budget

listen to the pronunciation of budget
İngilizce - Türkçe
bütçe

Tom parti için üç yüz dolarlık bütçe ayırdı. - Tom budgeted three hundred dollars for the party.

Fransız hükümeti, ulusal bütçeyi vergi mükelleflerinin dengelemesi için meydan okuyan online bir oyunu piyasaya sürdü. - The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget.

{f} ayarlamak
{i} mali program
{f} bütçe yap
bütçede yer alan para miktarı
bütçe yapmak
bütçenin ayrıntılarıyla ilgilenmek
{i} yığın
(Askeri) BÜTÇE: Gelir ve giderlerin belirli bir devre içinde karşılıklı tahminlerini gösteren cetvel
{i} stok
budget bütçe yap
budget committee
bütçe komisyonu
budget deficit
bütçe açığı

Bütçe açığına ne neden oldu? - What caused the budget deficit?

Bir bütçe açığını finanse etmek için ortak bir yöntem tahviller çıkarmaktır. - A common way to finance a budget deficit is to issue bonds.

budget documents
bütçe dokümanları
budget equilibrium
bütçe denkliği
budget items
bütçe kalemleri
budget period
bütçe dönemi
budget program
bütçe bağdarlaması
budget surplus
bütçe fazlası
Budget Constraints
Bütçe kısıtlaması
budget airline
bütçe havayolu
budget airlines
bütçe havayolları
budget busting
bütçe busting
budget constraint
sınırlı para kaynağı nedeni ile bütçe kısıtlaması
budget cut
Bütçe kesintisi
budget cutback
Bütçe kısıtlaması
budget emphasis
bütçe vurgusu
budget for
bütçe için
budget gap
Bütçe açığı
budget period
bütçe devresi
budget program
bütçe programı
budget projection
Bütçe tasarısı

Annual budget projection.

