identification

listen to the pronunciation of identification
Englisch - Türkisch
kimlik saptama
kimliğini saptama
(Tıp) idantifikasyon
kimlik/teşhis
tanımlanması
tanılama
(Biyokimya) kimlikleme
ayırt etme
(Denizbilim) betimleme
(Arılık) tanımlamak
(Pisikoloji, Ruhbilim) özdeşim
tanı
aynileştirme
kimlik saptaması
belirlemek
tanım
özdeşleştirme
belirleme
hüviyet
teşhis
kimlik

ABD'de, genellikle alkol satın almak için kimlik göstermek zorundasınız. - In the U.S., you usually have to show identification in order to buy alcohol.

Pasaport geçerli bir kimlik belgesidir. - A passport is a valid form of identification.

tanıma
özdeşleme
TANıTMA İŞARETİ: Personel teşkil veya malzemenin tanınmasına imkan veren özel alamet
Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi, özdeşim kurma
(Nükleer Bilimler) kimlik belirleme
(id) kimlik
(Tıp) Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi
{i} fark gözetmeme
(Askeri) kimlik/tanımlama
(Askeri) TANITMA İŞARETİ: Personel teşkil veya malzemenin tanınmasına imkan veren özel alamet
tanımlama
tanıtım
(Hukuk) kimlik tespiti
(Hukuk) kimlik teşhisi
(Hukuk) tanıtma
identification card
hüviyet cüzdanı
identification character
(Bilgisayar,Teknik) tanıtma damgası
identification label
(Bilgisayar,Teknik) tanıtma etiketi
identification panel
(Askeri) yer bezi
identification procedure
(Bilgisayar,Teknik) tanılama yordamı
identification procedure
tanıtma
identification caption
tanıtma resmi
identification card
kimlik kartı
identification division
tanıtım bölümü
identification signal
tanıtma sinyali
identification sound
tanıtma sesi
identification topology
özdeşleme topolojisi
identification leader
tanıtma amorsu, tanıtıcı kılavuz
identification mark
marka
identification record
teşhis tutanağı
identification beacon
(Havacılık) tanıtma bikini
identification bias
tanıma önyargısı
identification card
(Askeri) (ID) Yaka kartı
identification card
(Askeri) TANITMA ETİKETİ: Mühimmat ve diğer eşyanın cinsini, miktarını, gideceği yeri vesaire hususları belirtmek için üzerine takılan etiket
identification character
tanitma damgasi
identification colour
tanıtım rengi
identification control
kimlik kontrolü
identification factors
(Tıp) tanıma faktörleri
identification friend or foe
(Askeri) DOST-DÜŞMAN TANIMA, DOST-DÜŞMAN TANITMA IFF (DZ.): Radar kodları gönderen bir sistem. Dost kuvvetler tarafından taşınan cihazlara, bu kodlara, örneğin, parslar neşretmek suretiyle, otomatik olarak cevap verir; böylece, kendilerinin düşman kuvvetlerinden ayırdedilmesini sağlarlar. Bu sistem; hava araçları ve gemilerin dost veya düşman mahiyetlerinin, diğer uçaklar veya gemilerle radar tespit cihazları (radar detection equipment) ve dost-düşman tanıma cihazları kullanan yer kıtaları tarafından tespitinde uygulanan, belli başlı, usuldür. Ayrıca bakınız: "recognition and identification system", "selective identification feature (SIF) ". IDENTIFICATION FRIEND OR FOE PERSONAL IDENTIFIER: DOST VEYA DÜŞMAN TANITMA KENDİNİ TANITMA KODU: Elektronik vasıtalarla, belli bir uçak, gemi veya diğer bir araca tahsis edilmiş farklı dost veya düşman kodu
identification group
(Askeri) YER BEZİ GRUBU: Ordu birliklerini dost uçaklara tanıtmak için bu birliklere tahsis edilen numara. Birlikler, yer bezlerini, birlik numarası belli olacak şekilde yere sermek suretiyle kendilerini dost uçaklara tanıtırlar
identification group
(Askeri) yer bezi grubu
identification key
(Denizbilim) tanımlama anahtarı
identification label
tanitma etiketi
identification lamp
plaka laması
identification leader
(Sinema) tanıtma amorsu
identification leader
(Sinema) tanıtıcı kılavuz
identification light
(Askeri) tanıtma ışığı
identification light
