the act of moving forward suddenly

listen to the pronunciation of the act of moving forward suddenly
the act of moving forward suddenly

  Silbentrennung

  the act of mo·ving for·ward sud·den·ly

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv muvîng fôrwırd sʌdınli

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈmo͞ovəɴɢ ˈfôrwərd ˈsədənlē/ /ðiː ˈækt əv ˈmuːvɪŋ ˈfɔːrwɜrd ˈsʌdənliː/

  Wort des Tages

  dis
Favoriten