budget accountant
(Askeri) BÜTÇE MUHASİBİ: BUDGET ADVISORY COMMITTEE OF THE DEPARTMENT OF THE ARMY: KARA KUVVETLERİ BÜTÇE DANIŞIMA KURULU: Kara Kuvvetlerine bütçe işlerinde danışman durumundaki komite
budget appropriations
bütçe ödenekleri
budget authorization
(Askeri) BÜTÇE YETKİLİSİ (HV.): Hak sahibinin mali faaliyetlerini planlamasına esas olacak bir mali yıla ait mali program onaylaması
budget credit
(Askeri) BÜTÇE KREDİSİ: Bir birliğin ortalama insan mevcuduna dayanan, bir nakdi kredi sistemine göre bir askeri birliğe ayrılan, para veya malzeme istihkakı
budget directive
(Askeri) BÜTÇE HAZIRLIK DİREKTİFİ: Kara Kuvvetleri Bütçe Dairesi Başkanı tarafından bu kuvvetlere bağlı bütçe şubelerine gönderilen ve bütçe tahminlerinin, Bütçe Dairesi Başkanlığına ne zaman ve ne tarzda sunulacağını bildiren direktif. Bu direktifte, bütçe tahminlerinin hazırlanmasında göz önünde tutulacak esaslarda gösterilir
budget directive
(Askeri) bütçe hazırlık direktifi
budget estimate submission
(Askeri) bütçe tahmini arzı
budget item
(Askeri) AYNEN İKMAL EDİLEN MADDE: Komutanın tensibiyle teşkillere ve şahıslara, bütçe kredisine karşılık dağıtılabilen madde
budget justification
(Askeri) BÜTÇE GEREKÇESİ: Bir bütçe tahmininde gösterilen meblağın lüzumunu ve buna olan ihtiyacı ispat için hazırlanan destekleyici beyan ve bilgiler
budget officer
(Askeri) BÜTÇE SUBAYI: Bir bütçenin hazırlanması, sunulması, gerekçesinin yazılmasından doğrudan doğruya sorumlu olan ve yetki verilmiş tahsisat ve paraların gerektiği şekilde kullanılmasını temin eden bir subay
budget proposal
(Askeri) BÜTÇE TASARISI, TEKLİFİ
budget review
(Askeri) bütçe incelemesi
budgetary
(Hukuk) bütçesel
construction budget
(İnşaat) inşaat bütçesi
fund budget
(Politika, Siyaset) fon bütçesi
government budget
devlet bütçesi
government budget
(Ticaret) genel bütçe
gross budget
(Ticaret) gayrisafi bütçe
gross budget
(Askeri,Ticaret) gayri safi bütçe
labor budget
(Ticaret) maaş bütçesi
labour budget
(Ticaret) maaş bütçesi
master budget
(Askeri) ana plan
performance budget
(Askeri,Ticaret) performans bütçesi
revenue budget
(Ticaret) gelir bütçesi
annexed budget
katma bütçe
appropriation budget
tahsisat bütçesi
autonomous budget
özerk bütçe
balance the budget
dengelemek
balance the budget
bütçeyi ayarlamak
balanced budget
denk bütçe
capital budget
yatırım bütçesi
cash budget
nakit bütçesi
compensatory budget
telafi edici bütçe
consolidated budget
konsolide bütçe
defence budget
savunma bütçesi
economic budget
ekonomik bütçe
emergency budget
olağanüstü bütçe
financial budget
mali bütçe
fixed budget
sabit bütçe
flexible budget
esnek bütçe
flexible budget
değişken bütçe
forecast budget
tahmini bütçe
investment budget
yatırım bütçesi
open the budget
bütçeyi sunmak
provisional budget
geçici bütçe
purchase budget
alım bütçesi
sales budget
satış bütçesi
supplementary budget
ek bütçe
supplementary budget
katma bütçe
variable budget
değişken bütçe
acquisition budget
edinimi bütçe
balanced budget multiplier
(Ekonomi) Denk bütçe çarpanı: Kamu harcamaları ve vergilerin aynı miktarda değişmesi durumunda sayısal değeri 1'e eşit olan net çarpan
balanced-budget
(Ekonomi) Denk bütçe
budgeting
bütçe yapma
cash budget
nakit bütçe
congressional budget office
kongre bütçe ofisi
creat a budget
bütçe ayırmak
exceptional budget receipts
olağanüstü bütçe gelirleri
extraordinary budget receipts
olağanüstü bütçe gelirleri
link budget
link bütçe
low budget
Düşük bütçe
low-budget
Düşük bütçe
low-budget
Düşük bütçeli
on a tight budget
sıkı bir bütçe üzerinde
rolling budget
Döner bütçe
run a budget deficit
Bütçe açığı vermek

Sometimes governments reduce national savings by running budget deficits.

set a budget
Bütçe belirlemek
state budget
devlet bütçesi
stick to a budget
Belli bir bütçeye yâni gelire sadık kalmak

Being a single mom is rough!I cant squender money on silly things like electronic toys and fancy clothes.Still, sticking to a budget can be tough.