(Askeri) TANITMA IŞIĞI: Uçaklar üzerinde bulunan ve geceleyin tanınmalarını sağlayan renkli ışık
identification maneuver
(Askeri) TANITMA MANEVRASI: Tanıtma amacıyla icra edilen manevra
identification manoeuvre
(Askeri) tanıtma manevrası
identification mark
(Askeri) TANITMA İŞARETİ: Uçak ve araçlar üzerine konan ve milliyetini, tipini vesaireyi belirten işaret
identification mark
kimlik belirlemeye yarayan iz
identification mark
tanıtıcı iz
identification mark
(Ticaret) tanıtıcı işaret
identification of separate shipments
(Askeri) PARÇA SEVKİYATIN TANITILMASI: Deniaşırı sevkiyat için yapılan istekleri numaralandırmak, markalamayı standart hale getirmek ve sevkiyatı ilgili dökümanlara uygun olarak yapmak için tatbik edilen usul
identification of training needs
(Askeri) EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ
identification officer
(Askeri) teşhis subayı
identification panel
(Askeri) Tanıtma bezi
identification panel
(Askeri) YER BEZİ, İŞARET BEZİ: Karada harekat yapan kıtaların, kendi birlik ve mevzilerini, dost uçaklara tanıtmak için kullandıkları işaret malzemesi. Bunlar; bez veya benzeri maddelerden yapılır. Buna "marking panel" de denir. Yer bezi kullanmak suretiyle kara birliklerini dost uçaklara tanıtma sistemi. Bak. "air-ground liaison code"
identification panel code
(Askeri) yer bezi kodu
identification parade
teşhis için şüphelilerin sırayla geçmesi
identification phase
(Politika, Siyaset) tanımlama aşaması
identification plate
(Otomotiv) tanıtıcı plaka
identification plate
tanıtım plakası
identification problem
(Ticaret) tanıma sorunu
identification procedure
tanitma, tanilama yordami
identification reactions
(Tıp) tanıma reaksiyonları
identification report
tespit raporu
identification ring
(Havacılık) tanımlama halkası
identification ring
(Havacılık) kimlik halkası
identification ring
tanımlama / kimlik halkası
identification sign
(Havacılık) tanıtma işareti
identification smoke
(Askeri) İşaret sisi
identification strip
(Askeri) yer tanıtma bezi
identification strip
(Askeri) yer tanıtma şeridi
identification strip
(Askeri) Yer bezi
identification tag
ask. (kolye zincirine takılı) künye
identification tag
(Askeri) KÜNYE PLAKASI: Üzerinde sahibinin adı, sicil numarası ve diğer şahsi bilgileri bulunan madeni levha. Zincir veya kordona takılmış iki tane künye plakası boyna takılır ve sahibini tanıtmaya yarar
identification test
tan im ilam a testleri
identification theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) özdeşim teorisi
identification topology
(Matematik) özdeşleme ilingesi
identification, friend or foe
(Askeri) dost, düşman tanıma sistemi
identification, friend or foe/selective identification feature
(Askeri) dost/düşman tanıma / seçmeli tanıma özelliği
identification, friend, foe, or neutral
(Askeri) dost, düşman, tarafsız tanıma sistemi
ammunition identification code
(Askeri) mühimmat tanıtma kodu
calling line identification
(Bilgisayar,Teknik) arayan numaranın bilinmesi
parameter identification
(Bilgisayar) parametre tanılama
parameter identification
parametre tanımlama
projective identification
(Pisikoloji, Ruhbilim) yansıtmalı özdeşim
ask for identification
kimlik sor
demand for identification
tanıma isteği
electronic identification
elektronik kimlik
file identification
tanımlama dosyası
letter-word identification
harf-kelime tanımlaması
national identification number
Vatandaşlık numarası
national identification number
T.C. kimlik numarası
record identification
Kayıt kimlik
station identification signal
istasyon tanıtma sinyali
terminal identification
terminal tanımlama
ıdentification
kimlik
Department of Defense identification code
(Askeri) Savunma Bakanlığı tanı kodu
Reserve unit identification number
