Scientific

listen to the pronunciation of Scientific
Englisch - Türkisch
{s} ilmi
bilimsel

Bilimsel gerçek insan aklının bir yaratılışıdır. - Scientific truth is a creation of the human mind.

Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur. - Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

(Tıp) Fenni, ilmi, bilimsel
{s} sistematik
fen kurallarına uygun
ilmi surette
scientific method bilim yöntemi scientificallyfence
ilmi olarak
{s} kesin
fen bilgisi olan
sistemli
bilimsel içerikli
scientific method
(Oyuncaklar) bilimsel yöntem
scientific application
bilimsel uygulama
scientific discipline
bilimsel öğreti
scientific explanation
bilimsel açıklama
scientific knowledge
ilimsel bilgi
scientific language
bilim dili
scientific notation
bilimsel gösterim
scientific paper
bilimsel yayın
scientific research
bilimsel araştırma
scientific study
bilimsel çalışma
scientific theory
bilimsel teori

Bu bilimsel teori çok tartışmalıdır. - This scientific theory is very controversial.

Bu bilimsel teori tartışmalıdır. - This scientific theory is controversial.

scientific computer
bilimsel bilgisayar
scientific computing
bilimsel bilgi işlem
scientific data processing
bilimsel bilgi işlem
scientific expedition
bilimsel amaçlı keşif yolculuğu
scientific film
bilimsel film
scientific instrument
bilimsel alet
scientific literacy
bilimsel okuryazarlık
scientific psychology
Bilimsel psikoloji
scientific study of glaciers
buzulların bilimsel çalışma
scientific study of the alcohol
Alkol bilimsel çalışma
scientific study of the blood
kan bilimsel çalışma
scientific supplies
laboratuvar ve fen ile ilgili ihtiyaç malzemeleri
scientific activity
bilimsel faaliyet
scientific advisory board (USAF)
(Askeri) bilimsel danışma kurulu
scientific and engineering program personnel
(Askeri) FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI PERSONELİ: Bir bakalorya derecesi ve iş tecrübesine veya bir fen ve teknoloji ihtisasında master derecesine sahip ve Kara Ordusu tarafından araştırma ve geliştirme sahasında hemen faydalanılmaya elverişli gönüllü personel. SCIENTIFIC AND COMPUTATIONAL SUPPORTING DATA SYSTEM: BİLİMSEL VE MATEMATİK DESTEK BİLGİ SİSTEMİ: Bak. "research and developmlent supporting data system"
scientific and technical
(Askeri) bilimsel ve teknik
scientific and technical intelligence
(Askeri) bilimsel ve teknik istihbarat
scientific and technical intelligence
(Askeri) İLMİ TEKNİK İSTİHBARAT: Aşağıdaki konuları kapsayan dış bilimsel ve teknik bilgilerin yorum, analiz, değerlendirme ve toplanmasından elde edilen istihbarat ürünü; a. Tatbiki mühendislik tekniklerinde ve dış temel ve tatbiki araştırma tekniklerindeki gelişmeler. b. Bilimsel ve teknik özellikler, imkan ve kabiliyetler, silahların silah sistemlerinin, teçhizatın, yabancı askeri sistemlerin sınırlandırılması, geliştirilmesi ve üretimlerinde kullanılan üretim metotları
scientific base
bilimsel dayanak
scientific basis
bilimsel dayanak
scientific cinematography
(Sinema) bilimsel sinema
scientific classification
bilimsel sınıflandırma
scientific committee for food
gıda bilimsel komitesi
scientific criticism
bilimsel eleştiri
scientific decision support
(Askeri) bilimsel karar destek
scientific empiricism
(Felsefe) bilimsel deneycilik
scientific errors
bilimsel hatalar
scientific finding
bilimsel bulgu
scientific illustration
bilimsel resimler
scientific inspection
fenni muayene
scientific intelligence
(Askeri) bilimsel istihbarat
scientific intelligence
(Askeri) BİLİMSEL İSTİHBARAT: Yabancı memleketlerin bilimsel araştırma ve geliştirme sahasındaki çalışmaları ile ilgili istihbarat veya istihbarat bilgileri. Bak. "intelligence", "scientific and technical intelligence"
scientific libraries
bilim kütüphaneleri
scientific metrology
(Ticaret) bilimsel metroloji
scientific norms
bilimsel normlar
scientific norms
ilmi düsturlar
scientific norms
bilimsel ilkeler
scientific opinion
bilimsel görüş
scientific outlook
bilimsel görüş
scientific perspective
bilimsel görüş
scientific preparation
bilimsel hazırlık
scientific reliability
bilimsel güvenilirlik
scientific research vessel
(Denizbilim) bilimsel araştırma gemisi
scientific revolution
(Sosyoloji, Toplumbilim) bilimsel devrim (kuhn)
scientific study field
bilimsel çalışma alanı
scientific study field
bilimsel çalışma dalı
scientific technology
bilimsel teknoloji
scientific tour
bilimsel gezi
scientific tourism
(Turizm) bilim turizmi
scientific view
bilimsel görüş
being scientific
bilimsellik
scientifically
bilimsel olarak

