having been learned or found or determined especially by investigation

listen to the pronunciation of having been learned or found or determined especially by investigation
Englisch - Türkisch

Definition von having been learned or found or determined especially by investigation im Englisch Türkisch wörterbuch

determined
{s} azimli

Tom azimli bir adamdır. - Tom is a determined man.

Tom azimli ve çalışkan. - Tom is determined and hard-working.

determined
belirlenmiş
determined
{s} kararlı

On yılımı alsa bile, işi başarmaya kararlıyım. - Even if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.

Tom Mary'i öldürmeye kararlıydı. - Tom was determined to kill Mary.

determined
{f} belirle

Seyahat için tarihi belirlediler. - They determined the date for the trip.

Avukat eylemin rotasını belirledi. - The lawyer determined his course of action.

determined
{f} karar ver: adj.kararlı
determined
direşken
determined
belirtili
determined
(Dilbilim) tamlanan
determined
{f} karar ver

Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi. - Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband.

Yatmadan önce bu bulmacayı çözmeye karar verdim. - I'm determined to solve this puzzle before I go to bed.

determined
metin
determined
azimle
determined
azimkâr
determined
sapta/kararlaştır
determined
kati
determined
niyetinden şaşmaz
determined
{f} belirle: adj.belirli
determined
(sıfat) azimli, kararlı, kesin
Englisch - Englisch
determined
having been learned or found or determined especially by investigation

  Silbentrennung

  ha·ving been learn·ed or found or de·ter·mined es·pe·cial·ly by in·ves·ti·ga·tion

  Türkische aussprache

  hävîng bın lırnd ır faund ır dîtırmınd ıspeşli bay învestıgeyşın

  Aussprache

  /ˈhavəɴɢ bən ˈlərnd ər ˈfound ər dəˈtərmənd əˈspesʜlē ˈbī ənˌvestəˈgāsʜən/ /ˈhævɪŋ bən ˈlɜrnd ɜr ˈfaʊnd ɜr dɪˈtɜrmənd əˈspɛʃliː ˈbaɪ ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃən/
Favoriten