expel or put out of the possession of real estate

listen to the pronunciation of expel or put out of the possession of real estate
expel or put out of the possession of real estate

  Silbentrennung

  ex·pel or put out of the pos·ses·sion of re·al es·tate

  Türkische aussprache

  îkspel ır pût aut ıv dhi pızeşın ıv ril îsteyt

  Aussprache

  /əkˈspel ər ˈpo͝ot ˈout əv ᴛʜē pəˈzesʜən əv ˈrēl əˈstāt/ /ɪkˈspɛl ɜr ˈpʊt ˈaʊt əv ðiː pəˈzɛʃən əv ˈriːl ɪˈsteɪt/
Favoriten