actual budget
(Ticaret) gerçekleşen bütçe
administrative budget
(Ticaret) yönetim masrafları bütçesi
allotment of budget
(Politika, Siyaset) bütçe ayarlaması yapmak
allotment of budget
(Politika, Siyaset) bütçe yapmak
autonomous budget
(Kanun) muhtar bütçe
balanced budget multiplier
(Ticaret) denk bütçe çoğaltanı
bill an budget allocations
bütçe kanunu
budgetary
bütçeyle ilgili
budgetary
(sıfat) bütçeyle ilgili
budgeting
{f} bütçe yap: prep.bütçe yaparak
continuous budget
(Ticaret) sürekli bütçe
defense budget issue
(Askeri) savunma bütçe dağıtımı
departmental budget
(Askeri) TEŞKİLAT BÜTÇESİ: Devletin tek teşkilatı veya makamı adına tanzim edilmiş bütçe
draft budget
(Avrupa Birliği) bütçe taslağı
emergency budget
(Ticaret) fevkalade bütçe
extra ordinary budget
(Ticaret) olağanüstü bütçe
intelligence budget estimate submission
(Askeri) istihbarat bütçe tahmin arzı
intelligence program budget decision
(Askeri) istihbarat programı bütçe kararı
major budget issue
(Askeri) ana bütçe dağıtımı
marketing budget
(Ticaret) pazarlama bütçesi
master budget
(Askeri) ANA BÜTÇE, -PLAN, ANA PLAN
moving budget
(Ticaret) değiştirilebilir bütçe
operating budget
(Askeri) CARİ GELİR VE GİDER BÜTÇESİ: İşletme programının ana kısmı. Bu kısım mali planları; bütçe yılına ait işletme programını destekleyen maliyetler (karşılıklı ve karşılıksız) ve taahhütler halinde, teferruatlandırır. Cari gelir ve gider bütçesi, her seviyedeki komutanın sorumlu olduğu faaliyet ve görevleri destekleyecek bir mali plan temin eder. Cari gelir ve gider bütçeleri, idari ve manajman maksatları için kullanılır ve fonları taahhüde bağlama yetkisi için bir vasıta olarak faydalanılmazlar
operational budget deficit
(Ticaret) işlevsel bütçe açığı
optimal budget deficits
(Ticaret) optimal bütçe açıkları
particle beam; patrol boat; President's budget
(Askeri) parçacık ışın; küçük karakol/devriye botu; Başkanın bütçesi
performance budget
(Askeri) PERFORMANS BÜTÇESİ; BÜTÇE TASLAĞI; BÜTÇE PROGRAMI: Bütçe hazırlıklarında dikkati; personel hizmetleri; ikmal maddeleri, malzeme vesaire gibi temin ve tedarik olunacak şeylerden çok, program, proje, görev gibi yapılacak işlerin genel karakteri ve nisbi önemi üzerinde toplayacak hususlara dayanan bütçe
perpetual budget
(Ticaret) sürekli bütçe
plan a budget
bütçe planlamak
program budget decisions
(Askeri) program bütçe kararları
provincial budget
(Ticaret) il bütçesi
revised budget
(Ticaret) revize bütçe
structural budget deficits
(Ticaret) yapısal bütçe açıkları
traditional budget
(Ticaret) geleneksel bütçe
use budget
bütçe kullanmak
village budget
(Ticaret) köy bütçesi
İngilizce - İngilizce
Of or relating to a budget
To construct or draw up a budget

Budgetting is even harder in times of recession.

Appropriate to a restricted budget

We flew on a budget airline.

To provide funds, allow for in a budget

The PM’s pet projects are budgetted rather generously.

The amount of money or resources earmarked for a particular institution, activity or time-frame
A wallet, purse or bag

With that out of his bouget forth he drew / Great store of treasure, therewith him to tempt .

To plan for the use of in a budget

The prestigious building project is budgeted in great detail, from warf facilities to the protocollary opening.

