communications

listen to the pronunciation of communications
Englisch - Türkisch
haberleşme
iletişimler

Düşmanın telsiz iletişimlerini izlediler. - They monitored the enemy's radio communications.

(Askeri) muhabere
iletişim

Düşmanın telsiz iletişimlerini izlediler. - They monitored the enemy's radio communications.

Roket yörüngeye bir iletişim uydusu koydu. - The rocket put a communications satellite into orbit.

(Askeri) HABERLEŞME; MUHABERE: Bir şahıs veya yerden bir diğerine her çeşit bilginin gönderilmesi vasıtası veya metodu
iletiim
erişim
muhaberat
communication
{i} iletişim

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

Dünyayı değiştiren bilgi değil iletişimdir. - What changes the world is communication, not information.

communications channel
iletişim oluğu
communications channel
iletişim arnası
communications channel
iletişim kanalı
communications intelligence
iletişim zekası
communications port
iletişim kapısı
communications satellite
iletişim uydusu
communications satellite
haberleşme uydusu
communications executive
iletişim yöneticisi
communications and electronics
(Askeri) muhabere ve elektronik
communications center
(Askeri) muhabere merkezi
communications center
(Askeri) HABER MERKEZİ: Mesajların alınmasından verilmesinden ve yerlerine tesliminden sorumlu bir büro. Muhabere merkezi, bir haber merkezi kısmı gönderme ve alma tesislerini ihtiva eder. Ayrıca bakınız: "telecommunications center
communications deception
(Askeri) MUHABERE ALDATMASI: Bir muhabere hattı veya seyrüsefer sisteminden faydalananı şaşırtmak veya yanlış yola sevketmek maksadıyla cihaz, faaliyet veya usullerin kullanılması
communications equipment support group
(Askeri) muhabere teçhizatı destek grubu
communications gap
haberleşme boşluğu
communications gap
iletişim kopukluğu
communications instructions for reporting vital intelligence sightings
(Askeri) hayati istihbarat müşahadeleri raporu için muhabere talimatları
communications intelligence
(Askeri) MUHABERE İSTİHBARATI: Yabancı haberleşmelerden gönderildikleri kimseler dışındaki şahıslar tarafından çıkarılmış teknik bilgiler ve istihbarat bilgileri. COMINT' de denir
communications intelligence
(Askeri) muhabere istihbaratı
communications interface group
(Askeri) muhabere arayüz grubu
communications interface processor
(Askeri) muhabere arayüz işlemcisi
communications interface processor pseudo line
(Askeri) muhabere arayüz işlemcisi sahte hattı
communications interoperability working group
(Askeri) muhabere müşterek çalışma grubu
communications link interface planning system
(Askeri) muhabere köprüsü arayüz planlama köprüsü
communications manager
İletişim Yönetim Programı
communications mark
(Askeri) MUHABERE İŞARETİ: Komuta ve kontrol sistemleri arasında veya dahilindeki müşterek bir ilgi noktasına veya belirli bir nesneye dikkati çekmek üzere kullanılan bir elektronik işaret
communications message processor
(Askeri) muhabere çağrı işlemcisi
communications net
(Askeri) MUHABERE AĞI: Müşterek bir kanaldan veya frekanstan direkt olarak muhabere yapabilen istasyonlar teşkilatı
communications network
(Askeri) MUHABERE AĞI: Karşılıklı haberleşme yapabilen ancak aynı kanalda bulunmaları gerekli olmayan bir istasyonlar teşkilatı
communications nodal control element
(Askeri) muhabere düğüm kontrol unsuru
communications operational planning system
(Askeri) muhabere harekat planlama sistemi
communications plan
(Askeri) muhabere planı
communications port
Haberleşme bağlantı noktası
communications satellite
(Askeri) MUHABERE UYDUSU: Muhabere istasyonları arasında bir röle istasyonu vazifesi gören bir yörünge aracı. İki tipi vardır: a. Aktif muhabere uydusu: İstasyonlar arasındaki sinyalleri alan tekrar üreten ve tekrar gönderen bir uydu. b. Pasif muhabere uydusu: İstasyonlar arasındaki muhabere sinyallerini yansıtan bir uydu
communications satellite
(Askeri) muhabere uydusu
communications security
(Askeri) MUHABERE EMNİYETİ: Telekomunikasyonun elde edilmesi ve bunun incelenmesinden elde edilebilecek kıymetli bilgilerin yetkisiz kimseler eline geçmesini önlemek veya yetkisiz kimseleri bu gibi inceleme sonuçlarını yorumlamada yanlış yola sevketmek için alınmış bütün tedbirlerin sağladığı korunma. Muhabere emniyeti malzemesi ve bilginin; a. kripto emniyeti; b. gönderme emniyeti; c. emisyon emniyeti; d. maddi emniyeti, muhabere emniyeti kapsamındadır. l. Kripto emniyeti: Teknik yönden iyi kripto sistemlerinin temin edilmesi ve düzgün kullanımları neticesinde ortaya çıkan muhabere emniyeti unsuru. 2. Gönderme emniyeti: Kripto analizinden gayri vasıtalarla gönderimleri dinleme ve istismardan korumak üzere planlanmış önlemlerden çıkan muhabere emniyeti unsuru. 3. Emisyon emniyeti: Kripto teçhizatı ve telekomünikasyon sistemlerinden yayınlananların dinlenmesi ve analizinden elde edilebilecek kıymetli bilgilerin yetkisiz kimselerin eline geçmesini önlemek maksadıyla alınan tedbirlerden ortaya çıkan muhabere emniyet unsuru. 4. Maddi (fiziki) emniyet: Yetkisiz şahısların gizlilik dereceli teçhizat malzeme ve dokümanları görmelerini ve bunlara nüfuz edilmesini önlemek için gerekli tüm fiziki önlemlerden ortaya çıkan muhabere emniyet unsuru. COMMUNICATIONS SECURITY CENTRAL OFFICE OF RECORD: MUHABERE EMNİYETİ MERKEZİ KAYIT BÜROSU: Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilmiş bütün resmi kayıtlı kripto malzemesi üzerinde olumlu ve devamlı kontrol ile görevlendirilmiş başlıca faaliyet merkezi. ABD Muhabere Emniyeti Bürosu (Army Signal Security Agency) Kara Kuvvetleri Komutanlığı için merkezi kayıt bürosudur
