to act as a ballast for

listen to the pronunciation of to act as a ballast for
Englisch - Englisch
weigh down

We used some sandbags to weigh down the balloon.

to act as a ballast for

  Silbentrennung

  to act as a bal·last for

  Türkische aussprache

  tı äkt äz ı bälıst fôr

  Aussprache

  /tə ˈakt ˈaz ə ˈbaləst ˈfôr/ /tə ˈækt ˈæz ə ˈbæləst ˈfɔːr/

  Wort des Tages

  tabula rasa
Favoriten