move hesitatingly, as if about to give way

listen to the pronunciation of move hesitatingly, as if about to give way
Englisch - Türkisch

Definition von move hesitatingly, as if about to give way im Englisch Türkisch wörterbuch

falter
bocalamak
falter
{f} kekelemek
falter
{f} duraksamak
falter
duralamak
falter
düşmek
falter
kem küm etmek
falter
sendele
falter
sendelemek
falter
tereddüt etmek
falter
{f} tereddüd etmek
falter
{f} azalmak, düşmek; gücünü/hızını kaybetmek
falter
{f} titremek (ses)
falter
(fiil) duraksamak, bocalamak, tereddüd etmek, sendelemek, yalpalamak, sersem sersem yürümek, kekelemek, titremek (ses)
falter
{f} sendeleyerek yürümek, sendelemek
falter
sürçmek
falter
{f} (ses) titremek; titrek bir sesle
falter
tereddutle söylemek
falter
{f} yalpalamak
falter
x duraksa/kekele/sendele
Englisch - Englisch
waver
falter
move hesitatingly, as if about to give way
Favoriten