communications security
(Askeri) muhabere emniyeti
communications security command issuing office
(Askeri) MUHABERE EMNİYETİ KOMUTANLIK DAĞITIM BÜROSU: Bir denizaşırı komutanlıkta kriptolu malzemeyi dağıtan ve bu komutanlık dahilinde kullanılmakta olan bütün kriptolu malzeme için bir ana kayıt bürosu olarak vazife gören bir kuruluş
communications security distribution authority
(Askeri) MUHABERE EMNİYETİ DAĞITIM YETKİSİ: Belirli kuruluşlar için lüzumlu görüldüğü veya uygun düştüğü zaman, sorumlu komutan tarafından kriptolu lojistik destek sağlamak üzere tesis edilmiş bir faaliyet merkezi
communications security equipment
(Askeri) MUHABERE EMNİYET TEÇHİZATI: Haberleri; yetkisiz bir dinleyici için anlaşılmaz bir hale sokmak ve yetkili alıcılar için yeniden anlaşılır orijinal şekline çevirmek suretiyle, gönderme sırasında, muhaberata güvenlik temin eden cihaz. Muhabere güvenlik teçhizatı; kripto cihazı, yardımcı kripto cihazı, kripto teksir cihazı ve kripto tevsik (parola) cihazıdır. COMMUNICATIONS SECURITY FIELD ARMY ISSUING OFFICE: MUHABERE EMNİYET SAHRA ORDUSU DAĞITIMI BÜROSU: Bir sahra ordusu kuruluşunda mevcut ve bu orduya kriptolu lojistik destek sağlayacak kudrette bir kuruluş
communications security material
(Askeri) MUHABERE EMNİYETİ MALZEMESİ: Emniyetli muhabereyi tesis ve idame etmede kullanılan kripto malzemesi dahil tüm döküman ve cihazlar
communications security monitoring
(Askeri) MUHABERE EMNİYETİ İZLEMESİ: Bir kişinin haberleşmelerine temin edilen emniyet derecesini belirlemek amacıyla muhabere emniyeti analizi için malzeme sağlamak üzere bu kişinin kendi çevresindeki haberleşmelerin (veya özellikle mutabakata varıldığı zaman dost kuvvetlerin müşterek tatbikatlarında) dinlenmesi, kopya edilmesi veya kaydedilmesi işlemi. COMMUNICATION SECURITY OFFICE OF RECORD AND ISSUE: MUHABERE EMNİYETİ KAYIT VE DAĞITIM BÜROSU: Kripto malzemesi dağıtma yetkisini haiz ve kayıt işlemlerinden sorumlu bir kuruluş
communications service industrial fund
(Askeri) muhabere sınıfı endüstriyel fonu
communications setup
Haberleşme bağlantısı kurulumu
communications status
(Askeri) muhabere durumu
communications support organization
(Askeri) muhabere destek teşkilatı
communications terminal
(Askeri) MUHABERE BAĞLANTISI: Bilgilerin girilebildiği veya alındığı bir muhabere devresinin sınırı; gönderende veya nihai olarak sahrada bulunmaktadır
communications terminal; control telemetry; counterterrorism
(Askeri) muhabere terminali; kontrol telemetrisi; teröre karşı koyma / terörle mücadele
communications transmission identifier
(Askeri) muhabere gönderme tanıtıcısı
communications watch officer
(Askeri) muhabere vardiya subayı
communications zone
(Askeri) muhabere bölgesi
communications/computer link
(Askeri) muhabere/bilgisayar köprüsü
confidential communications
gizli görüşmeler
Corporate Communications
Kurumsal İletişim
Command, Control, and Communications Advisory Group
(Askeri) Komuta, Kontrol Ve Muhabere Danışman Grubu
Command, Control, and Communications Systems Master Plan
(Askeri) Komuta, Kontrol Ve Muhabere Sistemi Ana Planı
Commander, Defense Communications Agency Europe
(Askeri) Avrupa Savunma Muhabere Teşkilatı Komutanı
Commander, Joint Communications Support Element
(Askeri) Müşterek Muhabere Destek Unsuru Komutanı
Committee for European Airspace Coordination Working Group on Communications and
(Askeri) Avrupa Hava Sahası Koordinasyon Komitesi Muhabere ve Seyrüsefer Yardımları Çalışma Grubu
coalition coordination, communications, and integration center
(Askeri) koalisyon koordinasyonu, muhabere ve entegrasyon merkezi
command and control communications
(Askeri) KOMUTA VE KONTROL MUHAREBE SİSTEMLERİ (HV. ): Görev kuvvetlerinin (mission forces) komuta, kontrol ve günlük harekatla ilgili işlerini karşılamak maksadıyla kullanılan bütün telekomünikasyon sistemleri ve tesisleri
command communications service designator; control communications service design
(Askeri) komuta muhabere servis göstergesi; kontrol muhabere servis göstergesi
command, control, and communications
(Askeri) komuta, kontrol ve muhabere
command, control, and communications countermeasures
(Askeri) komuta, kontrol ve muhabere karşı tedbirleri
command, control, communications, and computer countermeasures
(Askeri) komuta, kontrol ve muhabere ve bilgisayarlar karşı tedbirleri
command, control, communications, and computer systems directorate of a joint st
(Askeri) müşterek karargah komuta, kontrol, muharebe ve bilgisayar sistemleri başkanlığı
command, control, communications, and computers
(Askeri) komuta, kontrol ve muhabere ve bilgisayarlar
command, control, communications, and intelligence
(Askeri) komuta, kontrol, muhabere ve istihbarat
command, control, communications, computers, and intelligence
(Askeri) komuta, kontrol, muhabere, bilgisayarlar ve istihbarat
command, control, communications, computers, and intelligence for the Warrior
(Askeri) Muharip için komuta, kontrol, muhabere, bilgisayarlar ve istihbarat
command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and rec
(Askeri) komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif
commercial air line of communications
(Askeri) ticari hava muhabere hattı
counter command, control, and communications
(Askeri) karşı komuta, kontrol ve muhabere
covert communications
(Askeri) gizli (örtülü) muhabere
communication
{i} haberleşme

