oriented

listen to the pronunciation of oriented
Englisch - Türkisch
{s} amaçlı
{s} doğrultusunda olan
{s} yönlü
yönlendirilmiş
(Dilbilim) yöneltimli
{f} yönelt
yönelik
(Askeri) CİHETİNE KONMUŞ; CİHETİNE KONULAN: Doğru istikametlere müracaat etmek veya kuzey-güneye göre yöneltmek suretiyle cihetine konmuş bir şey (harita, plancete vesaire)
{f} yönelt: adj.yönelik,yönlü
yönelmeli
oriented graph
(Bilgisayar,Teknik) yönlü çizge
oriented polypropylene
odaklı polipropilen
oriented toward
yönelik doğru
oriented angle
(Matematik) yönlü açı
oriented graph
yonlu cizge
oriented line
(Matematik) yönlendirilmiş doğru
oriented plane
(Matematik) yönlendirilmiş düzlem
oriented structure
(Mekanik,Teknik) yönlendirilmiş yapı
orient
{f} yönlendirmek
outcome-oriented
Sonuç odaklı
Detail-oriented
Teferruata önem veren, teferruatçı
community oriented
topluma yönelik
community oriented
toplum yanlı
community oriented
toplum eğilimli
customer oriented
(Ticaret) müşteri odaklı
goal oriented
(Dilbilim) hedef yöneltimli
orient
yöneltmek
orient
doğuya ait
result oriented
sonuç odaklılık
solution oriented
çözüm odaklı
task oriented
(Pisikoloji, Ruhbilim) görev yönelimli
application oriented language
uygulamaya yönelik dil
computer oriented language
bilgisayar yönelimli dil
customer-oriented
müşteriye yönelik
device oriented error
aygıta yönelik hata
economy oriented towards free trade
dışa açık ekonomi
machine oriented language
makina yönelimli dil
market oriented
pazara dönük
market oriented
pazara yönelik
object oriented
nesneye yönelik
object oriented analysis
nesneye dayalı çözümleme
object oriented design
nesneye dayalı tasarım
object oriented programming
nesneye yönelik programlama
object oriented testing
nesneye dayalı sınama
orient
{f} yönelt
problem oriented language
probleme yönelik dil
procedure oriented language
yordama yönelik dil
research oriented
araştırmaya dayalı
table oriented
tabloya yönelik
user oriented language
kullanıcıya yönelik dil
action-oriented
Eylem odaklı
adult-oriented
yetişkinlere göre

while The Simpsons has influenced many adult-oriented animated sitcoms.

adult-oriented
yetişkinleri hedef alan
algorithmic-oriented language
algoritmik odaklı dil
batch-oriented
gruba dayalı
detail-oriented
Ayrıntı odaklı, ayrıntılara odaklı

He is a detail-oriented person.

device-oriented
cihaz yönelimli
flag oriented problem
bayrağa yönelik sorun
future-oriented
Geleceğe dönük, geleceğe yönelik
goal oriented
Hedef(e) odaklı
goal oriented
hedef odaklı
human oriented language
insan odaklı dil
key oriented storage
anahtar odaklı depolama
management-oriented
idare bazlı
model oriented
model yönelimli
nature-oriented
Doğaya yönelik
north-oriented
45° lik açı içerisinde tam kuzeye bakar biçimde uyarlanmış ( kuzey yarım-küre)
object oriented
(Bilgisayar) Nesne tabanlı
object oriented language
yönelimli dil nesne
orientated
Odaklı: "chemically orientated: kimyasal odaklı"
orientated
yönelik
other-oriented
Başkaları odaklı, başkalarına odaklı
outward oriented
Dışa yönelik
people oriented
insan odaklı
present-oriented
Bugüne dönük, bugüne yönelik
problem oriented file
Sorun odaklı dosya
process-oriented
süreç odaklı
profit-oriented
Kâr odaklı, kâr amaçlı, kâr amacı güden
result oriented
Sonuç odaklı
result-oriented
Sonuç odaklı
results oriented
sonuç odaklı
service-oriented
Hizmet yönelimli, hizmet amaçlı, hizmete yönelik
sex oriented
cinsiyet odaklı
time oriented trace
zamana yönelik izleme
word oriented
sözcüğe yönelik
Orient
parıltı
Orient
Doğu ülkeleri
Orient
Doğu

Ben doğu çömlekçiliği ile ilgileniyorum. - I'm interested in oriental pottery.

O, Doğunun gizemleri ile ilgileniyordu. - He was interested in the mysteries of the Orient.

