act of obeying or agreeing with some given standard or authority

listen to the pronunciation of act of obeying or agreeing with some given standard or authority
İngilizce - Türkçe

act of obeying or agreeing with some given standard or authority teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. - Some people prefer conformity, while others seek novelty.

Biz uygunluktan ölüyoruz. - We're dying from conformity.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
İngilizce - İngilizce
conformity
act of obeying or agreeing with some given standard or authority

  Heceleme

  act of obeying or a·gree·ing with some giv·en stand·ard or au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  äkt ıv ōbeyîng ır ıgriîng wîdh sʌm gîvın ständırd ır ıthôrıti

  Telaffuz

  /ˈakt əv ōˈbāəɴɢ ər əˈgrēəɴɢ wəᴛʜ ˈsəm ˈgəvən ˈstandərd ər əˈᴛʜôrətē/ /ˈækt əv oʊˈbeɪɪŋ ɜr əˈɡriːɪŋ wɪð ˈsʌm ˈɡɪvən ˈstændɜrd ɜr əˈθɔːrətiː/