to give up using or having

listen to the pronunciation of to give up using or having
Englisch - Türkisch

Definition von to give up using or having im Englisch Türkisch wörterbuch

relinquish
-den vazgeçmek
relinquish
-den feragat etmek
relinquish
-i bırakmak
relinquish
bırak
relinquish
vazgeçmek
relinquish
feragat etmek

Evlilik öncesi bekâretimden feragat etmektense ölmeyi tercih ederim. - I would rather die than relinquish my virginity before marriage.

relinquish
{f} serbest bırakmak
to give up
pes etmek

Henüz pes etmek istemiyorum. - I don't want to give up yet.

relinquish
{f} bırakmak
relinquish
relinquishmentterk
relinquish
feragat

Evlilik öncesi bekâretimden feragat etmektense ölmeyi tercih ederim. - I would rather die than relinquish my virginity before marriage.

relinquish
elini çekmek
relinquish
{f} terketmek
relinquish
{f} başkasına bırakmak
Englisch - Englisch
relinquish
to give up
give way, concede, give in, throw in the towel
to give up using or having

  Silbentrennung

  to give up us·ing or ha·ving

  Türkische aussprache

  tı gîv ʌp yuzîng ır hävîng

  Aussprache

  /tə ˈgəv ˈəp ˈyo͞ozəɴɢ ər ˈhavəɴɢ/ /tə ˈɡɪv ˈʌp ˈjuːzɪŋ ɜr ˈhævɪŋ/

  Wort des Tages

  calvary
Favoriten