An itemized summary of intended expenditure; usually coupled with expected revenue
{s} of or relating to a financial plan; inexpensive
{n} a bag, pouch, stock, store, proposal
A plan of income and expenditures for a given period
(Ticaret) A planning, control and reporting system that estimates future costs and revenues based on projected operating levels. It provides target spending levels and profit estimation, and allows for interim review and corrective action
  A document of proposed governmental expenditures for a given fiscal year and the proposed means of financing these expenditures
The budget is the annual announcement of the government's fiscal policy changes by the Chancellor of the Exchequer It usually takes place in March of each year In the Budget the Chancellor will announce the tax changes he proposes for the following tax year, and also how the government plan to spend that revenue He will also give the medium-term forecast for the economy The Budget is then made law by the Finance Act after debate in Parliament
A plan for expending funds by program for a given fiscal year or biennium and the means of financing the expenditures
Estimates of proposed expenditures and expected revenues for a fiscal year
estimated summary of expenditures and income for a given period
Your budget is the amount of money that you have available to spend. The budget for something is the amount of money that a person, organization, or country has available to spend on it. She will design a fantastic new kitchen for you -- and all within your budget Someone had furnished the place on a tight budget This year's budget for AIDS prevention probably won't be much higher
The spending plan developed by the Governor consisting of estimates of proposed expenditures for a given fiscal year or biennium and the proposed means of financing the expenditures
a summary of intended expenditures along with proposals for how to meet them; "the president submitted the annual budget to Congress" a sum of money allocated for a particular purpose; "the laboratory runs on a budget of a million a year" make a budget
Amount of money or resources earmarked for a particular activity or time-frame
The spending plan for a proposal or award, submitted to and/or approved by the sponsor Categories include salary, fringe benefits, materials and supplies, travel, student support, equipment, subgrants or subcontracts, publication costs, facilities & administrative (F&A) costs, and other miscellaneous costs
In Britain, the Budget is the financial plan in which the government states how much money it intends to raise through taxes and how it intends to spend it. The Budget is also the speech in which this plan is announced. other indirect tax changes announced in the Budget
a detailed record of all income earned and spent during a specific period of time
The planning and controlling document for financial operation with estimates of proposed expenditures and revenues for a given period of time, usually one year
make a budget
An itemized forecast of an individual's or company's income and expenses expected for some period in the future
A detailed plan of income and expenses expected over a certain period time A budget can provide guidelines for managing future investments and expenses
Budget is used in advertising to suggest that something is being sold cheaply. Cheap flights are available from budget travel agents from £240. = economy
If you budget certain amounts of money for particular things, you decide that you can afford to spend those amounts on those things. The company has budgeted $10 million for advertising The movie is only budgeted at $10 million I'm learning how to budget. + budgeting budg·et·ing We have continued to exercise caution in our budgeting for the current year
A plan of financial operation embodying an estimate of proposed expenditures for a given period and the proposed means of financing them Used without any modifier, the term usually indicates a financial plan for a single fiscal year
A plan of financial operation embodying an estimate of proposed expenditures for a given period or purpose and the proposed means of financing them The budget usually consists of three parts The first part contains a message from the budget-making authority together with a summary of the proposed expenditures and the means of financing them The second part consists of schedules supporting the summary These schedules show in detail the proposed expenditures and means of financing them together with information as to past years' actual revenues and expenditures and other data used in making the estimates The third part is composed of drafts of the appropriation, revenue, and borrowing measures necessary to put the budget into effect
To construct or use a budget
The budget of an organization or country is its financial situation, considered as the difference between the money it receives and the money it spends. The hospital obviously needs to balance the budget each year. his readiness to raise taxes as part of an effort to cut the budget deficit
of, or relating to a budget
The term is sometimes applied to a similar statement in other countries
A detailed statement of actual or anticipated revenues and expenditures during an accounting period For the national government, the period is the federal fiscal year (October 1-September 30) The budget usually refers to the president's budget submission to Congress early each calendar year The president's budget estimates federal government income and spending for the upcoming fiscal year and contains detailed recommendations for appropriation, revenue, and other legislation Congress is not required to accept or even vote directly on the President's proposals, and it often revises the President's budget extensively
It comprehends a general view of the finances of the country, with the proposed plan of taxation for the ensuing year
A plan of financial operation embodying an estimate of proposed expenditures for a given period or purpose and the proposed means of financing them NOTE: The term "budget" is used in two senses in practice Sometimes it designates the financial plan presented to the legislature for adoption and sometimes the plan finally approved by that body It is usually necessary to specify whether the budget under consideration is preliminary and tentative or whether it has been approved by the legislature The term is also sometimes confused with the budget document
a summary of intended expenditures along with proposals for how to meet them; "the president submitted the annual budget to Congress"
A detailed plan of income and expenses expected over a certain period of time A budget can provide guidelines for managing future investments and expenses
{i} financial plan
An itemized summary of intended expenditure
a plan or estimate of expected income and expense for a period of time
A detailed plan of income and expenses expected over a certain period of time A budget can provide g
The annual financial statement which the British chancellor of the exchequer makes in the House of Commons
A detailed plan of income and expenses estimated over a specified period of time Budgets provide guidelines for managing costs and profits
The Government's expected revenue and expenditure for a financial year
{f} prepare a financial plan; make financial arrangements
a formal projection of spending and income for an upcoming period of time, traditionally submitted by the President or Executive for consideration and approval
An estimate of the income and expenditures for a future period of time, usually one year
A bag or sack with its contents; hence, a stock or store; an accumulation; as, a budget of inventions
a sum of money allocated for a particular purpose; "the laboratory runs on a budget of a million a year"
Expectations of sales, costs and expenses for the forthcoming fiscal period (month, quarter, year)
budget constraint
a budget constraint represents the combinations of goods and services that a consumer can purchase given current prices and his income
budget squeeze
a situation where there is not enough money in the budget