(Askeri) ihtiyat birliği tanıtma numarası
abstract identification
soyut kimlik
active duty unit identification code
(Askeri) faal görev birliği teşhis kodu
aerial photograph identification
(Askeri) Hava fotoğraflarını teşhis için, hava fotoğrafları üzerindeki topoğrafik teferruatın incelenmesi
aeromedical isolation team; automated identification technology
(Askeri) hava sağlık izolasyon timi; otomatik teşhis teknolojisi
air defence identification zone
(Askeri) (ADIZ) HAVA SAVUNMA TEŞHİS BÖLGESİ (NATO): Uçakların derhal tanımlanmasının, yerinin belirtilmesinin ve kontrolünün gerekli olduğu belirli boyutları olan hava sahası. Genellikle ADIZ olarak bilinir. Ayrıca bakınız: "Air defence operations area". AIR DEFENCE OPERATIONS AREA (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): HAVA SAVUNMA HAREKAT SAHASI: Hava savunmasıyla diğer harekatların birbirine karışmasını en az düzeye indirmek amacıyla belirli yöntemlerin oluşturulduğu saha ve bunun üzerindeki hava sahası. Bu aşağıdakilerden birini veya daha fazlasının tahsis edilmesini gerektirir. Hava savunma faaliyet sahası, hava savunma tanımlama bölgesi, atış gücü şemsiyesi, kati tanımlama ve radar tavsiye bölgesi
air defense identification zone
(Askeri) hava savunma tanıtma bölgesi
air priority identification
(Askeri) HAVA NAKLİYATI ÖNCELİK KODU: Askeri hava araçları tarafından hava yoluyla yapılması icap eden sevkiyatın idaresini temin için gerekli bilgiyi veren kodlu ibareler. Bu kod, askeri hava araçları tarafından taşınan eşya üzerindeki denizaşırı adresin daima son satırını teşkil eder
air priority identification number
(Askeri) HAVA NAKLİYATI ÖNCELİK KOD NUMARASI: Denizaşırı mahallere hava yoluyla yapılacak nakliyatın öncelik sırasını belirtmek için, askeri hava nakliyat hizmeti tarafından tahsis edilen numara ve harflerden oluşan bir grup
all Services combat identification evaluation team
(Askeri) bütün Sınıflar muharebe teşhis ve değerlendirme takımı
ammunition identification code
(Askeri) MÜHİMMAT TANITMA KODU: Mühimmatı tanıtmak ve sahrada ikmalini kolaylaştırmak üzere, her mühimmat kalemine tahsis edilmiş kod remzi. Örneğin; PSHBA. Burada, ilk harf ve rakam, ilgili ordu donatım kataloğuna, geri kalan üç harf silah grup, tip ve modeline ve ambalaj şekline delalet eder. Hafif silah mühimmatında, mühimmatın cinsi gösterilir
calling line identification
arayan numaranin bilinmesi
combat identification; combat intelligence division; criminal investigation divi
(Askeri) muharebe tanımlama; muharebe istihbarat tümeni; suç tahkikatı tümeni
common user identification
ortak kullanıcı kimliği
database identification
(Askeri) veri tabanı tanımlaması
dental identification record
(Askeri) diş tanımlama kaydı
dental identification record
(Askeri) dişçi fişi
dental identification record
(Askeri) DİŞÇİ FİŞİ: Bir askerin dişlerinin durumunu, bütün hususiyet ve teferruatı ile kaydetmek için kullanılan resmi form. Diş fişi, ölümle neticelenen bir yaralanma neticesi, bir askerin dişlerinden başka bütün azası tanınmayacak hale geldiği zaman, o askerin teşhisinde kullanılır
department of defense identification
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TANITMA ROZETİ: 18 Eylül 1947 tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığında veya Müttefik Kurul ve Komitelerinde 6 aylık görev yapıldığını gösteren madeni veya emaye rozet. DEPARTMENT OF DEFENSE INTELLIGENCE INFORMATION SYSTEM: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTİHBARAT BİLGİ SİSTEMİ: Askeri komutanlara ve milli seviyede karar verenlere istihbarat ve istihbarat bilgisi konularında zamanında ve detaylı bilgi sağlayan Milli Savunma Bakanlığı Personeli, yönetmelikleri, teçhizatı, bilgisayar programları ve destekleyici muhabereden oluşan bir topluluk. Ayrıca DODILS olarak bilinir