Bu, bilimsel olarak ispatlanmış mı? - Has that been scientifically proven?

Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur. - Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

Industrial Scientific Medical band
İSM (ındustrial Scientific Medical band), birçok ülkede telsiz iletişimi için sertifika veya lisansa gerek olmadan belirli bir çıkış gücü sınırlamasına uyarak, üzerinden yayın yapılabilen banttır
experiment using scientific methods
deney bilimsel yöntemlerle
in accordance with scientific laws
bilimsel yasalara uygun olarak
non-scientific
bilimsel olmayan
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
(Askeri) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
european cooperation in the field of scientific and technical research
(Avrupa Birliği) (COST) Avrupa Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında İşbirliği
objects of scientific value
(Kanun) fenni kıymeti haiz eşya
Englisch - Englisch
Of, or having to do with science
Having the quality of being derived from, or consistent with, the scientific method
{a} producing knowledge, masterly
If you do something in a scientific way, you do it carefully and thoroughly, using experiments or tests. It's not a scientific way to test their opinions. = systematic + scientifically sci·en·tifi·cal·ly Efforts are being made to research it scientifically. adj. Scientific American scientific method scientific visualization United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
Having a knowledge of science, or of a science; evincing science or systematic knowledge; as, a scientific chemist; a scientific reasoner; a scientific argument
of or relating to the practice of science; "scientific journals
{s} of or pertaining to science; systematic, methodical; adhering to the principles of an exact science
of or relating to the practice of science; "scientific journals"
Agreeing with, or depending on, the rules or principles of science; as, a scientific classification; a scientific arrangement of fossils
Of or pertaining to science; used in science; as, scientific principles; scientific apparatus; scientific observations
conforming with the principles or methods used in science; "a scientific approach" of or relating to the practice of science; "scientific journals
Scientific is used to describe things that relate to science or to a particular science. Scientific research is widely claimed to be the source of the high standard of living in the US. the use of animals in scientific experiments. + scientifically sci·en·tifi·cal·ly scientifically advanced countries
conforming with the principles or methods used in science; "a scientific approach"
scientifical
scientific calculator
An electronic calculator that can handle trigonometric, exponential and often other advanced functions, and can show its output in scientific notation and sometimes in hexadecimal or octal
scientific calculators
plural form of scientific calculator
scientific classification
A scheme for the ordering of things such as stellar objects, minerals, forms of life, or personality types according to characteristics that are discernable and testable by scientific methods
scientific classifications
plural form of scientific classification
scientific method
A method of discovering knowledge about the natural world based in making falsifiable predictions (hypotheses), testing them empirically, and developing peer-reviewed theories that best explain the known data

Mr. Payne's paper aimed at the introduction of a scientific method founded upon rational principles which were altogether unknown to the mass.

