the act of glorifying or the state of being glorified

listen to the pronunciation of the act of glorifying or the state of being glorified
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
glorification
the act of glorifying or the state of being glorified

  Silbentrennung

  the act of glo·ri·fy·ing or the state of be·ing glo·ri·fied

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv glôrıfayîng ır dhi steyt ıv biîng glôrıfayd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈglôrəˌfīəɴɢ ər ᴛʜē ˈstāt əv ˈbēəɴɢ ˈglôrəˌfīd/ /ðiː ˈækt əv ˈɡlɔːrəˌfaɪɪŋ ɜr ðiː ˈsteɪt əv ˈbiːɪŋ ˈɡlɔːrəˌfaɪd/
Favoriten