We have been going through a severe budget squeeze at our company and must begin to stop spending money in a wasteful manner.

budget authority
The authority becoming available during the year to enter into obligations that result in immediate or future outlays of government funds
budget authority
Authority to enter into obligations that will result in immediate or future outlays involving federal funds The basic forms of budget authority are appropriations, contract authority and borrowing authority
budget authority
Authority provided by law (appropriation or authorizing legislation) to enter into obligations that will result in immediate or future outlays involving Federal Government funds
budget authority
The legislative authority to enter into an obligation that will result in the immediate or future outlays involving federal funds The basic forms of budget authority are appropriations, contract authority and borrowing authority
budget authority
Authority provided to the U S Government by law to enter into obligations which result in outlays or government funds
budget authority
Authority provided by law to incur financial obligations that will result in immediate or future outlays of federal government funds Budget authority may be provided in an appropriation act or authorization act and may take the form of authority to obligate offsetting collections or receipts Offsetting collections and receipts are classified as negative budget authority See appropriation act, authorization act, offsetting collections, offsetting receipts, and outlays
budget authority
Allows the federal government to incur a financial liability, typically a contract for direct payment, a loan, or a loan guarantee
budget authority
Authority provided by law to enter into financial obligations that will result in immediate or future outlays involving federal government funds Each fiscal year, ITA Budget Office sends FCS a cable indicating its available budget authority to incur obligations
budget authority
Authority given federal agencies to obligate government funds The basic forms of budget authority are appropriations, contract authority, and borrowing authority Budget authority may be classified by the period of availability (one-year or multi-year), by the timing of congressional action (current or permanent), or by the manner of determining the amount available (definite or indefinite)
budget authority
Authority provided by law to enter into financial obligations that will result in immediate or future outlays of federal government funds (A Glossary of Terms Used in the Federal Budget Process, GAO, 1993) See Obligations, Outlays, and Costs
budget authority
Authority provided by law to enter into obligations that normally result in the outlay of funds The main forms of budget authority are appropriations, borrowing authority, and contract authority Budget authority may be classified by the period of availability (one year, multiyear, or no year), by the timing of congressional action (current or permanent), or by the specificity of the amount available
budget authority
Authority to enter into obligations that will result in immediate or future outlays involving federal funds
budget authority
Authority provided by law to spend federal or state money or to acquire financial obligations that will result in spending
budget authority
Budget authority is basically permission provided by law to enter into obligations that will result in outlays of Federal Government funds Budget authority may be classified by the period of availability [one-year, multi-year, no-year (those that remain available for an indefinite period of time)] Related Terms: Appropriations, Outlays
budget authority
is the legal authorization to expend funds Budget authority is most commonly granted in the form of annual appropriations by Congress
budget authority
A federal budgetary term that refers to legal authority given by Congress to federal agencies to make funds available for obligation or expenditure
budget authority
Authority provided by law and becoming available during the budget year to incur obligations against revenues on a permanent basis and against borrowing authority
budget authority
Authority provided by law to enter into financial obligations that will result in immediate or future outlays of Federal government funds Budget authority includes the credit subsidy costs for direct loan and loan guarantee programs Basic forms of budget authority include appropriations, borrowing authority, contract authority, and authority to obligate and expend offsetting receipts and collections
budget authority
The authority to incur a legal obligation to pay a sum of money from the U S Treasury
budget authority
Empowerment by Congress that allows federal agencies to incur obligations to spend or lend money This empowerment generally is in the form of appropriations from general revenues to the U S Treasury However, for discretionary programs, it is in the form of "contract authority" derived from the Trust Fund Resource Budget authority permits agencies to obligate all or part of the funds that were previously "authorized " Without budget authority, federal agencies cannot commit the government to make expenditures or loans