İngilizce bir haberleşme aracıdır. - English is a means of communication.

agency of communications
(Askeri) muhabere bürosu
comm
(Bilgisayar) açıklama
communication
iletme
communication
(Dilbilim,Politika, Siyaset) bildirim
communication
iletim
communication
iletilme
communication
ileti

Ancak, sadece insan topluluğunun bir iletişim aracı olarak sözlü dili vardır. - However, only the human community has verbal languages as a means of communication.

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

communication
muhaberat
communication
sosyal iletişim
communication
iletiliş
long distance communications
uzun mesafeler arası iletişim
means of communications
(Askeri) iletişim araçları
Minister of Communications
Ulaştırma Bakanı
Ministry of Communications
Ulaştırma Bakanlığı
asynchronous communications adapter
eşzamansız iletişim adaptörü
communication
ç.komünikasyon jüyesi
communication
haber

TV ve radyo ile haber iletişimi artık çok yaygın. - The communication of news by TV and radio is very common now.

İngilizce bir haberleşme aracıdır. - English is a means of communication.

communication
{i} kominikasyon
communication
komünikasyon
data communications control unit
veri iletişimi denetim birimi
data communications equipment
veri iletişim donatımı
data communications exchange
veri iletişimi santralı
digital speech communications
sayısal konuşma iletişimi
intersystem communications
sistemler arası iletişim
satellite communications
uydu iletişimi
asynchronous communications adaptor
eszamansiz iletişim adaptörü
communication
ulaşım

Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya küçülüyor. - Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.

