to heat almost to boiling

listen to the pronunciation of to heat almost to boiling
to heat almost to boiling

  Silbentrennung

  to heat al·most to boil·ing

  Türkische aussprache

  tı hit ôlmōst tı boylîng

  Aussprache

  /tə ˈhēt ˈôlˌmōst tə ˈboiləɴɢ/ /tə ˈhiːt ˈɔːlˌmoʊst tə ˈbɔɪlɪŋ/

  Wort des Tages

  feuilleton
Favoriten