act of obeying or agreeing with some given standard or authority

listen to the pronunciation of act of obeying or agreeing with some given standard or authority
Englisch - Türkisch

Definition von act of obeying or agreeing with some given standard or authority im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

Biz uygunluktan ölüyoruz. - We're dying from conformity.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
conformity
act of obeying or agreeing with some given standard or authority

  Silbentrennung

  act of obeying or a·gree·ing with some giv·en stand·ard or au·tho·ri·ty

  Türkische aussprache

  äkt ıv ōbeyîng ır ıgriîng wîdh sʌm gîvın ständırd ır ıthôrıti

  Aussprache

  /ˈakt əv ōˈbāəɴɢ ər əˈgrēəɴɢ wəᴛʜ ˈsəm ˈgəvən ˈstandərd ər əˈᴛʜôrətē/ /ˈækt əv oʊˈbeɪɪŋ ɜr əˈɡriːɪŋ wɪð ˈsʌm ˈɡɪvən ˈstændɜrd ɜr əˈθɔːrətiː/

  Wort des Tages

  prevaricate
Favoriten