the property of being truncated or short

listen to the pronunciation of the property of being truncated or short
Englisch - Türkisch

Definition von the property of being truncated or short im Englisch Türkisch wörterbuch

shortness
{i} kısalık
shortness
kıtlık
shortness
noksanlık
shortness
darlık
shortness
{i} yetmezlik
shortness
{i} kabalık
shortness
{i} terslik, sertlik
shortness
{i} küçüklük
shortness
{i} eksiklik
shortness
{i} gevreklik
shortness
kisalik
shortness
{i} kısa boyluluk
shortness
{i} terslik
Englisch - Englisch
shortness
Truncation
the property of being truncated or short

  Silbentrennung

  the prop·er·ty of be·ing trun·ca·ted or Short

  Türkische aussprache

  dhi präpırti ıv biîng trʌngkeytîd ır şôrt

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈpräpərtē əv ˈbēəɴɢ ˈtrəɴɢˌkātəd ər ˈsʜôrt/ /ðiː ˈprɑːpɜrtiː əv ˈbiːɪŋ ˈtrʌŋˌkeɪtɪd ɜr ˈʃɔːrt/

  Wort des Tages

  svelte
Favoriten