a loss of energy as heat from a dynamic system

listen to the pronunciation of a loss of energy as heat from a dynamic system
Englisch - Englisch
dissipation
a loss of energy as heat from a dynamic system

  Silbentrennung

  a loss of en·er·gy as heat from a dy·na·mic sys·tem

  Türkische aussprache

  ı lôs ıv enırci äz hit fırm ı daynämîk sîstım

  Aussprache

  /ə ˈlôs əv ˈenərʤē ˈaz ˈhēt fərm ə dīˈnamək ˈsəstəm/ /ə ˈlɔːs əv ˈɛnɜrʤiː ˈæz ˈhiːt fɜrm ə daɪˈnæmɪk ˈsɪstəm/

  Wort des Tages

  beestings
Favoriten