ethnic identification
etnik ayniyet
federal item identification number
(Askeri) FEDERAL MALZEME TANITMA NUMARASI: Resmi federal malzeme tanıtma işareti verilmiş her ikmal maddesine; isme, çeşide veya Federal İkmal Sınıflandırma grup veya sınıfına bağlı kalınmaksızın, seri halinde tahsis edilen anlamsız 7 rakamlı bir numara. İki kısım halindeki Federal Stok Numarası'nın ikinci kısmı
gas identification set
(Askeri) GAZ TANITMA TAKIMI: Personelin gazları tanıyıp ayırdedebilmesi için, gazları tanıtma eğitiminde kullanılan, taklit gaz örnekleri, koklama takımı, tüpler, patlama takımı vesaire
general staff identification
(Askeri) KARA KUVVETLERİ KARARGAH HİZMETİ BRÖVESİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Karargahına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamı ile Askeri Bilgi ve Haber Başkanlığına (chief of information) atanan subayların, belirli prensiplere göre, takmaya hak kazandıkları madeni veya emaye, bröve. Bu bröve; Kara Kuvvetleri Karargahında görevli olmayan bir subay tarafından takıldığı zaman, bu subayın, Kara Kuvvetleri Komutanlığında daha önce bir yıl hizmet etmiş olduğu anlaşılır
general staff identification certificate
(Askeri) KARA KUVVETLERİ KARARGAHI KURMAY HİZMETİ BELGESİ: Kara Kuvvetleri Genel Karargahındaki görevlere bir yıl süre ile atanmış subaylar ile Kara Kuvvetleri Komutanı makamında, Askeri Bilgi ve Haber Başkanlığında (Chief of information) bulunan ve bir yıl süre ile "Kara Kuvvetleri Karargahı Hizmet Brövesi" takmaya hak kazanan. subaylara, Genel karargah özel kalem müdürü tarafından verilen belge
generic identification
(Ticaret) ürün tanımı
hazard identification
tehlike teşhisi
integrated communications, navigation, and identification avionics
(Askeri) birleştirilmiş muhabere, seyrüsefer ve tanıma hava elektroniği
international identification code
(Askeri) MİLLETLERARASI TANITMA KODU: Demiryolu terminolojisinde çıkış noktasından nihai varış noktasına kadar bir askeri treni tanıtan kod. Kod; önceliği çıktığı memleketi, hareket tarihini, ulusal tanıtma kod numarasını ve trenin gideceği yeri gösteren bir dizi rakam, harf veya sembollerden oluşur
item identification
(Askeri) MADDE TANITMASI, MADDE TANIMA: Bir maddeyi bir işletme faaliyetinin ihtiyaçlarına uygun olarak, benzeri diğer bütün maddelerden ayırdetmek için lüzumlu asgari miktarda tanıtma bilgileri ile maddenin tam olarak tanınması için gerekli ikmal faaliyetlerinde faydalı veya sınıflandırılmasını tayin için zaruri referans bilgilerinden ibarettir
joint unit identification code
(Askeri) müşterek birlik tanıtım kodu
label identification
etiket tanima
message identification
(Askeri) mesaj tanımlama
military authorization identification number
(Askeri) ASKERİ YETKİ TANITMA NUMARASI: ABD Anayurdu dahilindeki noktalar ve komşu memleketlerdeki noktalar arasında, sivil demiryolları yolcu trenleri ve karma trenlerde, birlik teçhizatı ve ağırlıkları ile veya teçhizatsız ve ağırlıksız olarak seyahat eden 15 kişi veya daha çok personellik bir gruba tahsis edilen bir sembol ve numara. Yol ve tertip yetkisi bir askeri makama verilmiş intikalleri içine almaz
national identification (number); noted item
(Askeri) milli kimlik numarası; not edilmiş madde
national military establishment identification badge
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HİZMET BRÖVESİ: 18 Eylül 1947 tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı veya bunlarla ilgili kurul ve komitelerdeki 6 aylık hizmeti belirten madeni ve emaye bröve
national military establishment identification certificate