Orient
şark
achieve oriented
başarıyı amaçlayan
achievement oriented
başarıyı amaçlayan
activity oriented
(Dilbilim) etkinlik yöneltimli
application oriented language
uygulama amaçlı dil,uygulamaya yönelik dil
be oriented towards
-e yönelmiş olmak
behavior oriented
davranışa yönelik
behavior oriented
davranış odaklı
common business oriented language
(Askeri) (COBOL) ORTAK TİCARİ DİL: Ticari Bilgi İşlem usullerinin standart bir form halinde açıkça ifade edilebildiği bir dil. Bu dil yalnız bir iş programını; toplu bir çeviricisi bulunan münasip bir kompütere, direkt olarak verme vasıtası değil; ayrıca bu usulleri şahıslar arasında ifade vasıtası olarak da kullanılır
connection oriented
bağlantılı
domain oriented
(Dilbilim) alan odaklı
get oriented
bir yere/çevreye alışmak/intibak etmek
grain oriented
tane konumlu
grain oriented
gren oryantasyonlu
impact oriented data
(Ticaret) etki odaklı veri
labor oriented
emeğe yönelik
learning oriented
(Dilbilim) öğrenme yöneltimli
level of effort oriented items
(Askeri) GÜÇ SEVİYESİNE GÖRE AYARLANMIŞ MADDELER: İhtiyaç hesapları; personel ve teçhizat yoğunluğu ile kullanma süresi ve kullanma oranı gibi faktörlere dayanan maddeler. Bak. "combination mission /level of-effort oriented items", "mission oriented items"
machine oriented language
makina yönelimli dil,makineye yönelik dil
machine oriented language
(Askeri) MAKİNA DİLİ: Komputer veya komputer sınıfından belirli bir makina tarafından anlaşılabilecek bilgileri ifade için, kullanılan bir düzen. Böyle bir dil, makina faaliyetlerini sınırlayan ve idare eden emirleri ve makina tarafından kayıt veya üzerinde işlem yapılacak bilgileri ihtiva edebilir
mission oriented items
(Askeri) GÖREVE GÖRE AYARLANMIŞ MADDELER: İhtiyaç hesapları; bilinen veya tahmin edilen tahrip hedefi toplamı ile ifade edilmiş düşman imkan ve kabiliyetlerinin kıymetlendirilmesine dayanan maddeler. Ayrıca bakınız: "combination mission/ level of effort-oriented items; level-of-effortoriented items"
object oriented
Nesne Yönelimli
orient
doğuya özgü
orient
doğan
orient
parıltılı
orient
doğrultmak
orient
genellikle Asya memleketleri
orient
doğan/doğu
orient
alışmak
orient
incinin üzerindeki açık mavi parlaklık
orient
(Askeri) AYARLAMAK: Bir hava fotoğrafını okurken, fotoğrafı çekildiği anda ışığın geldiği istikametteki bir ışık açısında tutmak
orient
göğün doğu kısmı
orient
yükselen
orient
doğuya yöneltmek
orient
{f} doğuya doğru yapmak
orient
parlak
people oriented
insan yönelimli
performance oriented packaging
(Askeri) performansa bağlı birikim
process oriented
surece yonelik
profit oriented
kâr amaçlı
register oriented architecture
yazmaca dayali mimari
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of orient
having a specific orientation
{s} directed, guided; positioned; familiarized
adjusted or located in relation to surroundings or circumstances; sometimes used in combination; "the house had its large windows oriented toward the ocean view"; "helping freshmen become oriented to college life"; "the book is value-oriented throughout
If someone is oriented towards or oriented to a particular thing or person, they are mainly concerned with that thing or person. It seems almost inevitable that North African economies will still be primarily oriented towards Europe Most students here are oriented to computers. giving a lot of time, effort, or attention to one particular thing
past of orient
Orient
Countries east of the Mediterranean
Orient
Countries of Asia
aspect-oriented
Describing a system which has been written so that different sub-systems appear to add themselves to the main business logic without that logic having to include them manually

The advantage of our aspect-orientated email notification system is that we can change which emails it sends without editing the main program.

market-oriented
market-orientated
market-oriented
market-driven
object oriented programming
Alternative spelling of object-oriented programming
object-oriented
Using entities called objects that can process data and exchange messages with other objects
object-oriented programming
A programming paradigm that uses "objects" to design applications and computer programs. Abbreviation: OOP
orient
To point at or direct towards

I will orient all of the signs to face the road.

orient
To set the focus of so as to relate or appeal to a certain group

We will orient our campaign to the youth who are often disinterested.

