yarar

listen to the pronunciation of yarar
التركية - الإنجليزية
benefit

It is certain that he helped them for the benefit of himself. - Onun yararına onlara yardımcı olduğu kesindir.

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

advantage

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

It would be to your advantage to prepare questions in advance. - Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur.

profit

A wise man profits from his mistakes. - Akıllı bir adam hatalarından yararlanır.

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

good

Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. - Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

(Biyokimya) availment
useful

A cow is a useful animal. - İnek yararlı bir hayvandır.

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

point

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

virtue
(Ticaret) boor
interest

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

It's in your best interest to testify against Sami. - Sami'ye karşı tanıklık etmeniz sizin yararınızadır.

expediency
grist to the mill
(Hukuk) interest, benefit, advantage
stead
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
avail

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

use

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

You had better make use of the opportunity. - Fırsattan yararlansanız iyi olur.

convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

account
benefit, profit; advantage
efficacy
serviceability
behoof
service
benefıt
serviceable
yarar sağlamak
utilize
yarar görmek
benefit
yarar sağlamak
avail oneself of
yarar sağlamak
benefit
yarar sağlamak
pay
yarar bulmak/görmek
to think it beneficial to (do something)
yarar getirmek
bring benefit
yarar ilkesi (vergide)
(Ticaret) benefit principle
yarar kayıp oranı
(Ticaret) benefit-loss rate
yarar sağlamadan
nonadvantageously
yarar sağlamak
pay dividends
yarar sağlamak
gain advantage from
işe yarar
utility
işe yarar
useful

Tom made a useful suggestion. - Tom işe yarar bir öneri yaptı.

Finally one useful suggestion! - Sonunda işe yarar bir öneri!

hukuki yarar
(Kanun) legal interest
neye yarar?
what's the good of it?
yarar sağlamak
provide benefit
işe yarar şey
utility
yararlar
benefits

The benefits outweigh the costs. - Yararlar maliyetlerden daha ağır basar.

You will derive great benefits from learning English. - İngilizce öğrenmekten büyük yararlar sağlayacaksın.

gelecekteki ekonomik yarar
(Ticaret) future economic benefit
işe yarar
serviceable
işe yarar
useful, serviceable
işe yarar
available

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

karşılıklı yarar
(Hukuk) mutual advantage
neye yarar
What is the use of it
sağlığa yarar
healthy
toplumsal yarar
(Politika, Siyaset) social utility
yıllık yarar
annual benefit
yarar
المفضلات