one who does takeoffs on others

listen to the pronunciation of one who does takeoffs on others
Englisch - Türkisch
karikatürist
one who does takeoffs on others

  Türkische aussprache

  hwʌn hu dîz teykôfs ôn ʌdhırz

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o dəz ˈtākˌôfs ˈôn ˈəᴛʜərz/ /ˈhwʌn ˈhuː dɪz ˈteɪkˌɔːfs ˈɔːn ˈʌðɜrz/

  Wort des Tages

  dogma
Favoriten