one who does takeoffs on others

listen to the pronunciation of one who does takeoffs on others
İngilizce - Türkçe
karikatürist
one who does takeoffs on others

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu dîz teykôfs ôn ʌdhırz

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o dəz ˈtākˌôfs ˈôn ˈəᴛʜərz/ /ˈhwʌn ˈhuː dɪz ˈteɪkˌɔːfs ˈɔːn ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  sequitur