budget bill
The document Congress sends the President each year designating how much money the government will spend during the next year (or more) and on what specific programs
budget bill
The spending proposal for the next fiscal year, beginning July 1, and ending June 30, by the Department of Finance and submitted to the Legislature by the Governor
budget bill
Recommended appropriations of state revenue presented by the Governor to the General Assembly for its consideration during the legislative session
budget bill
Every two years the governor proposes his budget that lays out spending limits and policy initiatives for the state of Wisconsin The budget is introduced as a "bill" in either the Assembly (House) or Senate, usually on a rotating basis
budget bill
The bill setting forth the spending proposal for the next fiscal year, containing the budget submitted to the Legislature by the Governor
budget constraint
limitations due to limited funds
budget cut
reduction in the money allotted
budget cut
the act of reducing budgeted expenditures
budget deficit
amount by which spending exceeds income (resulting in a negative balance)
budget deficit
an excess of expenditures over revenues
budget department
division responsible for allocating funds and drawing up budgets
budget for
If you budget for something, you take account of it when you are deciding how much you can afford to spend on different things. The authorities had budgeted for some non-payment = allow for
budget for
calculate enough money for; provide for in the budget; "I have not budgeted for these expensive meals
budget frame
sum of money which is allocated and divided ahead of time
budget line
a line showing the maximum combinations of two goods that is possible for a consumer to buy, given a budget constraint and the market prices of the two goods (chapter 5 appendix)
budget line
A graph showing all the possible combinations of two goods that can be purchased at given prices and for a given budget
budget line
The limits to a household's consumption choices
budget surplus
The excess of central government's tax receipts over its spending
budget surplus
An excess of government revenues over government expenditures in a given time period
budget surplus
the amount by which revenue exceeds spending (chapter 15)
budget surplus
A government budget is in surplus when current receipts exceed expenditure
budget surplus
A situation in which the government takes in more money than it spends, thus draining money out of the economy
budget surplus
When tax revenues are greater than government spending during a particular time period, usually a year
budget surplus
The difference between the government's spending and the government's revenues when the first is larger than the second In sticky-price short-run models, a budget surplus lowers aggregate demand: the government's purchases of goods and services inject more spending power into the economy than the government's net taxes are withdrawing from the economy In flexible-price models budget surplus raises national saving and investment: the government's retirement of its debt injects purchasing power into financial markets that is then borrowed by businesses and used to finance investment in new plant and equipment
budget surplus
When Revenues exceed expenditures
budget surplus
Income is greater than expenses
budget surplus
The amount by which a government's, company's, or individual's income exceeds its spending over a particular period of time opposite of budget deficit
balanced budget
A (usually government) budget in which income and expenditure are equal over a set period of time
budgeting
The activity of constructing a budget
low-budget
Achieved with a relatively small financial outlay
zero-based budget
A budget developed disregarding the expenses or costs of the prior year, requiring explicit justification for all expenditures
link budget
A link budget is the accounting of all of the gains and losses from the transmitter, through the medium (free space, cable, waveguide, fiber, etc.) to the receiver in a telecommunication system. It accounts for the attenuation of the transmitted signal due to propagation, as well as the antenna gains, feedline and miscellaneous losses. Randomly varying channel gains such as fading are taken into account by adding some margin depending on the anticipated severity of its effects. The amount of margin required can be reduced by the use of mitigating techniques such as antenna diversity or frequency hopping
rolling budget
Detailing and implementing the budget over a set period, say 6 months, and as one month is finshed at the back-end adding another month at the front-end
balanced budget
a budget is balanced when current expenditures are equal to receipts
balanced budget
financial plan in which income is equal to spending
budgetary
{s} of a budget, of a financial plan
budgetary
