clumsy; awkward; as, an unhandy man

listen to the pronunciation of clumsy; awkward; as, an unhandy man
İngilizce - Türkçe

clumsy; awkward; as, an unhandy man teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unhandy
kullanışsız
unhandy
beceriksiz
unhandy
acemi
unhandy
{s} elverişsiz
unhandy
unhandilyelverişsiz bir şekilde
unhandy
{s} sakar
İngilizce - İngilizce
unhandy
clumsy; awkward; as, an unhandy man