water

listen to the pronunciation of water
الإنجليزية - التركية
{f} sulamak

Çiçekleri sulamak zorundayız. - We have to water the flowers.

Yağmur yağmaya başladı, bu yüzden o, çimleri sulamak zorunda değildi. - It began to rain, so he did not have to water the lawn.

su
{f} ıslatmak
{f} su vermek
{i} karasuları
{f} hârelemek
{i} sular

Sel suları evimi nehre yuvarladı. - The flood waters tumbled my house into the river.

Bahçedeki çiçekleri her gün sularım. - I water the flowers in the garden every day.

{i} sıvı

Su sıvıdır. O, donduğu zaman katılaşır. - Water is liquid. It becomes solid when it freezes.

Su ve yağ her ikisi sıvıdır. - Water and oil are both liquids.

{f} sulamak: water the flowers çiçekleri sulamak
çiş
bahçe sulamak
suda yetişen
etene
koyak
sel

Sel suları, kasaba civarını harap edecektir. - The flood waters will devastate the nearby town.

Sel suları evimi nehre yuvarladı. - The flood waters tumbled my house into the river.

saka

Fok balıkları karada sakar ve gariptir, ancak suda çok zariftir. - Seals are clumsy and awkward on land, but very graceful in the water.

Foklar karada sakar ve hantal, suda ise çok zariftir. - Seals are clumsy and ponderous on land, but very graceful in the water.

ipek harelemek
kabarma
suvarmak
sarnıç
baraj

Barajda fazla su var mı? - Is there much water in the dam?

Barajın aşağısında bir su değirmeni vardı. - There was a watermill under the dam.

yararlanılan su
{f} sula

Muhteşem kek ağzımı sulandırdı. - The gorgeous cake made my mouth water.

Karalar ve sular Dünya'nın yüzeyini oluşturur. - Land and water make up the earth's surface.

ağız sulanmak
göz sulanmak
(Tıp) Su (H2O)
{s} suluboya

Ben suluboyayı pastel boyadan daha fazla seviyorum. - I like watercolors more than pastels.

O güzel suluboya resim yapıyor. - She makes beautiful watercolor paintings.

{s} suda yetişen; suda yaşayan
{f} su katmak
karşılığı olmadan ilâve olunan sermaye
{f} su verilmek
(Tekstil) 1. su 2. harelemek(ipek)
kara suları
{i} su birikintisi

Sen hiç bir çocuk olarak lastik çizmelerini giymedin mi ve su birikintisinde su sıçratarak eğlenmedin mi? - Didn't you ever put on rubber boots as a kid and have fun splashing water in puddles?

Geçen bir araç bir su birikintisine çarptı ve üstüme su sıçrattı. - A passing car hit a puddle and splashed water all over me.

{f} yaşarmak
gölek
elmasın parlaklık ve şeffaflığı
{f} (koyun, inek v.b.'ne) su vermek, -i suvarmak
{f} sulanmak
kumaşın şanjanı
gölet

Gölette neredeyse hiç su yok. - There's almost no water left in the pond.

Gölette çok az su var. - There is little water in the pond.

{i} kaplıca suyu
{i} kalite

Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda içtiği suyun kalitesi nedir? - What is the quality of the water that the Palestinians drink in the occupied territories?

Dünyadaki birçok insanın iyi kalitede suya erişimi yok. - Many people around the world don't have access to good quality water.

su,v.sula: n.su
{i} hare

Okyanus sürekli hareket halinde olan büyük bir su kütlesidir. - The ocean is a huge body of water that is constantly in motion.

(Tıp) Herhangi bir eriyiğin suyu
{f} su almak

Malezya'dan su almak zorundayız. - We have to buy water from Malaysia.

Burada su almak parasız değil. - It's not free to get water here.

{f} hafifletmek
{f} sulandırmak

Test tüpündeki asiti sulandırmak için kaç litre su kullandınız? - How many liters of water did you use to dilute the acid in the test tube?

inme
sidik
(Askeri) met ve cezir
(Askeri) dip
son

Akşam yemeğinden sonra ne istersin? Kahve, çay ya da nane suyu? - What would you like after dinner? Coffee, tea, or mint water?

Su kaynatıldıktan sonra buharlaşır. - Water will evaporate after it is boiled.

