with

listen to the pronunciation of with
الإنجليزية - التركية
ile

Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın. - You must not write a letter with a pencil.

Lütfen bir dolmakalem ile yaz. - Please write with a pen.

{e} birlikte

Eğer istiyorsan bizimle birlikte gelebilirsin. - Come along with us if you like.

Kızı onunla birlikte herhangi bir yere gitmeye isteklidir. - His daughter is eager to go with him anywhere.

{e} 1. ile beraber/birlikte, ile: She's living with her aunt. Teyzesiyle beraber oturuyor. Will you come with us? Bizimle gelir misin? Wisdom
beraber

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Dün kardeşlerim ve arkadaşlarım beraber süper bir akşam geçirdik ve mangal da çok iyidi. - We had a great evening yesterday with my brothers and my friends, and the barbecue was very good, too.

{e} li
(Bilgisayar) yerine
(Bilgisayar) yeni değer
yanında

Ben, bu tartışmada onların yanında yer aldım. - I took sides with them in the argument.

Yanında sadece 100 yeni vardı. - He had only one hundred yen with him.

uyanık
-lı
ile beraber

Tom Mary ile beraber çıkmamı öneren kişiydi. - Tom was the one who suggested that I go out with Mary.

Leyla, Sami ile beraber uyuşturucu kullanıyordu. - Layla was doing drugs with Sami.

vasıtasıyla

Tom, Mary ile e-posta vasıtasıyla bağlantı kurabilir. - Tom can get in touch with Mary by email.

O, onu benim yardımım vasıtasıyla yapıyor. - He is doing it with my help.

ile ilgili

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

Televizyonda, yüzünde ciddi bir görünümü olan birisi ülkemizin geleceği ile ilgili sorunlar hakkında konuşuyor. - On TV someone with a serious look on his face is talking about the problems of our country's future.

canlı

Benimle Lady Gaga'nın bir canlı konserini seyretmeye gitmek isteyen biri varmı? - Is there anybody who would like to go see a live concert of Lady Gaga with me?

O, arkadaş canlısı kahverengi gözlerle bana gülümsedi. - She smiled at me with friendly brown eyes.

-i olan
-e karşın
-den yana
-e karşı
-in lehinde
-e rağmen
yanına

Gözleri kapalı olarak onun yanına oturdu. - She sat next him with her eyes closed.

Herkese karşı kaba davranamazsın ve sonsuza dek onun yanına kalacağını bekleyemezsin. - You can not be rude to everyone and expect to get away with it forever.

yüzünden

Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları. - The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates.

Oyuncuların çoğu grip yüzünden keyifsiz oldukları için koç oyunu iptal etti. - The coach called off the game because many of the players were down with the flu.

üzerinde

Kazağı üzerinde uyuyakaldı. - She fell asleep with her sweater on.

O işle, o ayda 500 doların üzerinde kazanmaktadır. - He earns over 500 dollars a month with that job.

-le
-la
aracılığıyla

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

Her şey onun aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. - All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

karşı

Yenisiyle karşılaştırıldığında benim arabam külüstür gözüküyor. - My car looks shabby in comparison with his new one.

Tiyatroda öğretmenimle karşılaştım. - I met with my teacher in the theater.

edat
-li
geri

Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı. - In the end, the Germans were forced to withdraw.

Bence herkes biraz pişmanlık ile kendi çocukluğuna geri bakar. - I think everyone looks back on their childhood with some regret.

ile beraber/birlikte, ile: She's living with her aunt. Teyzesiyle beraber oturuyor. Will you come with us? Bizimle gelir misin? Wisdom
nedeniyle

Tom soğuk algınlığı nedeniyle hastalandı. - Tom came down with a cold.

Tom soğuk algınlığı nedeniyle hastalandı ve okula gidemedi. - Tom came down with a cold and couldn't go to school.

sayesinde

Yardımın sayesinde başarabildim. - With your help, I could succeed.

Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin. - With your talent, you should be able to make a lot of money.

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with respect to
göre

Bu cümleler zamana göre farklı. - These sentences only differ with respect to tense.

with pleasure
memnuniyetle
with regard to
bakımından
with respect to
konusunda

Bu belgeler konusunda, sanırım en iyi şey onları yok etmektir. - With respect to these documents, I think the best thing is to destroy them.

with respect to
-e göre
with reference to
-e göre
with me
yanımda

Yanımda neredeyse hiç param yok. - I have almost no money with me.

Yanımda neredeyse hiç param yok. - I have hardly any money with me.

with reference to
ile ilgili olarak
with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with respect to
nazaran
with respect to
hususunda
with respect to
ile ilgili
with time
zamanla

Deneyim zamanla kazanılır. - Experience is acquired with time.