A budgetary matter or policy is concerned with the amount of money that is available to a country or organization, and how it is to be spent. There are huge budgetary pressures on all governments in Europe to reduce their armed forces. relating to the way money is spent in a budget
budgetary
of or relating to a budget; "budgetary considerations"
budgetary
Of or pertaining to a budget
budgetary
of or relating to a budget; "budgetary considerations
budgeted
past of budget
budgeted
{s} allocated, estimated, planned
budgeting
Budgeting is the process of predicting and controlling the spending of money within the organisation and consists of a periodic negotiation cycle to set budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring of current budgets
budgeting
the process of developing formal plans for future activities, often serving as a basis for evaluating actual performance (p 23, 1020)
budgeting
The process of anticipating the costs, and planning the expenditure of financial resources for the execution of on-farm research and development tasks, projects and programmes
budgeting
Planning for and estimating the financial position of an organizational entity for a definite period of time
budgeting
Detailed annual plan that typically takes from 4 to 6 months to complete and often involves many input sources i e to the line-management level IMPACT is designed to support a collaborative budgeting process from beginning to end
budgeting
A process that includes creating a financial plan of action that an organization believes will help it to achieve its goals, given the organization's forecast
budgeting
Time phased financial requirements
budgeting
The process by which the government, or a governmental organisation, plans for its future expenditures, revenues, borrowing and other financial activities
budgeting
the process of planning that specifies expected income and expenditure for a given period of time
budgeting
The process of investigating what is being done and comparing the results with the corresponding budget data to verify accomplishments or remedy differences Also called budgetary controlling
budgeting
Synonym proration (def #1)
budgeting
The process of allocating available resources among potential activities to achieve the objectives of an organization
budgeting
{i} act of preparing a budget, act of making a spending plan
budgeting
The process of forecasting and controlling expenditure It consists of a periodic negotiation cycle to set budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjustment of current budgets based upon actual or predicted outturns
budgeting
present participle of budget
budgets
are defined, by the Shape of Money, as a one-off snap-shot of your various expenses and income They can range from being general to very detailed Back to top
budgets
Most businesses use "Budgets" to forecast and allocate expenditures for specific periods of time Typically, Capital Budgets include allocations for equipment acquisitions, while Operating Budgets apply to the periodic expenses incurred in running a business Often, when Capital Budgets are exhausted, or have been allocated for other purposes, businesses can use available funds from Operating Budgets to lease needed equipment Since Lease Payments are typically made monthly, and are small in comparison to the full outlay of the equipment's purchase price, businesses can "stretch" their equipment acquisition power by leasing [to top]
budgets
third-person singular of budget
budgets
Definition of Budgets: A budget is a description of a financial plan It is a list of estimates of revenues to and expenditures by an agent for a stated period of time Normally a budget describes a period in the future not the past (Econterms) Terms related to Budgets: None About Com Resources on Budgets: None Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on Budgets: Books on Budgets: None Journal Articles on Budgets: None
budgets
Purchase Option
budgets
When developing budgets, scientists at the HBEF and other ecosystem sites measure fluxes and pools of water, nutrients (such as nitrogen, carbon, and calcium) and materials Fluxes are inputs to and output from an ecosystem, and pools are quantities within an ecosystem
budgets
Detailed plans, expressed in monetary terms, of the results expected from officially recognized programs for a given future period
capital budget
consists of capital receipts and payments, loans and advances granted by the Union Government to State and Union Territory governments, government companies, corporations and other parties The Capital Budget also incorporates transactions in the Public Account
capital budget
The portion of a budget, devoted to proposed additions to capital assets and their financing
capital budget
The capital budget is that portion of the State Budget that deals with projects for the construction, renovation, improvement, acquisition and original furniture and equipment of any building, structure, facility, land or land rights Projects must have an estimated useful life in excess of five years and an estimated cost in excess of $100,000 Most of the capital budget projects in the past have been paid from monies raised by the sale of bonds