digital communications
dijital haberleşme, sayısal iletişim
information and communications technology
Bilgi ve iletişim teknolojisi
network communications circuits
şebeke iletişim devreleri, ag iletişim çevrimleri
the Ministry of Communications
Ulaştırma Bakanlığı
Air Force Communications Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri Muhabere Kuruluşu
Allied Communications and Computer Security Agency
(Askeri) Müttefik Muhabere ve Bilgisayar Güvenlik Dairesi
Allied Naval Communications Agency
(Askeri) Müttefik Deniz Muhabere Teşkilatı
Allied Tactical Communications Agency
(Askeri) Müttefik Taktik Muhabere Teşkilatı
Army Tactical Communications System
(Askeri) Kara Kuvvetleri Taktik Muhabere Sistemi
Army or Marine Corps component command, control, communications, and computer sy
(Askeri) Kara Kuvvetleri veya Birleşik Devletler Deniz Piyade (Teşkilatı) Kuvveti unsur komuta, kontrol, muhabere ve bilgisayar sistemleri karargah subayı
Assistant Chief of Staff, Command, Control, Communications, Computers, and Intel
(Askeri) Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayarlar ve İstihbarat Başkanı (Birleşik Devletler Deniz Piyadesi)
Automatic Secure Voice Communications Network
(Askeri) Otomatik Güvenli Ses Muhaberesi
Battle Management Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence
(Askeri) Muharebe Yönetimi Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayarlar ve İstihbaratı
Defense Communications System; Defense Courier Service; deputy chief of staff; d
(Askeri) Savunma Bakanlığı Muhabere Sistemi; Savunma Bakanlığı Kurye Servisi; kurmay başkanı yardımcısı; dijital bilgisayar sistemi
Defense Satellite Communications System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi
Defense Satellite Communications System operations center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uydu Muhabere Sistemi harekatlar merkezi
Defense Special Security Communications System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri
Defense Special Security Communications System (DSSCS) Operating Instructions; D
(Askeri) Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri (DSSCS) İşlem Talimatları; İçişleri Bakanlığı
Federal Communications Commission
(Askeri) Federal Muhabere Komisyonu
Global Satellite Communications Support Center
(Askeri) Küresel Uydu Muhabere Destek Merkezi
Improved Army Tactical Communications System
(Askeri) Geliştirilmiş Kara Kuvvetleri Taktik Muhabere Sistemi
Joint Maritime Tactical Communications Switching System
(Askeri) Müşterek Denizcilik Taktik Muhabere Anahtarlama Sistemi
Joint Worldwide Intelligence Communications System
(Askeri) Dünya Çapında Müşterek İstihbarat Muhabere Sistemleri
Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS) mobile integrated com
(Askeri) Müşterek Dünya Çapında İstihbarat Muhabere Sistemi (JWICS) seyyar birleştirilmiş muhabere sistemi
National Communications Security / Emanations Security (COMSEC/EMSEC) Informatio
(Askeri) Ulusal Muhabere Emniyeti / Yayım Güvenliği (COMSEC/EMSEC) Bilgilendirme Muhtırası
National Communications System; naval control of shipping; net control station
(Askeri) Milli Muhabere Sistemi; deniz ulaştırmasına deniz kuvvetleri kontrolü; şebeke kontrol istasyonu
National Information Management and Communications Master Plan
(Askeri) Milli Bilgi Yönetim Ve Muhaberesi Ana Planı
Navy component communications staff officer
(Askeri) Deniz Kuvvetleri unsuru muhabere karargah subayı
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Communications and Information Systems
(Askeri) NATO Muhabere Ve Bilgi Sistemleri Ajansı
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Communications and Information Systems
(Askeri) NATO Muhabere Ve Bilgi Sistemleri Komitesi
Revised Battlefield Electronic Communications, Electronics, İntelligence, and Op
(Askeri) Düzeltilmiş Muharebe Sahası Elektronik Muhabere, Elektronik, İstihbarat ve Harekat Sistemi
Satellite Communications Database
(Askeri) Uydu Muhaberesi Veritabanı
Treasury Enforcement Communications System
(Askeri) Hazine Uygulama Muhabere Sistemi
active communications satellite
(Askeri) ETKİN HABERLEŞME UYDUSU; AKTİF MUHABERE UYDUSU: İstasyonlar arasında sinyalleri alan, yeniden oluşturan ve gönderen bir uydu. Ayrıca bakınız, " communications satellite
agency of communications
(Askeri) MUHABERE BÜROSU, İRTİBAT BÜROSU: Bünyesinde muhabere için gerekli personel ve malzeme bulunduran ve bu personel veya malzemeden biri veya her ikisi ile haberleşme temin eden bir tesis
air lines of communications
(Askeri) hava muhabere hatları
alternate joint communications center
(Askeri) yedek müşterek muhabere merkezi
area communications electronics capabilities
(Askeri) bölge muhabere elektronik imkan ve kabiliyetleri
area communications operations center
(Askeri) bölge muhabere harekat merkezi
automatic secure voice communications network
(Askeri) OTOMATİK EMNİYETLİ TELSİZ TELEFON HABERLEŞME ŞEBEKESİ: Amerika Savunma Bakanlığının uzun dönemli, güvenli telsiz telefon ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş dünya çapındaki santralli, güvenli telsiz-telefon şebekesi. AUTOSEVOCOM olarak da anılır
central security service; combat service support; communications subsystem; coor
(Askeri) merkezi güvenlik servisi; muharebe hizmet desteği; muhabere alt sistemi; satıh araması koordinatörü
civil engineering support equipment; communications equipment support element
(Askeri) inşaat mühendisliği destek teçhizatı; muhabere teçhizatı destek unsuru
communication
{i} temas
communication
{i} nakletme
communication
{i} irtibat
communication
Minister of Communications Ulaştırma Bakanı
communication
bağlantı irtibat
communication
{i} (mektup, not, telgraf gibi iletilen) haber
communication
{i} mesaj
communication
{i} yayma
communication
ulaştırma
communication
bağlantı
communication
(Hukuk) bildirim / tebliğ