orient
To determine which direction one is facing

Let me just orient myself and we can be on our way.

orient
To change direction so as to face east

by extension To change direction to face a certain way.

orient
To familiarize with a situation or circumstance

Give him time to orient himself within the new hierarchy.

orient
To place or build so as to face eastward
orientated
Simple past tense and past participle of orientate
Detail-oriented
Focussing on insignificant details, usually the minor flaws of others
orient
{a} eastern, rising, bright, shining
future-oriented
(Ekonomi) Future-oriented is a term used in finance and economics to describe agents that discount the future lightly and so have a low discount rate, or equivalently a high discount factor
goal oriented
A system, person, or organization that tends to achieve a goal and demonstrate it in subsequent actions
present-oriented
(Ekonomi) Present-oriented is a term used in finance and economics to describe agents that discount the present lightly and so have a low discount rate, or equivalently a high discount factor
service-oriented architecture
(Bilgisayar) Service-oriented Architecture (SOA) is an architectural design pattern that concerns itself with defining loosely-coupled relationships between producers and consumers. While it has no direct relationship with software, programming, or technology, it's often confused with an evolution of distributed computing and modular programming
Agent Oriented Modelling Technique
AOMT, technology to build agent programs
Common Business Oriented Language
programming language mainly used in mainframe computers, COBOL
Object Oriented Programming language
programming language in which information and the procedures which handle the information are structured as one object
Orient
East
Orient
The eastern part of Asia is sometimes referred to as the Orient. = East
Orient
{i} eastern hemisphere; countries of Asia
Orient
When you orient yourself to a new situation or course of action, you learn about it and prepare to deal with it. You will need the time to orient yourself to your new way of eating. = accustom see also oriented. the Orient the eastern part of the world, especially China and Japan the East east (1a), Occident
Orient
Eastern countries and regions
achievement-oriented
success-oriented, wants to achieve, competitive
application oriented language
language intended for a specific application (ex: COBOL)
application-oriented language
a language whose statements resemble terminology of the user
job-oriented terminal
a terminal designed for a particular application
object oriented
normally referring to a program language that used specific object to hold various bits of information
object oriented
An adjective applied to any system or language that supports the use of objects
object oriented
operated or divided into objects and entities
object oriented
A methodology that uses objects as the building blocks for software applications Objects are independent program modules that can be reused and interchanged between programs
object oriented
adj Used to describe software that is highly geared towards distributor level marketing Since all software is written for financial gain, the "Object" is sales, and the packaging is "Oriented" to achieving this Also used to mistakenly identify early-binding programming environments that are not quite totally unlike Eiffel
object oriented
In programming, a combination of code, which is a sequence of instructions referred to as functions, along with data units, referred to as structures In the past, operating systems dealt with these entities separately The combination of function and structure, called an object, allows for significant advantages to programmers as well as the end users of software
object oriented
Object-oriented software is all about objects An object receives and sends messages An object actually contains code (sequences of computer instructions) and data (information which the instructions operate on) Traditionally, code and data have been kept apart For example, in the C language, units of code are called functions, while units of data are called structures Functions and structures are not formally connected in C A C function can operate on more than one type of structure, and more than one function can operate on the same structure Not so for object-oriented software! In o-o (object-oriented) programming, code and data are merged into a single indivisible thing -- an object A primary rule of object-oriented programming is this: the user of an object should never need to peek inside the object
object oriented
The concept behind this type of programming lies with an "object", meaning a software packet containing a collection of related data and procedures for operating on that data
object oriented
(OO) A system of concepts which is based on the central idea of breaking a complex situation into stand-alone entities or 'objects '
object oriented
A program or graphic which used mathematically defined lines and shapes to describe text and graphics Information on object (text or graphics) is stored mathematically rather than as a bitmap
object oriented
the current "latest & greatest" programming method Structured programming taken to another level The object of object oriented programming is to program well tested "objects" that can be used over and over in different programs without further testing Legend has it someone, somewhere succeeded in this at least partially at least once Examples of Object Oriented languages are SmallTalk, C++ (properly pronounced "C incremented"), Java and Eifel Object oriented programming is useful to keep large programming projects reasonably organized
object oriented
a graphic image that is created with mathematical descriptions instead of pixels
object oriented
A graphic described mathematically, as a series of lines, dots, curves, or vectors Object oriented graphics are resolution independent and scalable without distortion
object oriented analysis