(Askeri) gelgit
su yolu

Bir nehir ve bir kanal her ikisi de su yolu türüdür. - A river and a canal are both types of waterway.

su ver
suya
beton
water buffalo
manda

Çiftçiler sabanla pirinç tarlalarını sürmek için su mandalarını kullanırlar. - The farmers use water buffalos to plow rice fields.

potable water
içme suyu
drinking water
içme suyu

Lütfen içme suyunun saf olduğundan emin ol. - Please make sure the drinking water is pure.

Kirli içme suyu hastalığa neden olabilir. - Dirty drinking water can cause sickness.

lack of water
susuzluk

Çiçekler susuzluktan soldu. - The flowers died for lack of water.

Bahçedeki tüm çiçekler susuzluktan öldü. - All the flowers in the garden died for lack of water.

water abstraction
Bir kaynaktan ya da kuyudan su çıkarma
water tank truck
Su tankeri
water-soak
su ile ıslatmak
water colour
(Fiili Deyim ) sulu boya
water bag
(Askeri) su torbası
water bill
su faturası
water body
su kütlesi
water body
su kaynağı
water body
su bünyesi
water box
(Askeri) su kutusu
water bus
su otobüsü
water down
yumuşatmak
water fly
susineği
water gas
havagazı
water ice
su buzu
water jug
(Gıda) su sürahisi
water ox
(Hayvan Bilim, Zooloji) manda
water requirement
su ihtiyacı
water requirement
su gereksinimi
water ski
su kayağı araç
water use
(Çevre) su kullanımı
water back
su sarnıcı
water base paint
plastik boya
water blister
su kabarcığı
water boat
su gemisi
water boy
su taşıyıcı çocuk
water bug
su böceği
water calorimeter
sulu ısı ölçer
water chiller
su soğutucusu
water closet
klozet
water company
su dağıtım şirketi
water dog
yüzücü köpek
water fern
eğreltiotu
water gage
şamandıra
water gap
dağ geçidi
water gate
su bendi kapısı
water gauge
şamandıra
water glass
su saati
water heater
su ısıtıcısı
water hole
küçük göl
water ice
donmuş tatlı
water jump
su bendi
water level
su düzeyi
water line
derinlik göstergesi
water main
su yolu
water meter
su sayacı
water mold
mantar
water oak
su meşesi
water ox
bufalo
water pan
su kabı
water pipe
su borusu

Şu su borusu sızdırır. - That water pipe leaks.

water pistol
su tabancası
water pollution
su kirliliği
water polo
su topu
water pump
su pompası
water rat
su faresi
water repellent
su geçirmez
water resistant
su geçirmez
water right
su kullanım hakkı
water scorpion
su akrebi
water shrew
su faresi
water skater
su kayakçısı
water ski
{f} su kayağı yap
water soluble
efervesan
water sprite
su perisi
water supply
su kaynağı

Bizim su kaynağımız çok yetersiz. - Our water supply is very short.

Bir atık su arıtma tesisi şehrin su kaynağının içine zehirli kimyasallar boşalttı. - A sewage treatment plant discharged toxic chemicals into the town's water supply.

water system
sulama sistemi
water tank
su tankı
water tower
su kulesi

Oraya bakarsanız, artık kullanılmayan bir su kulesi görebilirsiniz. - If you look over there, you can see a defunct water tower.

Bu su kulesi üç günlük tedariki tutar. - That water tower holds a three-day supply.

water travel
su yolculuğu
water vapor
su buharı
water vascular system
vasküler sistem
water vole
su faresi
water wash
{f} suyla yıka
water washed
{f} suyla yıka
water wave
su dalgası
water wheel
su çarkı
water witch
su falcısı
water based
Su bazlı, su temelli, içerisinde su olan
water buck
su buck
water cannon
su topu
water chestnut
su kestanesi
water fountain
Su çeşmesi
water gauge
şamandra
water hardening steel
su çeliği
water hazard
su tehlike
water jet pump
su enjektörü
water mold
su kalıp
water ordeal
su çile
water parting
su ayrılık
water polo
Su topu: Topu karşı takımın kalesine sokmak temeline dayanan, yedi yüzücüden oluşan iki takım arasında havuzda yapılan spor türü
water pump pliers
(Araçlar) Papağan pense
water ring pump
(Mühendislik) Su çemberli pompa
water station
su istasyonu
water turbine
su türbini
water pipe
nargile
water hammer
su çekici
watered
sulu
waterer
(Çiftçilik) suluk
watering
dalga
watered
{f} sula

Sulandırılmış bir uzlaşma önergesi hiç yoktan daha iyidir. - A watered down compromise resolution is better than none at all.