communication
bildirişim
communication
bildirişme
communication
haber/haberleşme/iletişim
communication
tebliğ
critical intelligence communications system
(Askeri) kritik istihbarat muhabere sistemi
defense communications agency
(Askeri) SAVUNMA MUHABERE İRTİBATLARI DAİRESİ (HV.): Savunma Muhabere irtibatları sistemi, M. S. B. 'nın tadil edilmiş 12 MAYIS 1960 gün ve 5109 sayılı emirleriyle kurulmuştur. Müşterek Kurmay Başkanları kanalıyla M. S. B. 'na bağlı olan Savunma Muhabere İrtibatları Dairesi, savunma muhabere irtibatları sisteminin harekat kontrolu ve murakabesinden sorumludur
defense communications system
(Askeri) SAVUNMA MUHABERE İRTİBATLARI SİSTEMİ: Uzun mesafeli, genel maksatlı ve uyuşmalı bir sistem halinde tertiplenmiş, dünya çapında savunma tesisleri, muhabere ağları ve kontrol merkezleri dizgisi
electronic change notice; Minimum Essential Emergency Communications Network
(Askeri) elektromanyetik değişim notu; En Az Gereklilikteki Acil Durum Muhabere Ağı
encrypted ultrahigh frequency communications system
(Askeri) kriptolanmış çok yüksek frekans muhabere sistemi
extended communications search
(Askeri) GENİŞLETİLMİŞ MUHABERE/İRTİBAT ARAMASI: Arama ve Kurtarma harekatında, kaybolan araçla ilişki kurmak için tüm mümkün kaynaklardan, limanlar, hava alanı yolları gibi yerleri fiziksel olarak kontrol etmek üzere yapılan çalışmalar dahil olmak üzere faydalanmaktır. Bir genişletilmiş arama çalışması normal olarak ön arama çalışması sonuçsuz kalıp, görev alarm safhasına yükseldiği zaman yapılır. Ayrıca EXCOM'da denir. Bak. "preliminary communications search", "search and rescue incident classification", "alt bölüm b"
extended communications search
(Askeri) uzatılmış muhabere araması
finance communications
(Bilgisayar) bankacılık iletişimi
fleet satellite communications
(Askeri) donanma uydu muhaberesi
global command, control, and communications assessment
(Askeri) küresel komuta, kontrol ve muhabere değerlendirmesi
global command, control, communications, and computer assessment
(Askeri) küresel komuta, kontrol, muhabere ve bilgisayar değerlendirmesi
ground air communications
yer-hava iletisimi
imagery communications and operations node; intermediate coordination node
(Askeri) görüntülü muhabere ve harekat düğüm noktası; ara koordinasyon düğüm noktası
incident control point; intertheater communications security (COMSEC) package; i
(Askeri) ani müdahale kontrol noktası; muharebe sahası içi muhabere güvenlik (COMSEC) paketi; enterfaz değişim önerisi; envanter kontrol noktası
initial joint command, control, and communications system; Integrated Joint Comm
(Askeri) ilk müşterek komuta, kontrol ve muhabere sistemi; Birleştirilmiş Müşterek Komuta, Kontrol ve Muhabere Sistemi
integrated command, control, and communications
(Askeri) birleştirilmiş komuta, kontrol ve muhabere
integrated communications
bütünleşik haberleşme
integrated communications system
(Askeri) BİRLEŞTİRİLMİŞ MUHABERE SİSTEMİ: Tek taraflı veya müşterek bir esasa dayanan bir sistem. Bir mesaj, bu sisteme dahil olan herhangi bir muhabere merkezi tarafından alınıp dosyalanabilir ve, yolda yeniden işleme tabi tutulmaksızın, yani aynı sistem içindeki bu işi yapabilecek diğer bir muhabere merkezi tarafından, gönderilen makama (addressee) teslim edilebilir. Böyle bir sistemi usullerde yeknesaklığı, müteaddit sınıflar tarafından işletilen muhtelif muhabere sistemleri arasında sağlam irtibatı ve lazım gelen aktarmalı çalışmalar için tedbirler alınmış olmasını icap ettirir
integrated communications, navigation, and identification avionics
(Askeri) birleştirilmiş muhabere, seyrüsefer ve tanıma hava elektroniği
integrated satellite communications (SATCOM) database
(Askeri) birleştirilmiş uydu muhabere (SATCOM) veritabanı
integrated tactical communications system
(Askeri) birleştirilmiş taktik muhabere sistemi
intersite communications
(Askeri) SAHALARARASI MUHAREBE (HV.): Destek üssü ile füze atış dizgeleri arasında ve dağılmış füze atış dizgelerinin kendi aralarında muhabereyi temin için araziye dağıtılmış füze birlikleri tarafından kullanılan muhabere sistem ve tesisleri
intrasite communications
(Askeri) SAHA İÇİ MUHABERE (HV.): Bir füze atış dizgisi (launch complex) içinde bakım, güvenlik ve atış görevlerini desteklemek üzere kullanılan muhabere sistem ve tesisleri
joint airborne communications center/command post
(Askeri) müşterek havadan muhabere merkezi/komuta yeri
joint combat camera center; joint communications control center
(Askeri) müşterek muharebe görüntüleme merkezi; müşterek muhabere kontrol merkezi
joint communications board
(Askeri) MÜŞTEREK MUHABERE KURULU: Müşterek Kurmay Başkanları Heyeti'nin muhabere işlerini idare eden büro
joint communications electronics committee
(Askeri) MÜŞTEREK MUHABERE-ELEKTRONİK KOMİTESİ
joint communications network
(Askeri) müşterek muhabere ağı
joint communications satellite center
(Askeri) müşterek muhabere uydu merkezi
joint communications security (COMSEC) monitor Activity
(Askeri) müşterek muhabere güvenlik (COMSEC) izleme faaliyeti
joint communications support element
(Askeri) müşterek muhabere destek unsuru
joint communications support squadron
(Askeri) müşterek muhabere destek filosu
joint maritime communications system
(Askeri) müşterek deniz muhabere sistemi
joint military postal activity; joint military satellite communications (MILSATC
(Askeri) müşterek askeri posta faaliyeti; müşterek askeri uydu muhabere (MILSATCOM) paneli idarecisi
joint rear area communications officer
(Askeri) müşterek geri bölge muhabere subayı
joint satellite communications (SATCOM) panel administrator
(Askeri) müşterek uydu muhabere (SATCOM) paneli idarecisi
line of communications
(Askeri) irtibat hattı
line of communications
(Askeri) ulaştırma hattı
line of communications
ulaşım hattı
line of communications
(Askeri) haberleşme hattı