Şimdi üzgünsün ama zamanla bunu atlatacaksın. - You're sad now but, with time, you'll get over it.

with regard to
istinaden
be with
(Konuşma Dili) arka çıkmak
be with
(Konuşma Dili) desteklemek
with in
içeride
with me
benimle birlikte
with me
benimle beraber
with me
benle
with me
benim açımdan
with pleasure
seve seve
with pleasure
keyifle

Frank keyifle akşamki randevuyu bekliyordu. - Frank was waiting with pleasure for the date in the evening.

with reference to
-e gelince
with reference to
münasebetiyle
with reference to
-e dair
with reference to
dolayısıyla
with reference to
-e ilişkin olarak
with reference to
-e ilişkin
with reference to
nazaran
with regard to
ilgili

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

with regard to
bağlantılı
with regard to
dayanarak
with regard to
-e dair
with regard to
-e gelince
with regard to
-e göre
with respect
esas alarak
with respect
yönünden
with respect
(Havacılık) e göre
with respect
-e göre
with respect to
ile ilgli olarak
with this
hal böyle iken
with this
hemen ardından
with this
hal böyleyken
with this
bu durum karşısında
with us
bizle
with us
bizimle birlikte
with us
bizimle beraber
with us
bizimle

Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum. - In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us.

Eğer Allah bizimleyse, sonra kim bize karşı çıkabilir? - If God is with us, then who can be against us?

with you
seninle birlikte
with you
sizinle birlikte
with you
senle
with you
seninle

Endişelenme. Ben seninle kalacağım. - Don't worry. I'll stay with you.

Seninle Fransızca kullanmayı bıraktım. - I've quit using French with you.

with you
sizle
with you
sizinle beraber
with you
seninle beraber
with him
onunla

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Kızı onunla birlikte herhangi bir yere gitmeye isteklidir. - His daughter is eager to go with him anywhere.

with me
benimle

Mağazaya benimle gelecek misin? - Will you come with me to the store?

Benimle dans etmek ister misin? - Would you like to dance with me?

with reference to
e istinaden
with reference to
buna göre
with respect to
e göre
with whom
kiminle

Merhaba! Kiminle konuşuyorum? Beni tanımıyor musun? Ben, Aldo! - Hello! With whom am I speaking? You don't recognize me? It's me, Aldo!

Kiminle konuşuyordun? - With whom were you speaking?

with you
sizinle

Herkes sizinle aynı fikirde. - Everybody agrees with you.

Ben sizinle birlikte gitmek için hazırım. - I am ready to go with you.

be with
(Konuşma Dili) izlemek
be with
olmak
with for
ile
with love
aşkla
with love
sevgiyle

Bu basit ama sevgiyle yapılmış. - It's simple, but made with love.

with regards to
ile ilgili olarak
with respect
gözeten
with respect of
saygı ile
with the
ile

Onların Yeni Zelanda'dadaki tüneller ile ilgili çok sayıda sorunları olduklarını duydum. - I hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand.

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

with time
timle
with to
ile
with it
moda
with it
argo çok moda
with it
canlı
with it
zamane
with it
uyanık
with reference to
-e istinaden
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
(Hukuk) gelince
with relish
seve seve
with relish
zevkle
with respect
ilgili olarak

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

with respect to
gelince
with respect to
ile ilgili olarak
with respect to
-e gelince
with respect to
ilgili olarak
with this
bununla

Tom bununla birlikte uzaklaşmayacaktır. - Tom won't get away with this.

Ben bununla ilgilenmiyorum. - I am not concerned with this.

الإنجليزية - الإنجليزية
Used to indicate simultaneous happening, or immediate succession or consequence

With her they flourish'd, and with her they die.

against

Many hatchets, knives, & pieces of iron, & brass, we see, which they reported to have from the Sasquesahanocks a mighty people, and mortal enemies with the Massawomecks.

You are either with us, or against us. - You're either with us or against us.

You're either with us or you're against us. - You are either with us, or against us.

in the company of; alongside, along side of; close to; near to:

He went with his friends.

To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; – sometimes equivalent to by

He was sick and lame of the scurvy, so as he could but lie in the cabin-door, and give direction, and, it should seem, was badly assisted either with mate or mariners.

as nourishment, more recently replaced by on

I am fain to dine and sup with water and bran.

in addition to; as an accessory to:

She owns a motorcycle with a sidecar.

as an instrument; by means of

And keep each other company in spite, / As rivals in your common mistress, fame, / And with faint praises one another damn;.

in support of:

We are with you all the way.

{p} by, denoting the cause or means
mit
con-
sio
con

In Ankara, I made clear that America is not – and never will be – at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security. - In Ankara, I made clear that the United States is not – and never will be – at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.

Happy is the man who is contented with his lot. - Happy is the man who is content with his lot.