scientific methodology
A systematic way of finding the answer to a question about the observable world
scientific model
An approximation or simulation of a real system that omits all but the most essential variables of the system
scientific modeling
The process of generating abstract, conceptual, graphical and or mathematical models
scientific models
plural form of scientific model
scientific name
A formal name according to an internationally accepted standard, especially the formal name of a taxon:

Panthera leo is the scientific name for the lion.

scientific names
plural form of scientific name
scientific notation
an alternative format of such a decimal number immediately followed by E and an integer

The number 0.00236 is written in scientific notation as 2.36x10-3 or as 2.36E-3.

scientific notation
a method of writing, or of displaying real numbers as a decimal number between 1 and 10 followed by an integer power of 10
scientific problem
An observation that contradicts an accepted law or theory
scientific racism
Propaganda with the veneer of science which was fabricated to support a racist paradigm
scientific research
Research performed using the scientific method
scientific literacy
Scientific literacy is the knowledge and understanding of scientific concepts and processes required for personal decision making, participation in civic and cultural affairs, and economic productivity. It also includes specific types of abilities. In the National Science Education Standards, the content standards define scientific literacy
Scientific American
monthly American magazine that covers current topics related to the sciences
Scientific American
a monthly magazine with articles about new discoveries and developments in all the sciences, written for educated readers New Scientist, the. U.S. monthly magazine interpreting scientific developments to lay readers. It was founded in 1845 as a newspaper describing new inventions. By 1853 its circulation had reached 30,000 and it was reporting on various sciences, such as astronomy and medicine, apart from inventions. In 1921 it became a monthly. From its founding it used woodcut illustrations, and it was one of the first papers to use halftone illustrations. Its articles solidly based on scholarly research, well written, carefully edited, and accompanied by definitions of scientific terms and by illustrations have made it the most highly regarded magazine of its genre
Scientific and Cultural Organization United Nations Educational
in full United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Specialized agency of the UN, created in 1946 to aid peace by promoting international cooperation in education, science, and culture. It supports member states' efforts to eliminate illiteracy, encouraging the extension of free education, and acts as a clearinghouse for the exchange of ideas and knowledge. In 1972 it sponsored an international agreement to establish a World Heritage list of cultural sites and natural areas that would enjoy government protection (see World Heritage site). In 1984 the U.S. withdrew from UNESCO to protest what it considered the agency's anti-Western approach to cultural issues; the United Kingdom and Singapore withdrew a year later. The United Kingdom rejoined in 1997, and the U.S. followed suit in 2003
scientific applications
use of knowledge for scientific purposes
scientific asset
technological knowledge, scientific wealth
scientific computer
computer which can perform complex calculations
scientific editing
proofreading of scientific writing
scientific empiricism
The philosophical view that there are no ultimate differences among the various sciences
scientific excursion
trip for the purpose of science
scientific experiment
experiment using scientific methods
scientific fact
an observation that has been confirmed repeatedly and is accepted as true (although its truth is never final)
scientific instrument
an instrument used by scientists
scientific journal
monthly periodical that deals with scientific research in a certain field
scientific knowledge
knowledge accumulated by systematic study and organized by general principles; "mathematics is the basis for much scientific knowledge
scientific method
The principles and empirical processes of discovery and demonstration considered characteristic of or necessary for scientific investigation, generally involving the observation of phenomena, the formulation of a hypothesis concerning the phenomena, experimentation to demonstrate the truth or falseness of the hypothesis, and a conclusion that validates or modifies the hypothesis. Mathematical and experimental techniques employed in the natural sciences. Many empirical sciences, especially the social sciences, use mathematical tools borrowed from probability theory and statistics, together with such outgrowths of these as decision theory, game theory, utility theory, and operations research. Philosophers of science have addressed general methodological problems, such as the nature of scientific explanation and the justification of induction. See also Mill's methods
scientific method
a method of investigation involving observation and theory to test scientific hypotheses