line of communications
(Askeri) ULAŞTIRMA HATTI: Harekat yapan bir kuvveti, kendi harekat üssüne bağlayan ve üzerinde her çeşit ikmal ve takviye faaliyeti yapılan demir, su, kara ve hava yollarından herhangi biri. Bak. "communication zone"
line of communications
(Askeri) iletişim hattı
line of communications
(Askeri) ana ikmal yolu
line of communications; logistics operations center
(Askeri) irtibat yolları; lojistik harekat merkezi
lines of communications
(Askeri) (NATO) İRTİBAT YOLLARI: Üzerinde ikmal maddeleri ve takviye birliklerinin intikal ettiği harekat halindeki bir askeri kuvveti bir veya daha fazla harekat üssüne bağlayan tüm kara, su ve hava yolları
maintenance communications unit
(Askeri) bakım muhabere birliği
map support office; marine safety office(r); military satellite communications (
(Askeri) harita destek dairesi; deniz emniyet subayı/dairesi; askeri uydu muhaberesi (MILSATCOM) sistemler dairesi; seferberlik karargah subayı
means of communications
(Askeri) HABERLEŞME VASITALARI: Bir haberin bir şahıs veya yerden diğerine gönderilmesi için kullanılan bir vasıta. Ayrıca bakınız: "communications means"
military air line of communications
(Askeri) askeri hava muhabere hattı
military satellite communications
(Askeri) askeri uydu haberleşmesi
missile support communications
(Askeri) FÜZE DESTEK MUHABERESİ: Stratejik hava komutanlığı birliklerinin, stratejik füze destek üsleri ve fırlatma tesislerinde (launch complexes) günlük bakım, emniyet ve idari faaliyetlerin desteklenmesinde kullandıkları lüzumlu muharebe sistemleri
missile technical communications
(Askeri) FÜZE TEKNİK MUHABERESİ: Stratejik bir füze dizgisinde, füzenin kontrollü, dikey vaziyete getirilmesi, ters sayış ve fırlatılış faaliyetleri için faydalanılan sistem ve tesisleri tanıtmak üzere kullanılan bir muhabere terimi
national communications security (COMSEC) information memorandum
(Askeri) NATO muhabere güvenlik bilgi muhtırası
Englisch - Englisch
plural form of communication
telecommunications, the science and technology of communicating, especially by electronic means
the discipline that studies the principles of transmiting information and the methods by which it is delivered as print or radio or television etc
communications satellite Paramount Communications wireless communications
"communications is his major field of study
plural of communication
{i} means of communicating; network of routes for sending messages and transporting troops and supplies
comm
Communications Security Establishment
Canadian foreign signals intelligence and cryptography agency
Communications Security Establishment Canada
Communications Security Establishment
communications zone
Rear part of a theater of war or theater of operations (behind but contiguous to the combat zone) which contains the lines of communications, establishments for supply and evacuation, and other agencies required for the immediate support and maintenance of the field forces. Also called COMMZ
Communications Decency Act
(U.S. Law) section of the Telecommunications Act of 1996 that outlawed online transmission of obscene material that could be viewed by minors (declared unconstitutional by the Supreme Court in 1997)
communications center
location from which communication messages are sent broadcast and relayed
communications intelligence
information received by intercepting the communications of another group of nation, COMINT (Military)
communications intelligence
technical and intelligence information derived from foreign communications by other than the intended recipients
communications network
extensive system allowing for united communications, computer LAN system
communications program
program which enables various types of computer communications
communications protocol
definitions and standards according to which communication between computers is performed
communications satellite
an artificial satellite that relays signals back to earth; moves in a geostationary orbit
communications satellite
a satellite that is used to send radio, television, and telephone signals around the world. Earth-orbiting system capable of receiving a signal (e.g., data, voice, TV) and relaying it back to the ground. Communications satellites have been a significant part of domestic and global communications since the 1970s. Typically they move in geosynchronous orbits about 22,300 mi (35,900 km) above the earth and operate at frequencies near 4 gigahertz (GHz) for downlinking and 6 GHz for uplinking
communications satellite
object placed into orbit around the Earth and designed to transmit communication signals
communications security establishment
Canadian agency that gathers communications intelligence and assist law enforcement and security agencies
communications superpower
major force in communications, giant of the mass media or information industry
communications technology
the activity of designing and constructing and maintaining communication systems
Corporate Communications
Corporate communications is the process of facilitating information and knowledge exchanges with internal and key external groups and individuals that have a direct relationship with an enterprise
Federal Communications Commission
US wireless regulatory authority. The FCC was established by the Communications Act of 1934 and is charged with regulating Interstate and International communications by radio, television, wire, satellite and cable
base communications
Communications services, such as the installation, operation, maintenance, augmentation, modification, and rehabilitation of communications networks, systems, facilities, and equipment, including off-post extensions, provided for the operation of a military post, camp, installation, station, or activity
communication
The potential for information exchange