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HİZMET BRÖVESİ BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı Hizmet Brövesini takma hakkını belirten belge
observer identification
(Askeri) GÖZCÜ TANIMLAMASI: Bir çevrim kurmak ve gözcü tanımlaması yapmak için kullanılan, çağrıdaki ilk eleman
observer identification
(Askeri) gözcü tanımlaması
operation order (OPORD) identification
(Askeri) harekat emri (OPORD) tanımı
parameter identification
parametre tanilama
parent indicator code; payment in cash; person identification code; pilot in com
(Askeri) ana gösterge kodu; nakit ödeme; kişi tanımlama kodu; uçağı idare eden pilot
personal identification number
kimlik numarasi
personel identification number
(PIN) Kişisel Kimlik Numarası
plan identification number
(Askeri) plan tanımlama numarası
positive friendly identification
(Askeri) olumlu dost tanımlama
positive identification and radar advisory zone
(Askeri) tanımlama ve radar görüş alanı
presumptive identification
(Tıp) tahmini tanı
problem identification flag
(Askeri) problem tanımlama bayrağı
radio frequency identification
(Askeri) telsiz frekansını tanıma
radio recognization and identification
(Askeri) TELSİZLE TANIMA VE TANITMA: Bak. "identification Friend and Foe"
recognition and identification system
(Askeri) TANIMA VE TANITMA SİSTEMİ: Kara, Deniz ve Havadaki dost kuvvetlerin karada, denizde veya havada ya da her üçü arasında birbirlerini tanıma sistemi. Ayrıca bakınız: "Identification friend and foe"
recognition identification group
(Askeri) teşhis tanıma grubu
selective identification feature
(Askeri) SEÇİLEBİLİR TANITMA ÖZELLİĞİ: İçine monte edildiği uçağı otomatik olarak tanıtan hava puls-tipi trnasponderi- bunu kara, gemi güvertesi veya uçaktaki dost tanıtma tesislerine yapar
selective identification feature
(Askeri) seçici tanım özelliği
service unit identification code
(Askeri) kuvvet birlik tanıtma kodu
sex identification
(Pisikoloji, Ruhbilim) cinsel özdeşim
signal of interest; signal operating instructions; space object identification
(Askeri) ilgi işareti; muhabere işletme talimatları; uzayda cisimlerin teşhisi
specific emitter identification
(Askeri) özel yayıcı tanımı
student's identification card
öğrenci kimliği
subject identification code
(Askeri) konu tanıma kodu
system identification
dizge  (sistem) tanilama
target identification
hedef tanilama
this is my identification
buyurun kimlik kartım
threat identification; training instructor
(Askeri) tehdidin tespiti; eğitmen
topographical identification
(Askeri) TOPOĞRAFİK TANIMA: Bir fotoğraf üzerinde görülen gizli arazi arızalarını tanıma. Topoğrafik tanımdan sonra Topoğrafik yorumlama (topographical interpretation) gelir
unit identification code
(Askeri) birlik tanıtma kodu
unit identification code information officer
(Askeri) birlik tanıtma kodu bilgi subayı
unit identification system
(Askeri) birlik tanıtma sistemi
user identification
(Askeri) kullanıcı tanıma
visual identification
(Askeri) GÖREREK TEŞHİS VE TANIMA: Bir uçuş kontrol sisteminde uçağın bir radar hedefini takip ettiği ve otomatik olarak görerek teşhisi mümkün kılacak duruma getirdiği bir kontrol şekli
visual identification
(Askeri) görerek teşhis ve tanıma
visual identification information display
(Askeri) görerek teşhis bilgi ekranı
weapon and pay load identification
(Askeri) SİLAH VE TAŞINABİLİR YÜK TANIMLAMASI: Bir taarruzda kullanılan silah çeşitlerinin belirlenmesi. 2. Bir atmosfere geri dönüş bölmesiyle bu araçla birlikte kullanılan atmosfere dönüş yardım cihazları arasında yapılan ayrım. Ayrıca bakınız: "attack assesment"
Englisch - Englisch
A feeling of support, sympathy, understanding or belonging towards somebody or something
A particular instance of identifying something

