expressing no power of feeling or perceiving

listen to the pronunciation of expressing no power of feeling or perceiving
Englisch - Englisch
stolid
expressing no power of feeling or perceiving

  Silbentrennung

  expressing no po·wer of feel·ing or perceiving

  Türkische aussprache

  îkspresîng nō pauır ıv filîng ır pırsivîng

  Aussprache

  /əkˈspresəɴɢ ˈnō ˈpouər əv ˈfēləɴɢ ər pərˈsēvəɴɢ/ /ɪkˈsprɛsɪŋ ˈnoʊ ˈpaʊɜr əv ˈfiːlɪŋ ɜr pɜrˈsiːvɪŋ/

  Wort des Tages

  internuncio
Favoriten