The node had established communication with the network, but had as yet sent no data.

communication
A message; the essential data transferred in an act of communication

Surveillance was accomplished by means of intercepting the spies' communications.

data communications
The movement of data between computers, or between central computers (especially mainframes) and remote terminals
information and communications technology
the processing of data using computers, and the movement of data between computers
information and communications technology
the creation of computer systems and applications, especially those that move data around a computer network, between clients and servers, or over the Internet
information and communications technology
the computing and communications department of an organization
power line communications
plural form of power line communication
power-line communications
plural form of power-line communication
spread spectrum communications
plural form of spread spectrum communication
communication
{n} the act of imparting or exchanging, a conversation, boundary, passage
information and communications technology
Information and communications technology or information and communication technology (ICT), is often used as an extended synonym for information technology (IT), but is a more specific term that stresses the role of unified communications and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage, and audio-visual systems, which enable users to access, store, transmit, and manipulate information
Bell Communications Research, Inc.
research laboratory that serves the regional telephone carriers in the USA (located in New Jersey)
China Communications Standards Association
CCSA, association of the telecommunications standards in China
Communication
comm
Data Communications Equipment
device (usually a modem) that connects between a computer that is sending data and the destination (by way of the RS-232C interface)
Federal Communications Commission
the FCC a US government organization which makes rules that control broadcasting on radio, television, cable and satellite television in the US
Federal Communications Committee
committee which sets standards for regulating the level of electrostatic interference from electrical appliances, FCC
Global System for Mobile Communications
digital cellular communication system used in many countries (based on a variation of TDMA technology), GSM
Minister of Communications
head of the government office responsible for telecommunications policy and regulations
Ministry of Communications
government office responsible for telecommunications policy and regulations
Paramount Communications
Media and communications corporation. It was founded (as Paramount Pictures Corp.) by W. W. Hodkinson in 1914 as a film distributor. It became a motion-picture company two years later and won attention with stars such as Mary Pickford, Gloria Swanson, and Rudolph Valentino. In the late 1920s and 1930s the studio added Claudette Colbert, Gary Cooper, and Marlene Dietrich to its roster. Forced to declare bankruptcy after its chain of theaters suffered losses during the transition to sound, the company was reorganized two years later as Paramount Pictures, Inc. Among its successes of the 1940s and '50s were the films of Preston Sturges and Billy Wilder. In 1966 Gulf & Western Industries took control of Paramount, and the new company later changed its name to Paramount Communications. In 1994 it was acquired by Viacom Inc., which in 2000 merged with CBS
SBC Communications Inc.
{i} (Telecommunications) American telephone corporation headquartered in San Antonio (Texas, USA), national provider of voice and data telecommunications products and services for consumers and businesses
breakdown in communications
disintegration in correspondence, failure to communicate
communication
The process of giving, sending, or exchanging thoughts, feelings, opinions, and information orally or in writing
communication
A communication is a declaration by which a State expresses its views relating to the treaty, notifies a new domestic law or specify the content of a domestic law in relation with the treaty, rectify an error or an omission made upon ratification Communications may be made under the terms of the treaty, for example when a State has to designate a competent national authority, or formulated spontaneously by States
communication
Communications are the systems and processes that are used to communicate or broadcast information, especially by means of electricity or radio waves. a communications satellite. communications equipment
communication
The trasmission and reception of data
communication
Intercourse by words, letters, or messages; interchange of thoughts or opinions, by conference or other means; conference; correspondence
communication
something that is communicated by or to or between people or groups the activity of communicating; the activity of conveying information; "they could not act without official communication from Moscow"
communication
That which is communicated or imparted; intelligence; news; a verbal or written message
communication
Transmission of information
communication
Transmission of intelligence between two points (origin and reception) without alteration of sequence or structure of the information content See also data communication
communication
A process by which information is transferred between at least two parties
communication
A trope, by which a speaker assumes that his hearer is a partner in his sentiments, and says we, instead of I or you
communication
The process of transmitting and receiving messages According to Roman Jakobson and others, an analysis of this process yields six factors: addresser, addressee, contact (or channel), context, code, and the message itself Corresponding to these factors are six functions: emotive, conative, phatic, reference, metalinguistic (or metacommunicative), and aesthetic or poetic This process has been taken as the focal object of semiotics
communication
{i} exchange of information or ideas; transfer, passing along; letter, message
communication
Transfer of information from one location to another so that meaning is understood
communication