Tom çiçekleri suladı. - Tom watered the flowers.

watering
{f} sula

Bahçedeki çiçekler sulanmalı. - The flowers in the garden need watering.

Çiçekler iyi görünmüyor. Onları sulamak isterim. Bir su kabı var mı? - The flowers don't look well. I'd like to water them. Is there a watering can?

waters
deniz

Isıtıcı sular, mercan resiflerine zarar verir ve birçok deniz türünün verimini, bolluğunu ve üretkenliğini değiştirir. - Warmer waters harm coral reefs and alter the distribution, abundance, and productivity of many marine species.

waters
sular

O, çiçekleri yaz aylarında her gün sular . - He waters the flowers every day in summer.

Büyük bir gemi derin sulara ihtiyaç duyar. - A great ship needs deep waters.

waters
su kitlesi
deep water be in deep water
başı belada olmak
water down
1. sulandırmak, su katmak. 2. hafifletmek
water down
sulandırmak
water hammer
Koç darbesi;sıvının veya akışkanın,ani basınçlanmasının ardından, içinde bulunduğu hattın çeperlerine yaptığı darbe
water melon
Karpuz
water pipe
Bir tür nargile
water proof
Su geçirmez
A water
(isim) Birsu
water closet
tuvalet
water closet
sifon ve suya sahip tuvalet
water closet
tuvalet, hela, yüznumara, apteshane (kıs. W.C.)
water down
su katmak
water down
(Hukuk) güçsüzleştirmek
water hammer
koç darbesi
water hammer
(Nükleer Bilimler) su koçu
water supply
su sağlama
water supply
su temini
water supply
su rezervi
water supply
(Askeri) SU İKMALİ

Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi. - The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.

water treatment
su arıtma
watered
(sıfat) hâreli
watered
{s} hâreli
watered
sula
watered
{s} hareli, muare
watering
ebru
watering
suvarma
watering
watering trough yalak
watering
sulayan
watering
kaplıcaya yakın
watering
watering pot bahçe sulama kovası
watering
watering place içmeler
watering
sulayıcı
watering
kaplıca
watering
{i} (kumaşta) hare
watering
sahildeki
watering
maden suları bulunan yer
watering
plaj
watering
süzgeçli kova
waters
2-sular
waters
[n] 1 suları
الإنجليزية - الإنجليزية
One of the four basic elements

He showed me the river of living water, sparkling like crystal, flowing from the throne of God.

A sea belonging to particular country

The boat was found in within the territorial waters.

A serving of water

I would like to order a water.

Tap water, or well/pump water, as opposed to bottled water

Do not drink the water.

Particular lakes in the Lake District

That is Coniston Water.

To pour water into the soil surrounding (plants)

Sally watered the roses.

To dilute

Can you water the whisky, please?.

One of the five basic elements (see Wikipedia article on the Classical elements)
To fill with or secrete water

The smell of fried onions makes my mouth water.

To urinate
Mineral water

Perrier is the most popular water in this restaurant.

Urine
A clear liquid having the chemical formula H2O, required by all forms of life

By the action of electricity, the water was resolved into its two parts, oxygen and hydrogen.

Any body of water, such as a river or a lake

He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters. —Psalms 23:2.

amniotic fluid

Before the child is born, the pregnant woman’s waters break.

Spa water

Many people visit Bath to take the waters.

To provide (animals) with water

I need to go water the cattle.

A state of affairs; conditions; usually with an adjective indicating an adverse condition

The rough waters of change will bring about the calm after the storm.

