dürüst
above ground
yeryüzünde
above ground
toprağa gömülmemiş
above mentioned
üstte gösterilen
above par
paritenin üstünde
above par
başa baştan yukarı
above reproach
kusursuz
above reproach
mükemmel
above reproach
hatasız
above sb's head
çok zor
above sb's head
anlama kapasitesinin üstünde
above water
sıkıntıdan uzak
above water
rahat
above-mentioned
yukarıda kaydedilmiş
above-mentioned
yukarıda adı geçen
above-party politics
partiler üstü politika
altitude above sea level
deniz seviyesinden yükseklik
as mentioned above
yukarıda bahsedildiği gibi
from above
tepeden inme
from above
yukardan
from above
yukarıdan
from above
gökten
from above
Allahtan
head and shoulders above
kat kat iyi/üstün
keep one's head above water
ayağını yorganına göre uzatmak
layman
mesleği olmayan
over and above
-den başka
over and above
üstelik
put sth above
olduğundan değerli görmek
above
önce

Onlar, her şeyden önce, barış içinde yaşamak istiyor. - They want, above all things, to live in peace.

Her şeyden önce, birbirinize yardım etmelisiniz. - Above all, you must help each other.

a cut above
-den bir gömlek üstün
a cut above
k. dili -den bir gömlek üstün
above
{i} yukarıda olan şey
above
üzerindeki

Patron, yazıhanenin üzerindeki balkonda işçileri gözleyerek gezindi. - The boss strolled around the balcony above the office, observing the workers.

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

above -grade wall
Yer düzeyinin altında olmayan duvar
above -grade wall
Bir katın dış duvarlarının brüt toplamının % 50’sı dış hava ile temasta olduğunda, belirli bir katın bütün dış duvarları
above and beyond the call of duty
(deyim) Gereğinden fazla, haddinden fazla
above and beyond the call of duty
(deyim) Much more than should be expected

If your waiter goes beyond the call of duty, leave a bigger tip.

above average
ortalamanın üstünde
above grade wall
(İnşaat) Yer düzeyinin altında olmayan duvar
above grade wall
(İnşaat) dış duvarlarının brüt toplamının % 50’sı dış hava ile temasta olduğunda, belirli bir katın bütün dış duvarları toplamı
above ground
yerüstü
above ground pool
yer seviyesi üzerine yapılmış portatif yüzme havuzu
above it
Yukarıda
above market cost
(Ekonomi) Bir hizmetin rekabet piyasasındaki fiyatının üzerinde oluşan maliyeti
above oneself
kendini yukarıda
above par
tic. yazılı değerin üstünde
above sea level
deniz seviyesi üstünde
above the average
ortalamanın üstünde
above the average
Yukarıdaki ortalama
above the surface of the ground
yer yüzeyinin üzerinde
above this, in this document
Bu, bu belgede yukarıda
above to
Yukarıda
above water
su üstünde

Tom başını su üstünde tuttu. - Tom kept his head above water.

above, from above
Yukarıda, yukarıda
above, up
Yukarıda kadar
above-mentioned
Yukarıda ismi geçen, yukarıda bahsedilen
above-mentioned
Yukarıda bahsi geçen
above/beyond reproach
mükemmel, hatasız, kusursuz
above; before; over; upon
Yukarıda, daha önce, üzerinde; üzerine
address above
yukarıdaki adres
as above so below
(Felsefe) Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki de aşağıdakine benzer. Bütün parçaya, parça bütüne benzer.Ne varsa alemde o vardır ademde
as noted above
Yukarıda belirtildiği gibi
be above suspicion
-den şüphe edilemez olmak: He´s above suspicion; he couldn´t have been there when it happened. Ondan şüphe edilemez; olay sırasında orada olamazdı
be/stand head and shoulders above
-den çok üstün olmak
bounded above
Yukarıdaki sınırlı
earth and heaven (here and above)
yer ve gök (burada ve üzeri)
echelon above corps
kolordu yukarıda kademe
from the above
yukarıda
get above oneself
(deyim) Kendini başkalarından üstün görmek
go above
Üzerinden geçip gitmek, üzerinden aşmak
go above and beyond
(deyim) Bir şeyi gerektiğinden daha iyi yapmak

