çatı

listen to the pronunciation of çatı
Türkisch - Englisch
roof

That house with the red roof is Tom's house. - Kırmızı çatılı o ev Tom'un evidir.

The house with the green roof is mine. - Yeşil çatılı ev benimki.

framework

I like to use frameworks when I program because they save me time on repetitive tasks. - Ben program yaparken uygulama çatıları kullanmayı seviyorum, çünkü tekrarlamalı işlerde bana zaman kazandırırlar.

a Turkish verb made by using one or more infixes
fabric
framework of a roof (not the roofing material covering it)
voice

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

framework; structure, skeleton; roof, fabric; voice
skeleton
frame

I like to use frameworks when I program because they save me time on repetitive tasks. - Ben program yaparken uygulama çatıları kullanmayı seviyorum, çünkü tekrarlamalı işlerde bana zaman kazandırırlar.

roofing
stack (of arms)
skeleton (of an animal or person)
the empty space between the roof and the top story; attic
root
structure
rack
stack
(Tekstil) covert
loft
framing
the roof
beetle
çatı odası
attic
çatı katı
attic

Let's go see what's in your attic. - Senin çatı katında ne olduğunu görmeye gidelim.

The attic is full of boxes. - Çatı katı kutularla doludur.

çatı katındaki eğik duvar
gable
çatı katı
1. penthouse. 2. attic, garret, loft
çatı kirişi
rafter
çatı katı
loft
çatı katı
garret
çatı katı
penthouse
çatı altında
Under roof
çatı deresi
(İnşaat) Gutter, eaves trough
çatı akıntısı
roof slope
çatı arası garret
the space between the roof and the top story
çatı arduvazı
roofing slate
çatı aşığı
purlin
çatı bahçesi
roof garden
çatı bahçesi roof garden, garden
on the roof of a building
çatı barı
roof bar
çatı bloku
roof block
çatı desteği
puncheon
çatı direği
puncheon
çatı direği
puncheon, ridge pole
çatı dış açısı
hip
çatı eki gram
infix
çatı eğimi
roof slope
çatı ile örtmek
roof over
çatı kalkan duvarlı
saddlebacked
çatı kalkan duvarı
saddleback
çatı kancası mil. stacking swivel
(of a rifle)
çatı kapağı
scuttle
çatı kaplama
roofing
çatı kaplama malzemesi
roofing
çatı kaplaması
roofing
çatı kaplaması
roofage
çatı kemiği
anat . pubic bone
çatı kirişi
ridge piece, rafter
çatı kırması
chantlate
çatı mahya kirişi
roof tree
çatı makası
king post truss
çatı malzemesi
roofage
çatı merteği
common rafter, king post
çatı merteği
(inşaat) ridgepole
çatı oluğu
gutter
çatı oluğu
valley
çatı omurgası
ridgepole
çatı padavrası
shingle
çatı penceresi
dormer window
çatı penceresi
louver
çatı penceresi
louvre
çatı penceresi
trap window, roof window
çatı penceresi
1. dormer window, lucarne. 2. skylight
çatı sütunu tepe taşı
metope
çatı sırt kirişi
purlin
çatı tamircisi
roofer
çatı ustası
roofer
çatı ustası
tiler
çatı yapımı
roofing
çatı örtüsü
roofage
çatı örtüsü
roofing
çatı örtüsü roofing, the material covering
a roof
ettirgen çatı
causative
üçgen çatı
gable
etken çatı
(Dilbilim) active
ettirgen çatı
(Dilbilim) factitive voice
ikili çatı
(Dilbilim) syncretism
konik çatı  
conical roof
teras çatı
(İnşaat) deck roof
teras çatı
(İnşaat) flat roof
teras çatı
(İnşaat) terrace roof
uzay çatı
space frame
tek çatı altında
under one roof
çatılar
roofing
Mansart tipi çatı
mansard roof, mansard
asma çatı
suspended roof
aynı çatı altında
under the same roof
betonarme çatı
concrete roof
beşik çatı
gable roof, saddle roof
beşikörtüsü çatı
gable roof, pitched roof; saddle roof
bir çatı altında under
the same roof, in the same building
camlı çatı
glass roof
dönüşlü çatı
reflexive construction
düz çatı
flat roof
düz çatı
(Dilbilim) active voice
edilgen çatı
(Dilbilim) inactive voice
edilgen çatı
passive

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

That's not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

edilgen çatı
passive voice

That's not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

That is not the passive voice. - O edilgen çatı değil.