capital budget
A firm's set of planned capital expenditures
capital budget
A plan of proposed capital outlays and the means of financing them for the current fiscal period It is usually a part of the current budget If a Capital Program is in operation, it will be the first year thereof A Capital Program is sometimes referred to as a Capital Budget
capital budget
Annual budget request made to The University of Texas System Administration for capital construction, plant renewal, and major capital equipment purchases Includes the institution's annual request for allocation from the Permanent University Fund (PUF) (2) The annual resource allocation within the operating budget for major capital equipment expenditures
capital budget
For a life insurance company, a period-by-period statement of beginning capital assets, planned acquisitions and disposals, and the resultant ending capital assets, together with the sources and disposition of funds so involved#a complete accounting of capital investments and transactions
capital budget
List of planned investment projects
congressional budget office
Congressional agency that evaluates the president's budget as well as the budgetary implications of all other legislation
congressional budget office
Federal government agency responsible for providing Congress with basic budget data and analysis of alternative fiscal, budgetary, and programmatic policy issues It was established by the Congressional Budget Act of 1974
congressional budget office
A legislative agency that assists Congress in the preparation of the budget and analyzes budget-related issues CBO is responsible for estimating the budgetary effects of all spending and revenue bills
congressional budget office
Abbreviated CBO The place to go to look for forecasts of the government's tax and spending programs, and what they mean for the economy
defense budget
funds allocated for the military defense of a country
deficit budget
budget based on the calculation that estimated expenses will be greater than the income
fixed budget
(Ticaret) A budget tied to a specific volume or level of production, distribution or other activity
foreign aid budget
estimated amount of money to be spent in financially assisting other countries
hole in the budget
gap in the budget (possibly due to missing funds)
office of management and budget
the principal staff office in the Office of the President for administrative and financial matters
office of management and budget
A branch of the White House responsible for projecting the future path of the federal budget, preparing the President's budget, and analyzing issues that may affect the federal budget Congress typically does not use OMB estimates of the budget, instead relying on estimates from the Congressional Budget Office (CBO) See Congressional Budget Office [Back to top]
office of management and budget
A branch of the Executive Office of the President OMB helps the President formulate his spending plans, evaluates the effectiveness of agency programs, policies, and procedures, assesses competing funding demands among agencies, and sets funding priorities OMB ensures that agency reports, rules, testimony, and proposed legislation are consistent with the President's budget and with Administration policies In addition, OMB oversees and coordinates the Administration's procurement, financial management, information, and regulatory policies In each of these areas, OMB's role is to help improve administrative management, to develop better performance measures and coordinating mechanisms, and to reduce any unnecessary burdens on the public
office of management and budget
Agency within the Executive Office of the President that is responsible for assisting with the formulation of the President's annual budget request and supervise the execution of the budget by Executive Branch agencies OMB also oversees and coordinates the Administration's procurement, financial management, information, and regulatory policies
office of management and budget
the executive agency that advises the President on the federal budget
operating budget
a budget for current expenses as distinct from financial transactions or permanent improvements
personal budget
amount of money needed to cover one's own expenses
program budget
  A budget that lists all of the services and activities that will be performed by a particular program or department   The emphasis is on descriptive narrative that justifies a requested funding level in terms of the end results as opposed to a budget that primarily presents line item detail of expenditures with little or no explanatory narrative   Volume 1 of San Benito County's Proposed Budget is a Program Budget
program budget
A budget wherein inputs of resources and outputs of services are identified by programs without regard to the number of organizational units involved in performing various aspects of the program
special budget
addition to a national budget which is approved during a fiscal year
unlimited budget
huge amount of money, lack of monetary problems
budget