He went above and beyond his duties at work, so he was quickly promoted.

go above and beyond the call of duty
(deyim) Bir şeyi gerektiğinden daha iyi yapmak
head and shoulders above the rest
herkesin içinde en uzun boylu
high above
yüksekler
layman
Avam tabakasından kişi
layman
{i} laik kimse
lie above
Yukarıda yalan
pertaining to a taxon at a rank above that of genus.
Bir takson bu cins üzerinde bir rütbe olarak ilgili
pressure above atmospheric
manometrik basınç
see above
yukarıda görebilirsiniz
stand head and shoulders above
-den çok daha iyi olmak, -den çok üstün olmak
steam pressure above atmospheric
atmosfer üstündeki buhar basıncı
the above
yukarıda
the gap above suspended ceiling
asma tavan boşluğu
those above me
o benim üstümde
up above
yukarıya
up above
yukarda

everything is up above.

which are all up above
yukarıdakilerin hepsiyle beraber

which are all up above basic styles with variety kinds of details like prints, embroideries, hand works, accessories etc.

above
yukarıda olan
above
the yukarıki, yukarıdaki, (sayfanın) yukarısında bulunan; daha önceki (bölüm/paragraf/satır/sayfa): The above picture depicts the city
above
(isim) yukarıda olan şey
above all
özellikle

O, saygın rasyonel ve özellikle güzel. - She is reputable, rational and above all pretty.

above board
doğru
above item
(Bilgisayar) öğenin üstünde
above selection
Seçimin Üstü
above suspicion
şüphe götürmez
above suspicion
şüphe edilmez
be above suspicion
her türlü şüpheden uzak olmak
layman
{i} rahip olmayan kimse
layman
bir meslek veya ilmin yabancısı
layman
{ç} lay.men (ley'mîn)
layman
meslek sahibi olmayan kimse
layman
{i} papaz/rahip sınıfından olmayan erkek
layman
rahip sınıfından olmayan kimse
layman
{i} bir mesleğin/ilmin yabancısı
layman
{i} meslekten olmayan
over and above
dahası
rise above
-in üstünden doğmak/yükselmek
English - English
layman
a cut above
superior to; of a higher quality than

She really thinks she's a cut above in that hat.

a notch above
superior to; of a higher quality than

The hotel we stayed in this year was fabulous. It put our vacation a notch above the rest.

above
Above is often used elliptically as an adjective by omitting the word said, mentioned, quoted, or the like:
above
Figuratively, higher than; superior to in any respect; surpassing; beyond; higher in measure or degree than; as, things above comprehension; above mean actions; conduct above reproach

I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun.

above
Surpassing in number or quantity; more than; as, above a hundred. (Passing into the adverbial sense; see adverb #4 below.)
above
Earlier in order; higher in the same page; hence, in a foregoing page

That was said above.

above
In a higher place; overhead; into or from heaven

He's in a better place now, floating free as the clouds above.''.

above
Higher in rank or power

He appealed to the court above.

above
In or to a higher place; higher than; on or over the upper surface; over; — opposed to below or beneath

Fowl that may fly above the earth.

above
Above is often used further elliptically as a noun by omitting the noun, where it is should be clear what is omitted

See the above.

above all
Of prime importance; before anything else
above and beyond
More than is expected or required

Boy, they sure went above and beyond when they were planning this party!.

above and beyond
Far more than

The staff often goes above and beyond what is required.

above average
Better than average
above board
Honestly, reputably

They conducted the negotiations completely above board.

above one's bend
Out of one's control or power
above the fold
Anything similarly occupying an exclusive position of relative prominence
above the fold
By extension, situated near the top of a web page; not requiring scrolling. See above the scroll
above the fold
Situated in the upper half of the front page of a broadsheet newspaper, and thus more prominent, as the lower half is not usually visible when the folded newspaper is displayed for sale
above the law
Exempt from the laws that apply to everyone else

You may think you're above the law, but you're not.

above the salt
Of high standing or honor
above water
Out of difficulty, especially financial
above-board
Open; transparent; honest; legal
above-cited
Cited before, in the preceding part of a text
above-mentioned
Mentioned or named before; aforesaid
above-named
Mentioned or named before; aforesaid