method of analysis that defines various parts as objects and divisions that have different relationships between them, ooa
object oriented graphics
graphics composed of graphic objects such as lines and circles
object oriented language
programming language according to which small parts are defined as objects and divisions that have different relationships between them (Computers)
object oriented programming
computer programming in which small parts are defined as objects and divisions that have different relationships between them (Computers)
object-oriented
A term used to describe systems with common mechanisms for utilizing a variety of entities Object-oriented systems shield the application from implementation details
object-oriented
- A software development methodology that offers the programmer standard reusable software modules (components), rather than requiring the developer to write custom programming code each time Using standard components reduces development time (because the writing and testing of those components has already been done by other programmers), and ensures a standard look and feel for programs using the same components
object-oriented
A type of artwork that defines images mathematically rather than as pixels in a bitmap
object-oriented
In computing, object-oriented programming involves dealing with code and data in blocks so that it is easier to change or do things with. object-oriented software. object-oriented computer programming languages are based on objects that are arranged in a hierarchy
object-oriented
A term that can be applied to any computer system, OS, programming language, application program, or GUI that supports the use of objects
object-oriented
Used to describe an image created by the use of a mathematical equation using x-y coordinates rather than a bitmap image (created using dots) An object-oriented image can be printed at any size without a loss of resolution In contrast, a bitmap image will loose resolution when printed at larger sizes See also: bitmap; line art; raster; vectors 34
object-oriented
An approach in drawing and layout programs that treats graphics as line and arc segments rather than individual dots
object-oriented
Graphics defined by groups of lines, circles, text, and other objects (thus the "object-oriented" label), as opposed to bitmapped graphics, which are defined by pixels Also called vector graphics
object-oriented
A type of programming code that creates reusable modules that - in theory - can be used on multiple applications without alteration
object-oriented
Computing | Formalism
object-oriented
An approach to structuring software applications Instead of thinking of an application as a process with steps, we think of it as a set of objects that exchange messages Now the dominant approach to software development Java and Visual Basic are object-oriented software development languages
object-oriented
this term has various definitions, usually including the notions of derived classes and virtual functions See data abstraction
object-oriented
The direction of modern programming and the essence of the EVENT, CLASS, and ID attributes in HTML
object-oriented
-The use of coding techniques and tools that incorporate computer programs into discrete reusable elements (objects) with associated properties (e g , data, data manipulation/actions, inheritance) A firm's entire set of applications could conceivably be built from one library of objects See Java Could provide flexibility and economy in systems development
object-oriented
A principle of analysis, design, and programming that treats system components as objects, i e , any method, language, or system that supports object identity, classification, encapsulation, and specialization C++, Smalltalk, Objective-C, and Eiffel are examples of object-oriented implementation languages
object-oriented
Programming approach in which the programmer packages the data and the program (or procedure) into a single unit called an object 12 21-23
object-oriented
While the specifics are well beyond the scope of this document, the term "object-oriented" applies to a philosophy of software creation Often this philosophy is referred to as object-oriented design (sometimes abbreviated as OOD), and programs written with it in mind are referred to as object-oriented programs (often abbreviated OOP) Programming languages designed to help facilitate it are called object-oriented languages (sometimes abbreviated as OOL) and databases built with it in mind are called object-oriented databases (sometimes abbreviated as OODB or less fortunately OOD) The general notion is that an object-oriented approach to creating software starts with modeling the real-world problems trying to be solved in familiar real-world ways, and carries the analogy all the way down to structure of the program This is of course a great over-simplification Numerous object-oriented programming languages exist including: Java, C++, Modula-2, Newton Script, and ADA
object-oriented
graphics Used for line drawings, logos, and other images that require smooth edges Made up of mathematically defined curves and line segments called vectors Beneficial in printing due to ability to be enlarged without loss of detail
object-oriented
Programming languages and techniques where data carries with itself the "methods" (also known as "functions") used to handle that data An OO programmer, for instance, can write a statement such as "object print()" without having to be concerned about what kind of object will be involved at "run time" or what its printing method is Object-oriented code is both more flexible and more organized, so it is far easier to write, read, and change than procedural code OO code is also incomparably better for writing programs to run in interactive windowing environments
object-oriented