scientific method
method of performing scientific research
scientific name
A formal, Latinized name applied to a taxonomic group of animals or plants A species' scientific name is a two-part combination consisting of the name of the genus, followed by a species name For example, the scientific name of gray bat is Myotis grisescens If a species has been further divided into subspecies, a third part is added to the scientific name The Ozark big-eared bat is Plecotus townsendii ingens "Ingens" distinguishes the Ozark subspecies from other subspecies of the big-eared bat
scientific name
the Linnaean binomial A name of a species composed of two words: the genus (or generic) name and the species (or trivial) name, e g , Acropora palmata The scientific name is always written in italics The first letter of the generic name is always capitalized; that of the species name is never capitalized
scientific name
For many species of plants and animals, the scientific name is shown in italics after the species name
scientific name
The unique two-part latin name given to each SPECIES that has been described at some time in a scientific journal For example, the water vole's scientific name is 'Arvicola terrestris' The 'Arvicola' part denotes that the vole is classified as belonging to the GENUS 'Arvicola' The second part of the name 'terrestris' allows this animal to be distinguished from other species in the same genus The Scientific Name is useful to allow naturalists from different parts of the world to be sure they are talking about the same animal or plant For example, the 'water vole' is known as the 'water rat' to some people in this country and, even in identification guides written in English, has been called variously 'water vole', 'northern water vole' and even 'ground vole' Some authors have used the term 'water vole' when talking about a completely different but closely-related species (Arvicola sapidus) Consistent use of the Scientific Name is meant to minimise confusion
scientific name
is the name given by scientists (often in Latin) to animals and plants to allow them to be recognised by anyone around the world and to aid iunthe classification of species on earth For example, the bumblebee’s common name is ‘bumblebee’ which would differ in every language But the scientific name Bombus is recognised by scientists across the world
scientific name
An alternative term for the Latin Name
scientific name
Specific Name, or Species
scientific notation
(Computers) representation of a number as a series of digits and the exponent to which it must be raised (in base 10)
scientific notation
The scientific notation of 10,492, for example, is 1.0492 × 10
scientific notation
A method of writing or displaying numbers in terms of a decimal number between 1 and 10 multiplied by a power of
scientific photography
taking photographs for scientific purposes
scientific research
scientific investigation
scientific research
research into questions posed by scientific theories and hypotheses
scientific terminology
word or saying taken from the sciences
scientific theory
a theory that explains scientific observations; "scientific theories must be falsifiable"
scientific theory
a theory that explains scientific observations; "scientific theories must be falsifiable
scientific visualization
Process of graphically displaying real or simulated scientific data. It is a vital procedure in the creative realization of scientific ideas, particularly in computer science. Basic visualization techniques include surface rendering, volume rendering, and animation. High-performance workstations or supercomputers are used to show simulations, and high-level programming languages are being developed to support visualization programming. Scientific visualization has applications in biology, business, chemistry, computer science, education, engineering, and medicine
non-scientific
Of or pertaining to matters, which are not scientifically rigorous
scientifically
With regard to science
scientifically
Using science or methods of science
scientifically
Using the scientific method
scientifically
Methodically

He tried to approach his bad habits scientifically'.''.

scientifically
From a scientific perspective

Scientifically, there's nothing special about the year 2012.

scientifically
{a} conformable to science
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
{i} committee of the United Nations which deals with issues of education and culture throughout the world
non-scientific
not using scientific methods to collect information and form opinions
pseudo-scientific
falsely scientific, allegedly scientific
scientifically
In a scientific manner; according to the rules or principles of science
scientifically
with respect to science; in a scientific way; "this is scientifically interesting"
scientifically
in a scientific way
scientifically
with respect to science; in a scientific way; "this is scientifically interesting
scientifically
in a scientific manner; with regard to science; methodically, systematically
united nations educational scientific and cultural organization
an agency of the United Nations that promotes education and communication and the arts
Scientific
Favoriten