{v} to give or take in water, wet, soak, long
{n} a compound substance, when pure, composed of 8 parts of oxygene, and 15 of hydrogene, urine, luster of a diamond, gloss on dyed silk
To shed, secrete, or fill with, water or liquid matter; as, his eyes began to water
a colorless, odorless, tasteless, liquid that is a compound of oxygen and hydrogen
Hence, of the first water, that is, of the first excellence
To add water to (anything), thereby extending the quantity or bulk while reducing the strength or quality; to extend; to dilute; to weaken
like water off a duck's back: see duck to take to something like a duck to water: see duck to keep your head above water: see head. Inorganic compound composed of hydrogen and oxygen (H2O), existing in liquid, gas (steam, water vapour), and solid (ice) states. At room temperature, water is a colourless, odourless, tasteless liquid. One of the most abundant compounds, water covers about 75% of Earth's surface. Life depends on water for virtually every process, its ability to dissolve many other substances being perhaps its most essential quality. Life is believed to have originated in water (the world's oceans or smaller bodies), and living organisms use aqueous solutions (including blood and digestive juices) as mediums for carrying out biological processes. Because water molecules are asymmetric and therefore electric dipoles, hydrogen bonding between molecules in liquid water and in ice is important in holding them together. Many of water's complex and anomalous physical and chemical properties (high melting and boiling points, viscosity, surface tension, greater density in liquid than in solid form) arise from this extensive hydrogen bonding. Water undergoes dissociation to the ions H^+ (or H3O^+) and OH^-, particularly in the presence of salts and other solutes; it may act as an acid or as a base. Water occurs bound (as water of hydration) in many salts and minerals. It has myriad industrial uses, including as a suspending agent (papermaking, coal slurrying), solvent, diluting agent, coolant, and source of hydrogen; it is used in filtration, washing, steam generation, hydration of lime and cement, textile processing, sulfur mining, hydrolysis, and hydraulics, as well as in beverages and foods. See also hard water; heavy water. water ouzel subsurface water bottom water Derwent Water fluoridation of water hard water heavy water water bloom water buffalo water chestnut water clock water flea water frame water hyacinth water lily water moccasin water pollution water polo water resource water snake water table water supply system territorial waters Waters Ethel Waters Muddy
To wet or supply with water; to moisten; to overflow with water; to irrigate; as, to water land; to water flowers
(1) To pour or sprinkle on, make wet (2) To dilute or weaken by adding water (3) To irrigate land (4) To take on a supply of water, as a ship (5) To drink water, as an animal (6) Any of various forms of water, for example, fresh water, waste water, etc ; often waters, as naturally occurring mineral water, such as those at a spa (7) A body of water such as a sea, lake, river, or stream; waters, as a particular stretch of sea or ocean, especially that of a state or country, for example, U S waters
H2O A chemical compound which is essential for living organisms A solid form of water, ice, is essential for halos Freezing point is at 0°C and boiling point is at +100°C
If you test the water or test the waters, you try to find out what reaction an action or idea will get before you do it or tell it to people. You should be cautious when getting involved and test the water before committing yourself
Dihydrogen oxide (molecular formula H20) The word is used ambiguously to refer to the chemical compound in general and to its liquid phase; when the former is meant, the term water substance is often used
= God's grace flowing from Christ WEDDING DAY OF THE LAMB = God's reign is about to begin WHITE = victory and purity; resurrection WINGS = freedom of movement that angels have WORMWOOD = punishment God inflicts on the ungodly
liquid excretory product; "there was blood in his urine"; "the child had to make water"
facility that provides a source of water; "the town debated the purification of the water supply"; "first you have to cut off the water"
(Acqua - ah-koo-ah) - one of the four creative elements associated with the west and with the ritual chalice
provide with water; "We watered the buffalo"
binary compound that occurs at room temperature as a clear colorless odorless tasteless liquid; freezes into ice below 0 degrees centigrade and boils above 100 degrees centigrade; widely used as a solvent once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) secrete or form water, as tears or saliva; "My mouth watered at the prospect of a good dinner"; "His eyes watered"
once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)
If your eyes water, tears build up in them because they are hurting or because you are upset. His eyes watered from cigarette smoke
That which descends from the clouds as rain; forms streams, lakes, and seas; is a major constituent of all living matter; is an odorless, tasteless, colorless, very slightly compressible liquid composed of hydrogen and oxygen
The moisture that is held the most tightly to soil particles, usually with more than 31 bars of suction; it can remain in soil after oven drying
the liquid that descends from the clouds as rain; forms streams, lakes, and seas, and is a major constituent of all living matter It is an odorless, tasteless, colorless, very slightly compressible liquid
a liquid compound essential for human life and a necessary element for hiking
The mineral content of the local water gave the old breweries specific qualities Soft water in Pilsen gave Pilsners a nice, soft character Whereas the hard water in Burton on Trent gave English Pale Ales a more aggressive character Today’s brewers treat the water to achieve the proper level for the beer style
the part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean); "they invaded our territorial waters"; "they were sitting by the water's edge"
If you are in hot water, you are in trouble. The company has already been in hot water over high prices this year
You use waters to refer to a large area of sea, especially the area of sea which is near to a country and which is regarded as belonging to it. The ship will remain outside Chinese territorial waters. the open waters of the Arctic Ocean
(a) Bureau of the Census: Permanent inland water surfaces, such as lakes, reservoirs, and ponds at least 40 acres in area; and streams, sloughs, estuaries, and canals at least one-eighth of a statute mile wide (b) Noncensus: Permanent inland water surfaces, such as lakes, reservoirs, and ponds from 1 to 39 9 acres in area; and streams, sloughs, estuaries, and canals from 120 feet to one-eighth of a statute mile wide
fill with tears; "His eyes were watering"
Any liquid secretion, humor, or the like, resembling water; esp