Although object-oriented concepts have been around almost as long as Pink Floyd, they have become most fashionable during the past decade The concepts involve combining data with program elements that operate on the data This is supposed to more closely model real-world objects A geek's definition would not be complete without mentioning abstraction, encapulation, messages, classes, inheritance, and polymorphism C++, the language ARX is based on, is an object-oriented extension of the C programming language
object-oriented
To be object-oriented, a language must meet three criteria It must support encapsulation (which VB has done since version 4) It must support inheritance (which VB 7 will support) and it must support polymorphism (which VB has done since version 4surprised? Read the section on polymorphism below) So in version 7, VB will be fully object-oriented, as it will meet these criteria
object-oriented
A type of drawing that defines an image mathematically rather than as pixels in a bitmap
object-oriented
Generally used to describe an illustration or font file as being created by mathematical equations Also see Bit-map
object-oriented
A software design method that models the characteristics of abstract or real objects using classes and objects
object-oriented
A software method (also known as vector) that is used for describing and processing computer files Object-oriented graphics and PostScript type are defined by mathematics and geometry Bitmapped images, such as PhotoShop images, are defined by pixels on a rectangular grid
object-oriented database
a database in which the operations carried out on information items (data objects) are considered part of their definition
object-oriented database management system
a database management system designed to manage an object-oriented database
object-oriented programming
Computer programming that emphasizes the structure of data and their encapsulation with the procedures that operate upon it. It is a departure from traditional or procedural programming. OOP languages incorporate objects that are self-contained collections of computational procedures and data structures. Programs can be written by assembling sets of these predefined objects in far less time than is possible using conventional procedural languages. OOP has become extremely popular because of its high programming productivity. C++ and Objective-C (early 1980s) are object-oriented versions of C that have gained much popularity. See also Java
object-oriented programming language
(computer science) a programming language that enables the programmer to associate a set of procedures with each type of data structure; "C++ is an object-oriented programming language that is an extension of C
orient
lie toward the corresponding parts of the horizon; to rotate (a map attached to a plane table) until the line of direction between any two of its points is parallel to the corresponding direction in nature
orient
(1) v The response of an organism in taking up a particular position in relation to a particular stimulus (2) n To turn a map so that the north direction on the map is parallel to the north direction on the ground (compass)
orient
To place (a map or chart) so that its east side, north side, etc
orient
be oriented; "The weather vane points North"
orient
The countries of Asia or the East
orient
To turn towards or facing the east
orient
Rising, as the sun
orient
A pearl of great luster
orient
determine one's position with reference to another point cause to point; "Orient the house towards the West" be oriented; "The weather vane points North" (poetic) eastern; "the orient sun
orient
(poetic) eastern; "the orient sun
orient
determine one's position with reference to another point cause to point; "Orient the house towards the West"
orient
Fig
orient
To define the position of, in relation to the orient or east; hence, to ascertain the bearings of
orient
The deep, inner glow and shimmering iridescent characteristics of sea-grown pearls The deeper the lustre and iridescence, the more precious the pearl
orient
Eastern; oriental
orient
{f} direct; place in a particular position; become familiar with (especially a new place or location); guide, lead; turn to a place in the east
orient
The part of the horizon where the sun first appears in the morning; the east
orient
is the typical pearly lustre seen on pearls or mother-of-pearl shell Also known as iridescence
orient
The mapping of structural dimensions to the screen dimensions of row, column and page
orient
Refers to a pearl's iridescence
orient
determine one's position with reference to another point
orient
(poetic) eastern; "the orient sun"
orient
Same as Orientate, 2
orient
Bright; lustrous; superior; pure; perfect; pellucid; used of gems and also figuratively, because the most perfect jewels are found in the East
orient
To find ones way (usually by means of a compass)
orient
To correct or set right by recurring to first principles; to arrange in order; to orientate
orient
the countries of Asia
orient
{s} eastern, of the orient
orient
the hemisphere that includes Eurasia and Africa and Australia
orient
cause to point; "Orient the house towards the West"
orientated
having a specific orientation; an alternative British English form of the word oriented
orientated
see oriented. a British word for oriented
orientated
past of orientate
orientated
adjusted or located in relation to surroundings or circumstances; sometimes used in combination; "the house had its large windows oriented toward the ocean view"; "helping freshmen become oriented to college life"; "the book is value-oriented throughout"
power-oriented policy
policy that favors the use of power to obtain its own objectives
problem oriented language
{i} (Computer Programming) language intended to solve a specific type of problem (such as simulation, list management, etc.)
self-oriented thinking
self-centered manner of thought, method of thinking of oneself
task-oriented thinking
way of thinking in which the goal in considered to be of primary importance
oriented

  Türkische aussprache

  ôrientıd

  Aussprache

  /ˈôrēˌentəd/ /ˈɔːriːˌɛntəd/

  Etymologie

  [ 'Or-E-"ent, 'or- ] (transitive verb.) circa 1741. French orienter, from Middle French, from orient.

  Wort des Tages

  impeach
Favoriten