dull the senses; stun, make senseless; amaze, astound

listen to the pronunciation of dull the senses; stun, make senseless; amaze, astound
Englisch - Englisch
{f} stupefy
dull the senses; stun, make senseless; amaze, astound
Favoriten