serious weakening and loss of energy

listen to the pronunciation of serious weakening and loss of energy
serious weakening and loss of energy

  Silbentrennung

  se·ri·ous weakening and loss of en·er·gy

  Türkische aussprache

  sîriıs wikınîng ınd lôs ıv enırci

  Aussprache

  /ˈsərēəs ˈwēkənəɴɢ ənd ˈlôs əv ˈenərʤē/ /ˈsɪriːəs ˈwiːkənɪŋ ənd ˈlɔːs əv ˈɛnɜrʤiː/
Favoriten