edilgen çatı
passive form
ekli çatı
(Dilbilim) voice marked by a suffix
eksiz çatı
(Dilbilim) non-causative voice
eksiz çatı
(Dilbilim) non-suppressive voice
etken çatı
active, active voice
etken çatı
active voice
ettirgen çatı
causative voice
eğimli çatı
inclined roof
gizil çatı
(Dilbilim) suppressive voice
helikopter çatı meydan
(Havacılık) roof aerodrome
ikili çatı ling
syncretism
işteş çatı reciprocal construction of
a verb stem
kabarık çatı
hiproof
kafes çatı
baywork
kahverengi çatı
brown roof
kalkan çatı penceresi
(İnşaat) gable window
kemer çatı
(İnşaat) arched roof
kemer çatı
arched roof, barrel roof
kemer çatı
arch roof
kemer çatı
(İnşaat) barrel roof
kemerli çatı
barrel roof
kiremit çatı
(İnşaat) tiled roof
kiremit çatı
(İnşaat) tile roof
kiremit çatı örtüsü
(İnşaat) tile roofing
konsol çatı
(İnşaat,Teknik) cantilever roof
koruyucu çatı
protecting roof
kubbe çatı
dome roof
küçük çatı
gablet
kırma çatı
jerkin head
kırık çatı
folding roof
kırık çatı
curb roof, mansard roof
kırık çatı
(İnşaat) curb roof
kırık çatı
(İnşaat) mansard roof
mahyalı çatı
ridged roof
sahte çatı
(İnşaat) false roof
saman çatı
thatched roof
silindirik çatı
(İnşaat) barrel roof
silindirik çatı
(İnşaat,Teknik) cylindrical roof
silindirik çatı feneri
barrel light
sundurma çatı
lean-to roof
temel çatı
skeleton
teneke çatı örtüsü
tin roofing
tepe aydınlıklı çatı
(İnşaat) monitor roof
teras çatı kaplaması
(İnşaat) roof coating
tonoz çatı
(İnşaat) vaulted roof
topuz çatı
pavilion roof
uçları ve yanları eğimli çatı
hiproof
yuvarlak çatı
barrel roof
yuvarlak çatı
round roof
çatı katı
(İnşaat) broken roof
çifte sağrılı çatı
knee roof
üçgen çatı
gable end
üçgen çatı kenarı
skew
Türkisch - Türkisch
Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı
Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer
İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu
Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü
Barınılan, sığınılan yer
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
Yol ayrımı, sapak
Özne veya nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi
Hikâye, roman, piyes gibi edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu: "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız."- H. Taner
Yapının tavanı ile damı arasındaki genellikle az kullanılan yer
Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş. Özne veya nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi
Bir yapının damını kuran parçaların bütünü
Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu kuruluş
Hikâye, roman, piyes gibi edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı."- Ö. Seyfettin
Dana bağı
bina
(Osmanlı Dönemi) BAM
pardı
dirani
sakaf
çatı arası
Tavanla çatı örtüsü arasında kalan boş bölüm, tavan arası
çatı ekleri
Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: (Sev-in-), (sev-il-), (sev-iş-), (kapa-t-), (geç-ir-), (sev-dir-) gibi
çatı eteği
Çatının, binanın dış duvarlarını aşan, yağışlara karşı duvarın en üst bölümünü koruyan dışa uzanmış kısmı
çatı kaplayıcı
İskele kurup ahşap çatı kaplamasını ve duvarları keçe veya özel kâğıtlar ile kaplayan usta
çatı katı
Yapılarda çatı ile son kat arasında yapılan küçük kat
çatı kirişi
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
çatı penceresi
Tavan arasını aydınlatmaya yarayan pencere veya camlı kapak
çatı örtüsü
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
çadır çatı
Orta noktadan başlayarak dört tarafa bakan yüzeyi bulunan ve kare piramit biçimindeki çatı
dönüşlü çatı
Fiildeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı. Türkçede bu çatı çoğu kez -n-, bazen de -l- veya -ş- çatı ekleriyle kurulur: Sevinmek (sev-in-mek), yorulmak (yor-ul-mak), alışmak (al-ış-mak) gibi
edilgen çatı
Türkçede çoğu kez -(i)l- bazen de -(i)n- çatı ekleriyle kurulan, sözde özne ile kullanılan fiil çatısı
ettirgen çatı
Geçişsiz fiilerin geçişli fiili dönüştüren, geçişili fiillerde hareketin başkalarına yaptırıldığını gösteren fiiller oluşturan -er-, -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesi ile kurulan fiil çatısı: içirmek (iç-ir-), söylettirmek (söyle-t-tir-), güldürtmek (gül-dür-t-) gibi
ikili çatı
İki görevde de kullanılabilen çatı; alınmak, toplanmak, sanılmak sözlerinin hem dönüşlü, hem de edilgen çatı olarak kullanılması gibi
işteş çatı
Bir fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten çatı, müşareket. Türkçede bu çatı -ş- ekiyle kurulur
çatı katı
kuşkona
çatı
Favoriten