The body of all data transferred to one or both parties during an act of communication
communication
Association; company
communication
Participation in the Lord's supper
communication
The act or fact of communicating; as, communication of smallpox; communication of a secret
communication
the activity of communicating; the activity of conveying information; "they could not act without official communication from Moscow"
communication
something that is communicated by or to or between people or groups
communication
– The creation of customized and segmented messages founded on careful listening that address both institution and audience needs and goals
communication
The successful transmission of information through a common system of symbols, signs, behavior, speech, writing, or signals
communication
The act of transmitting verbal and non-verbal information and understanding between seller and buyer
communication
(a) an exchange of information between participants; (b) an act of sharing, and coming together; (c) an opportunity to be in community
communication
A communication is a message. The ambassador has brought with him a communication from the President. see also communicate. animal communication communication theory privileged communication confidential communication
communication
The process by which information and feelings are shared by people through an exchange of verbal and non-verbal messages In the context of medical education, its primary function is to establish understanding between patient and doctor In an atmosphere of effective communication, patients improve faster, cope better with post-operative pain, require less psychotropic drugs, and experience numerous other health benefits
communication
In the Common Connector Framework, the interface definition and its implementation of the various connectors It provides the common way of communicating with a host system
communication
The transfer of information and understanding from one point or person to another The basic elements in the process of communication are an information source, encoding, transmission, reception, and decoding
communication
a connection allowing access between persons or places; "how many lines of communication can there be among four people?"; "a secret passageway provided communication between the two rooms
communication
The concept or state of exchanging information between entities
communication
The creation of shared understanding through interaction among two or more agents Communication depends upon interpretation of some message by the listener Shared understanding is constructed through the detection and repair of misunderstandings (as opposed to a one-way transmission of data) The understanding created through communication can never be absolute or complete, but instead is an interactive and ongoing process in which common ground, i e , assumed mutual beliefs and mutual knowledge, is accumulated and updated
communication
knowledge: synonymous with creation, an expression of our unified relationship to God which can be likened to a flow of spirit and love; only spirit can communicate, unlike the ego, which is separate by nature true perception: we experience communication in our right minds through the Holy Spirit, allowing His Love to be shared through us
communication
An instance of information transfer; a conversation or discourse
communication
Exchanging tokens of meaning between separate parties It includes focused attention, an intention to be understood, a common space, separate realities, interpretation, understanding
communication
(The evolution of) Thinkquest on the development of verbal and non-verbal communication Includes timeline, symbols, mass media and interactive features, including a quiz, survey and forum
communication
A passageway or opening between two locations
communication
the interchange of ideas across space Its fullest definition is the consideration and action of impelling an impulse or particle from source-point across a distance to receipt-point, with the intention of bringing into being at the receipt-point a duplication and understanding of that which emanated from the source-point The formula of communication is cause, distance, effect, with intention, attention and duplication with understanding See also cause; effect
communication
A connection between two tissues, organs, or cavities
communication
The transfer of information between stations
communication
A sharing of meaning through the transmission of information
communication
the electronic transmission of content from one point to another; see also Information Highway Communications
communication
Means of communicating; means of passing from place to place; a connecting passage; connection
communication
communicating openly and often about developments, tailoring communications to target audiences and delivering through existing processes
communication
A sharing of meaning through the transmission of information p 456
digital communications technology
the design and construction of communications technology that transmits information in digital form
federal communications commission
an independent governmeent agency that regulates interstate and international communications by radio and television and wire and cable and satellite
marital communications privilege
neither spouse can divulge confidential communications from the other while they were married
wireless communications
a system of sending and receiving electronic signals that does not use electrical or telephone wires, for example the system used by mobile phones. System using radio-frequency, infrared, microwave, or other types of electromagnetic or acoustic waves in place of wires, cables, or fibre optics to transmit signals or data. Wireless devices include cell phones, two-way radios, remote garage-door openers, television remote controls, and GPS receivers (see Global Positioning System). Wireless modems, microwave transmitters, and satellites make it possible to access the Internet from anywhere in the world. A Wireless Markup Language (WML) based on XML is intended for use in such narrow-band devices as cellular phones and pagers for the transfer and display of text
communications
Favoriten