To denote a connection of friendship, support, alliance, assistance, countenance, etc
If something is filled or covered with a substance or with things, it has that substance or those things in it or on it. His legs were caked with dried mud They sat at a Formica table cluttered with dirty tea cups
You use with when indicating a sound or gesture that is made when something is done, or an expression that a person has on their face when they do something. With a sigh, she leant back and closed her eyes The front door closed with a crash behind him
To denote having as a possession or an appendage; as, the firmament with its stars; a bride with a large fortune
and 21..; In addition to the uses shown below, with is used after some verbs, nouns and adjectives in order to introduce extra information. With is also used in most reciprocal verbs, such as `agree' or `fight', and in some phrasal verbs, such as `deal with' and `dispense with'
If you are, for example, pleased or annoyed with someone or something, you have that feeling towards them. He was still a little angry with her I am happy with that decision
in addition to; as an accessory to
If someone stands or goes somewhere with something, they are carrying it. A man came round with a tray of chocolates
If you do something with someone else, you both do it together or are both involved in it. Parents will be able to discuss their child's progress with their teacher He walked with her to the front door
tu
To denote a close or direct relation of opposition or hostility; equivalent to against
wid
wif
To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; sometimes equivalent to by
with Pronounced for meanings
You use with to indicate the feeling that makes someone have a particular appearance or type of behaviour. Gil was white and trembling with anger I felt sick to my stomach with sadness for them
To denote simultaneous happening, or immediate succession or consequence
com kong to para paara next to/beside ao lado de aoe ladoe de
in support of
If someone says that they are with you, they mean that they understand what you are saying. Yes, I know who you mean. Yes, now I'm with you I'm not with you. Tell me what you mean
{e} accompanied by; having (e.g. a quality); by way of; of; in; from; due to; at; against; among; despite
If something increases or decreases with a particular factor, it changes as that factor changes. The risk of developing heart disease increases with the number of cigarettes smoked Blood pressure decreases with exercise
You use with to introduce a current situation that is a factor affecting another situation. With all the night school courses available, there is no excuse for not getting some sort of training With the win, the US reclaimed the cup for the first time since 1985
You use with when mentioning the position or appearance of a person or thing at the time that they do something, or what someone else is doing at that time. Joanne stood with her hands on the sink, staring out the window Michelle had fallen asleep with her head against his shoulder
If you do something with a particular tool, object, or substance, you do it using that tool, object, or substance. Remove the meat with a fork and divide it among four plates Doctors are treating him with the drug AZT
in the company of; alongside, along side of; close to; near to
hence, on the side of
If something is put with or is with something else, they are used at the same time. Serve hot, with pasta or rice and French beans Cookies are just the thing to serve with tall glasses of real lemonade
With denotes or expresses some situation or relation of nearness, proximity, association, connection, or the like
If you fight, argue, or compete with someone, you oppose them. About a thousand students fought with riot police in the capital He was in an argument with his landlord downstairs
If something moves with a wind or current, it moves in the same direction as the wind or current. a piece of driftwood carried down with the current against
You use with when indicating the way that something is done or the feeling that a person has when they do something. teaching her to read music with skill and sensitivity He agreed, but with reluctance
To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; -- sometimes equivalent to by
If one person is with another, they are together in one place. With her were her son and daughter-in-law She is currently staying with her father at his home
To denote association in thought, as for comparison or contrast
To denote association in respect of situation or environment; hence, among; in the company of
You use with to indicate what a state, quality, or action relates to, involves, or affects. Our aim is to allow student teachers to become familiar with the classroom He still has a serious problem with money Depression lowers the human ability to cope with disease
You use with when making a comparison or contrast between the situations of different people or things. We're not like them. It's different with us Sometimes I'm busy and sometimes I'm not. It's the same with most jobs
Someone with an illness has that illness. I spent a week in bed with flu
prep with [OE wiþ]
= the two words must be in the same phrase or field
If someone says that they are with you, they mean that they support or approve of what you are doing. `I'm with you all the way.' --- `Thank you.'
Someone or something with a particular feature or possession has that feature or possession. He was in his early forties, tall and blond with bright blue eyes Someone with an income of $34,895 can afford this loan
mid
with it
Aware of current trends and fashions
with it
Attentive

Jack is sick today and doesn't really seem with it.

with pleasure
Willingly; without argument
with regard to
Concerning; about
with respect
Used as a mild apology for following remark, which could otherwise be taken as disrespectful

With respect, boss, I don't think it is possible to get it done by then, no matter how hard we work.

with respect to
Regarding; concerning; pertaining to
with.
wi'
with.
wiv
with.
with respect to
{a} touching
with out
wo
with regard to
As concerns
With regard to
as for
With this
herewith
with it
If someone is not with it, they do not feel alert and therefore fail to understand things. She wasn't really with it. She hadn't taken in the practical consequences
with it
If you say that someone is with it, you mean that they are fashionable or know about new things, especially in culture
with love
with great affection and caring
with love
in an amorous manner; "he looked at her amorously"
with pleasure
willingly, happily, gladly, with great desire
with reference to
in regard to, with regard to, concerning, regarding, in respect to, in relation to
with regard to
concerning, regarding; which
with respect to
concerning, with regards to, regarding
التركية - الإنجليزية
{f} toy
{f} tamper
{f} associate
{f} sympathize
with
المفضلات