information necessary to make a good identification.

The state of being identified
The act of identifying, or proving to be the same

Much education and experience is required for proper identification of bird species.

A document or documents serving as evidence of a person's identity

The authorities asked for his identification.

The taxpayer is required to identify 1-3 replacement properties which will be acquired within 45 days after the transfer of the relinquished property
{i} verification of the identity of a person or thing, recognition; document which serves to identify a person
An internet header field carrying the identifying value assigned by the sender to aid in assembling the fragments of a datagram
the process of locating and identifying children needing special services
If someone asks you for some identification, they want to see something such as a driving licence, which proves who you are. The woman who was on passport control asked me if I had any further identification. = ID
To recognize in another person one's own characteristics, good or bad We can identify with someone without realizing it
a document or documents serving as evidence of a persons identity
attribution to yourself (consciously or unconsciously) of the characteristics of another person (or group of persons) evidence of identity; something that identifies a person or thing the condition of having your identity established; "the thief's identification was followed quickly by his arrest
Any process where the aim is to identify gifted & talented children EiC schools must identify the top 5-10% of their school population Methods include: test results, diagnostic assessment of work, characteristic checklists, class observations (in normal or specially provided lessons), nomination, (by teacher, parent, peers or self)
the act of designating or identifying something
A service that provides user information to another system, so they can try to verify your identity Uses TCP port 113 If you block it, other systems may refuse you their services, such as email
the process of recognizing something or someone by remembering; "a politician whose recall of names was as remarkable as his recognition of faces"; "experimental psychologists measure the elapsed time from the onset of the stimulus to its recognition by the observer"
The identification of something is the recognition that it exists, is important, or is true. Early identification of a disease can prevent death and illness
The identification of one person or thing with another is the close association of one with the other. the identification of Spain with Catholicism. = association
The process of establishing the identity of a PN user or PN subscriber
being fused to an unconscious content
Verification of the identity of the deceased, either by use of photographs or by having a family member briefly see the body Identification does not require embalming
evidence of identity; something that identifies a person or thing
attribution to yourself (consciously or unconsciously) of the characteristics of another person (or group of persons)
(DOD/IADB) the process of determining the friendly or hostile character of an unknown detected contact In ground combat operations, discrimination between recognizable objects as being friendly or enemy, or the name that belongs to the object as a member of a class (NATO) In imagery interpretation, the discrimination between objects within a particular type or class
initial elaboration of project idea in terms of objectives, results and activities with a view to determining whether or not to go ahead with a feasibility study, for which terms of reference will then have to be drawn up
A process thought which one ascertains the identity of another person or entity
an empathy between communicants involving a compassionate, interpersonal, reciprocal sharing of feelings and concepts
The act of identifying, or proving to be the same; also, the state of being identified
the process of locating and identifying children needing special educational services
Identification with someone or something is the feeling of sympathy and support for them. Marilyn had an intense identification with animals. = empathy
A state of alignment that exists with another when we share a similar way of viewing the world A state of alignment that exists with another when we share a similar way of viewing the world
Your identification of a particular person or thing is your ability to name them because you know them or recognize them. He's made a formal identification of the body
A recipient's determination (not necessarily correct) that a received letter is a luck chain letter; or that it is a particular type of luck chain letter, such as one associated with a certain nationality or religion CLEVO
Within 45 days after the relinquished property is exchanged Property must be identified in writing typically to the facilitator
the condition of having your identity established; "the thief's identification was followed quickly by his arrest"
The production of and examination by staff of documents issued by reputable sources as proof of the customer's identity Such documentation should be pre-signed by the customer and bear a current photograph The following forms are acceptable: a) current valid passport; b) social security card with picture identification; c) European identification number Where appropriate, copies should be made and retained on file
The process used by an IS to recognize an entity such as a user or another process
The association of some unique or at least useful label to a person Ascertains the identity of a person or entity Identification answers the question, "Who is this person?"
is the starting point for every project It is the initial elaboration of project idea in terms of objectives, outputs and inputs with a view to determining whether or not to develop further a project proposal
An Internet Protocol field This identifying value assigned by the sender aids in assembling the fragments of a datagram
A process through which one ascertains the identity of another person or entity
Within 45 days after the relinquished property is exchanged, a property must be designated as a possible replacement property in writing to the facilitator, real estate agent, or escrow officer One of the identified properties must be acquired within 180 days of the initial exchange
id
ident
identification division
The (sometimes optional) part of a COBOL program that identifies the name of the program (and optionally of its programmer)

The identification division is used to establish the identification of the program and its author.