Figures before 1972 are not comparable with later years and are not included (they are included in the totals) From 1972, water includes all UK coastwise and one-port freight movements by sea, and inland waterway traffic Earlier years included only GB coastwise traffic and internal traffic on waterways controlled by British Waterways
To pour or sprinkle on, make wet (2) To dilute or weaken by adding water (3) To irrigate land (4) To take on a supply of water, as a ship (5) To drink water, as an animal (6) Any of various forms of water, for example, fresh water, waste water, etc ; often waters, as naturally occurring mineral water, such as those at a spa (7) A body of water such as a sea, lake, river, or stream; waters, as a particular stretch of sea or ocean, especially that of a state or country, for example, U S waters ADVANCE \x 540
{s} of water, of H2O
a fluid necessary for the life of most animals and plants; "he asked for a drink of water" binary compound that occurs at room temperature as a clear colorless odorless tasteless liquid; freezes into ice below 0 degrees centigrade and boils above 100 degrees centigrade; widely used as a solvent once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles) secrete or form water, as tears or saliva; "My mouth watered at the prospect of a good dinner"; "His eyes watered" supply with water, as with channels or ditches or streams; "Water the fields" fill with tears; "His eyes were watering" provide with water; "We watered the buffalo
If you water plants, you pour water over them in order to help them to grow. He went out to water the plants
represents one of the elements of astrology Water signs are Cancer, Scorpio and Pisces Water houses are the 4th, 8th and 12th Water planets are the Moon, Pluto and Neptune Water represents sensitivity (to one's own needs as well as those of others), the unconscious mind, automatic processing, habits, sleep, union, absorption, assimilation and psychic openness
secrete or form water, as tears or saliva; "My mouth watered at the prospect of a good dinner"; "His eyes watered"
To supply with water for drink; to cause or allow to drink; as, to water cattle and horses
One of the 4 classical elements, representing the traits of fluidity, emotion/feeling, love and belonging Often signifies unconscious tendencies The water signs are Cancer, Scorpio, Pisces
A body of water, standing or flowing; a lake, river, or other collection of water
the urine
provide with water; "We watered the buffalo
If an argument or theory does not hold water, it does not seem to be reasonable or be in accordance with the facts. This argument simply cannot hold water in Europe
Beer's largest component The flavor of the beer can be affected by the source of the water used to make the beer In the brewing industry water is known as liquor
If you pour cold water on an idea or suggestion, you show that you have a low opinion of it. City economists pour cold water on the idea that the economic recovery has begun
To get or take in water; as, the ship put into port to water
supply with water, as with channels or ditches or streams; "Water the fields"
a fluid necessary for the life of most animals and plants; "he asked for a drink of water"
If you say that your mouth is watering, you mean that you can smell or see some nice food and you might mean that your mouth is producing a liquid. cookies to make your mouth water. see also mouth-watering
The limpidity and luster of a precious stone, especially a diamond; as, a diamond of the first water, that is, perfectly pure and transparent
Essential nutrient needed to replace body water lost in the urine and sweat Helps transport other nutrients, remove wastes, and regulate body temperature Contains no calories
water bailiff
A person who polices bodies of water, such as rivers, lake or coastal waters. The position is a law enforcement officer
water bailiffs
plural form of water bailiff
water balloon
A small rubber or latex balloon, filled with water and used as an informal weapon
water balloons
plural form of water balloon
water bath
A piece of laboratory equipment consisting of a heated vessel containing water, in which is suspended a flask etc that is to be subject to careful heating
water baths
plural form of water bath
water bear
A member of the animal phylum Tardigrada
water bears
plural form of water bear
water beds
plural form of water bed
water beetle
Any of various freshwater aquatic beetles that have a smooth oval body and flattened hind legs adapted for swimming, and that carry an air bubble underneath their abdomens
water beetles
plural form of water beetle
water births
plural form of water birth
water biscuit
A type of biscuit or cracker which is baked using only flour and water, without shortening or other fats. In the US, often called a water cracker
water biscuits
plural form of water biscuit
water boatman
Any of various aquatic insects of the family Corixidae that have paddle-shaped hind legs used for swimming
water boatmen
plural form of water boatman
water bomb
A small balloon filled with water which bursts upon being thrown at somebody, thereby getting that person all wet
water bomber
an aircraft used for firefighting by dropping large quantities of water on a fire
water bombers
plural form of water bomber
water bombs
plural form of water bomb
water boy
A man or boy who regularly supplies a sports team or other group with drinking water
water boys
plural form of water boy
water break
A rest period during the business day (usually of about 10 or 15 minutes). So named because it is an opportunity to get water
water breaks
plural form of water break
water buffalo
A large ungulate, widely used as a domestic animal in Asia, South America. North Africa and Europe
water buffalo
A water tank mounted on a trailer to be towed by a motor vehicle
water buffalos
plural form of water buffalo
water bug
Any of various other true bugs that live around water
water bug
The American cockroach, Periplaneta americana
water bug
Any member of the infraorder Nepomorpha, the true water bugs
water bug
The Oriental cockroach, Blatta orientalis
water bugs
plural form of water bug
water bus
A boat that operates like a bus, as a means of public transport
water butt
An open-ended barrel used to contain rainwater; a rain barrel
water cannon
A device that shoots a large amount water at high pressure through a hose-like tube
water cannons
plural form of water cannon
water chestnut
A particular species, Eleocharis dulcis, of plant
water chestnut
A corm of a plant of this species
water chestnuts
plural form of water chestnut
water clock
A clepsydra
water clock
A device for measuring time by letting water flow out of a container, usually through a tiny aperture
water clocks
plural form of water clock
water closet
a flush toilet, or the room, in a public place, containing one
water closets
plural form of water closet
water column
The zone in which ascent and descent occur
water column
A notional column of water from the surface to the bottom in a natural setting, notable for the differences in physical and chemical properties at various depths
water cooler
of the nature of things discussed around a water-cooler