The Jewish fires were the heaviest blows we had had; for though the Waddingley Cotton-mills had been burnt in 1822, at a loss to the Company of 80,000£, and though the Patent Erostratus Match Manufactory had exploded in the same year at a charge of 14,000£, there were those who said that the loss had not been near so heavy as was supposed -- nay, that the Company had burnt the above-named establishments as advertisements for themselves.

above-stairs
On any floor above the ground level, especially, one which is reached by means of a staircase

He was found above-stairs in an empty room, searching the floor for something.

above-the-fold
Alternative spelling of above the fold
heavens above
expression of surprise, contempt, outrage, disgust, boredom, frustration
height above average terrain
the height of a radio transmitter, including the antenna, as compared to the average terrain height in the surrounding area between three and sixteen kilometers from the antenna site
hit above one's weight
Alternative form of punch above one's weight
hold one's head above water
Alternative form of keep one's head above water
huckleberry above a persimmon
Something slightly better than something else

His blog is a huckleberry above a persimmon.

keep one's head above the water
Alternative form of keep one's head above water
keep one's head above water
To survive or endure, especially in a situation in which one is struggling to avoid being overwhelmed by adverse financial circumstances

Strong sales in Europe and Asia are helping Tiffany keep its head above water at a time when US consumers are holding onto their wallets.

over and above
more than is necessary or than expected
over and above
supplementary
punch above one's weight
To achieve or perform at a higher level than would be expected based on one's preparation, attributes, rank, or past accomplishments, or to attempt to do so

Ireland's current commissioner, Charlie McCreevy, is such a high-profile and outspoken figure who punches above his weight in Brussels in the important role of internal market commissioner.

above
in or to a place that is higher
above
{p} higher, more
above
{a} overhead
above and beyond the call of duty
(deyim) Much more than expected, the extra mile

Her extra work was above and beyond the call of duty.

as above so below
(Felsefe) Hermes Trismegistus's axiom, "As Above, So Below" is a key metaphysical concept that is captured in various forms in addition to Hermes' Emerald Tablet.These words circulate throughout occult and magical circles, and they come from Hermetic texts. The concept was first laid out in The Emerald Tablet of Hermes Trismegistus, in the words "That which is Below corresponds to that which is Above, and that which is Above, corresponds to that which is Below, to accomplish the miracles of the One Thing."
go above and beyond
(deyim) Work longer or harder than expected, give 110%, go the extra mile
go above and beyond the call of duty
(deyim) Work longer or harder than expected, give 110%
with the above in mind
Remembering what is said above
above
at an earlier place; "see above"
above
appearing earlier in the same text; "flaws in the above interpretation"
above
{e} over; higher than; more than
above
In or to a higher place; higher than; on or over the upper surface; over; - opposed to below or beneath
above
If you value one person or thing above any other, you value them more or consider that they are more important. his tendency to put the team above everything
above
Above is often used elliptically as an adjective by omitting the word said, mentioned, quoted
above
overhead, over, in a higher place; more; aforementioned (in a text)
above
In a higher place; overhead; into or from heaven; as, the clouds above
above board
honest and legal
above board
out in the open, revealed, not hidden
above board
(Nautical) cabins that are above water lever on a cruise ship
above mentioned
{s} previously mentioned, aforementioned
above sea level
above the level corresponding to the surface of the sea
above the line
Memory locations, either virtual or real, with addresses greater than 16MB
above the line
points that do not count toward game; points other than those scored for tricks bid and made
above the line
Marketing which is clearly identified as being paid for by an interested party For example, advertising in magazines and newspapers
above-the-line promotion
Above-the-line promotion is the use of promotional methods that cannot be directly controlled by the company selling the goods or service, such as television or press advertising. Compare below-the-line promotion. For all maternity clothing retailers, most above-the-line promotion is conducted through focused sources such as mother and baby magazines
be above one's head
be beyond one's understanding
one rung above
one stage higher, one rank higher
the above mentioned
{i} that which was previously mentioned above
(above)

    Videos

    ... for America is to have a true all-of-the-above policy. I don't think anyone really believes ...
    ... OBAMA: That's the strategy you need, an all-of-the-above strategy, and that's what ...

    Word of the day

    tessera
Favorites