identification friend or foe
a transponder that responds by sending a similarly coded signal, only when detecting a code indicating the radar is part of the friendly-forces' network
identification friend or foe
a transponder that responds by sending a code identifying itself
identification space
A space obtained from another by identification of points that are equivalent to one another in some equivalence relation
identification spaces
plural form of identification space
identification card
A card issued by an administrator to each member, identifying the person as eligible to receive coverage for health care services
identification card
A card given to each person covered under the plan which identifies him or her as being eligible for benefits (H)
identification card
A card given to each person covered under the plan which identifies him or her as being eligible for benefits
identification card
A University identification card is given to all permanent and temporary University employees This card is authorized by the Department of Human Resources and prepared by the I D Center
identification card
Card given to each person covered under the plan which identifying them as eligible for benefits
identification card
The card issued by a health plan Information on the card, especially the identification number, is required by the providers and the insurer to process claims correctly and to answer questions
identification card
An ID card
identification card
State issued identification card from DAS Facilities that has a staff member's photo and name on it
identification card
card issued by a carrier, health plan or third-party administrator (TPA) to covered subscribers and/or members, identifying the person as being eligible to receive coverage for services
identification card
A card that stores the information necessary to verify the identity of the cardholder
identification card
The card issued to identify an insured of BCBSKS and what coverage the insured and any family members on the policy have
identification card
Card issued to identify a student ID's are often required for borrowing library books or for admission into school-sponsored activities
identification mark
distinguishing sign, mark which identifies someone or something as being separate and unique
identification marks
distinguishing signs, marks which identify someone or something as being separate and unique
identification number
A unique number which is assigned to a record in the system For example, a student or faculty number, or user number
identification number
a unique numeric descriptor given to each user
identification number
Identification Number (IDNO) is a parameter on the Exchange Parameter Data form This parameter defines the exchange identification number (required for RMAS applications) This parameter only accepts a single value entry: 1-11 characters from the symbolic name character set
identification number
a numeral or string of numerals that is used for identification; "she refused to give them her Social Security number"
identification of friend and foe
distinguishing between military weapons belonging to one's own army and those belonging to the enemy
identification parade
a process in which someone who has seen a crime take place looks at a group of people to see if they can recognize the criminal American Equivalent: line-up
identification tag
identification disk, small metal tag with personal information worn by military personnel for identification in case of injury or death
dental identification
The identification of a person, or corpse, by examination of the dental records
radio-frequency identification
The storage and retrieval of data using tags attached to individual packages, animals or people; the tags contain an integrated circuit to store and process the data, and an antenna to transmit and receive such data
national identification number
A national identification number is used by the governments of many countries as a means of tracking their citizens, permanent residents, and temporary residents for the purposes of work, taxation, government benefits, health care, and other governmentally-related functions. Sometimes, the number will appear on an identity card issued by a country
aerial photographs identification
air photograph interpretation
ballistic identification
identification of the gun that fired a bullet from an analysis of the unique marks that every gun makes on the bullet it fires and on the shell ejected from it
bank identification number
an identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations; the first part shows the location and the second identifies the bank itself
biometric identification
the automatic identification of living individuals by using their physiological and behavioral characteristics; "negative identification can only be accomplished through biometric identification"; "if a pin or password is lost or forgotten it can be changed and reissued but a biometric identification cannot
demand for identification
as by a sentry
line identification database
type of database used by a local telephone companies to authenticate telephone lines and billing information, LIDB (Computers)
negative identification
evidence proving that you are not who you say you are not; evidence establishing that you are not among a group of people already known to the system; recognition by the system leads to rejection; "a system for negative identification can prevent the use of multiple identities by a single person
personal identification number
a pin
personal identification number
a number you choose and use to gain access to various accounts
positive identification
evidence proving that you are who you say you are; evidence establishing that you are among the group of people already known to the system; recognition by the system leads to acceptance; "a system for positive identification can prevent the use of a single identity by several people
radio frequency automatic identification
(Ticaret) (RFID) A location and identification system using radio frequency signals that employs a transceiver, antenna and tag associated with a product and location to transmit data. The systems do not require a direct line of sight or contact and can transmit at high speed, but are more costly than other data collection technologies such as bar coding. RFID systems are often used for inventory tracking in large warehouse and distribution center facilities
radio frequency identification
A method of reading a card using radio frequency energy to transmit information from the card to a reader See Proximity
radio frequency identification
The process of using an electrical transponder which stores information that can be used to identify the item to which the transponder is attached, similar to the way in which a bar code on a label stores information that can be used to identify the item to which the label is attached
radio frequency identification
The use of small radio transponders which are activated by a reading transmitter The transponder can carry a unique ID code or other information in its memory, and can be read at a distance without line of sight
speaker identification
identification of a person from the sound of their voice
target identification
activity that involves distinguishing a target from the other objects surrounding it
Türkisch - Englisch

Definition von identification im Türkisch Englisch wörterbuch

öğrenci kimliği student identification card
(showing that one is a bona fide student in a specified school)
identification
Favoriten