in those days The Late Show was Monday water cooler topic du jour..

water cooler
A place in the workplace where employees gossip
water cooler
A dispenser of cooled drinking water
water coolers
plural form of water cooler
water cure
Treatment of pain and illness using water, particularly bathing
water cycle
The natural cycle of evaporation of water from the oceans etc, and subsequent condensation and precipitation as rain and snow
water cycles
plural form of water cycle
water devil
Any water-based cyclone, usually much smaller than a tornado in magnitude

We saw a water devil form in the late afternoon on the lake.

water diviner
A person who practices dowsing. A dowser
water diviners
plural form of water diviner
water dog
A retriever type of gun dog bred to flush and retrieve game from water
water dogs
plural form of water dog
water down
To make weaker
water down
To dilute; to add water

You need to water down the lemonade a bit more to make it less sweet, dear.

water down
To simplify or oversimplify; to make easier; to make less difficult

If you plan to teach this material to children, you may need to water it down.

water dropwort
A genus of plants in the family Apiaceae that grows in a moist, damp environment and is extremely poisonous
water dropworts
plural form of water dropwort
water dumping
ocean dumping
water dumpings
plural form of water dumping
water fight
An activity, usually involving children, where the participants use water balloons, guns and pistols to get each other wet
water fights
plural form of water fight
water flea
Any of various aquatic crustacea characterised by their jumping or jerky mode of swimming; mostly species of Daphnia
water fleas
plural form of water flea
water fountain
A mechanical device designed to dispense small quantities of drinking water, usually in work - or other public places
water fountains
plural form of water fountain
water gauge
A glass column which displays water levels
water gauges
plural form of water gauge
water glass
A common name for some water-soluble silicate compounds, especially when occurring in dissolved, jelly-like form
water gun
A toy gun used to shoot water

