one who puts corks into bottles

listen to the pronunciation of one who puts corks into bottles
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
corker
One who puts
putter
one who puts corks into bottles

  Silbentrennung

  one who puts corks in·to bottles

  Türkische aussprache

  hwʌn hu pûts kôrks întı bätılz

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o ˈpo͝ots ˈkôrks əntə ˈbätəlz/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈpʊts ˈkɔːrks ɪntə ˈbɑːtəlz/
Favoriten