yarar

listen to the pronunciation of yarar
التركية - الإنجليزية
benefit

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

advantage

We should not take advantage of the generosity of a friend. - Biz bir arkadaşın cömertliğinden yararlanmamalıyız.

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

profit

She profited from her stay in London and considerably improved her English. - O, Londra'da kalmaktan yararlandı ve İngilizcesini büyük ölçüde geliştirdi.

I hope the interview would be of profit. - Umarım mülakat yararlı olur.

gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

good

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. - Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır.

usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

(Biyokimya) availment
useful

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

point

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

virtue
(Ticaret) boor
interest

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

expediency
grist to the mill
(Hukuk) interest, benefit, advantage
stead
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
avail

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

use

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

account
benefit, profit; advantage
efficacy
serviceability
behoof
service
benefıt
serviceable
yarar sağlamak
utilize
yarar görmek
benefit
yarar sağlamak
avail oneself of
yarar sağlamak
benefit
yarar sağlamak
pay
yarar bulmak/görmek
to think it beneficial to (do something)
yarar getirmek
bring benefit
yarar ilkesi (vergide)
(Ticaret) benefit principle
yarar kayıp oranı
(Ticaret) benefit-loss rate
yarar sağlamadan
nonadvantageously
yarar sağlamak
pay dividends
yarar sağlamak
gain advantage from
işe yarar
utility
işe yarar
useful

Tom made a useful suggestion. - Tom işe yarar bir öneri yaptı.

Finally one useful suggestion! - Sonunda işe yarar bir öneri!

hukuki yarar
(Kanun) legal interest
neye yarar?
what's the good of it?
yarar sağlamak
provide benefit
işe yarar şey
utility
yararlar
benefits

You will derive great benefits from learning English. - İngilizce öğrenmekten büyük yararlar sağlayacaksın.

She made a fuss about her benefits. - Onun yararları hakkında yaygara yaptı.

gelecekteki ekonomik yarar
(Ticaret) future economic benefit
işe yarar
serviceable
işe yarar
useful, serviceable
işe yarar
available

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

karşılıklı yarar
(Hukuk) mutual advantage
neye yarar
What is the use of it
sağlığa yarar
healthy
toplumsal yarar
(Politika, Siyaset) social utility
yıllık yarar
annual benefit
yarar
المفضلات