Apparently it was a water gun, but it was a very, very realistic replica.

water guns
plural form of water gun
water hammer
A surge of pressure in a pipe carrying a fluid; especially the banging sound in a steam or hot water pipe caused by bubbles of air, or by an abrupt alteration of the flow
water heater
An appliance for heating water above its ambient temperature, generally for domestic use
water heaters
plural form of water heater
water hen
the moorhen
water holes
plural form of water hole
water horse
The kelpie
water horsetail
A plant in the taxonomic genus Equisetum (horsetails); Equisetum fluviatile or Equisetum limosum
water horsetails
plural form of water horsetail
water ice
A dessert made from crushed ice that has been sweetened and flavoured
water ice
Ordinary frozen water, especially when a distinction needs to be made from other frozen substances
water ices
plural form of water ice
water injection
A fuel system component which squirts a small amount of water, in the form of a fine spray, into the air/fuel mixture going into the engine. This is designed to reduce detonation or knocking in high performance engines, especially when using a high compression ratio
water intoxication
A potentially fatal disturbance in brain function that results when the normal balance of electrolytes in the body is pushed outside of safe limits by a very rapid intake of water
water level
The level of the water table below ground
water level
The level of a body of water, especially when measured above a datum line
water level
The waterline of a ship
water levels
plural form of water level
water lilies
plural form of water lily
water lily
Any of various members of the Nymphaeaceae family that are tuberous plants, rooted in soil with leaves and flowers floating on the water surface
water line
Any one of several lines marked upon the outside of a vessel, corresponding with the surface of the water when she is afloat on an even keel. The lowest line indicates the vessel's proper submergence when not loaded, and is called the light water line; the highest, called the load water line, indicates her proper submergence when loaded
water line
the outline of a horizontal section of a vessel, as when floating in the water
water line
Any one of certain lines of a vessel, model, or plan, parallel with the surface of the water at various heights from the keel. In a half-breadth plan, the water lines are outward curves showing the horizontal form of the ship at their several heights; in a sheer plan, they are projected as straight horizontal lines
water lines
plural form of water line
water main
the principal underground pipe for conveying water to residential and business properties
water mains
plural form of water main
water meadow
A low-lying area of grassland that is subject to seasonal flooding
water meadows
plural form of water meadow
water meter
a device used to measure the volume of water usage
water mint
A herb in mint family, Mentha aquatica
water monitor
A large lizard native to Southeast Asia, with scientific name Varanus slavator
water monitors
plural form of water monitor
water oak
A type of hard oak tree, Quercus nigra, of the southern US

I recall a catbird high in the water oak above, swinging like a rag amid the branches, jabbering and screeching .

water of crystallisation
Alternative spelling of water of crystallization
water of crystallization
The water present in the crystals of the salts of certain metals; it is weakly bound by electrostatic forces and may normally be removed by heating
water opossum
A marsupial found in Central and South America, scientific name Chironectes minimus
water opossums
plural form of water opossum
water over the dam
An event or set of events which has already happened and cannot be changed

I have two other philosophies. One is: Do the best you can with what you have. The other is: Don't worry about water over the dam.

water park
an amusement park that features waterplay areas, such as water slides and splash pads
water parks
plural form of water park
water pick
A device that is used to clear away food debris from the mouth, mostly used by people with braces or periodontal problems
water picks
plural form of water pick
water pill
A diuretic in pill form
water pills
plural form of water pill
water pipe
A device for smoking, such as a hookah or bong, in which the smoke is drawn through a container of water before inhaling
water pipe
A pipe that is a conduit for water; an essential element of plumbing
water pipes
plural form of water pipe
water pistol
A toy gun used to shoot water
water pistols
plural form of water pistol
water poisoning
a potentially fatal medical condition, also called water intoxication, caused by extremely rapid intake of water. See water intoxication
water poisoning
Contaminating a water source with a toxin
water police
The police department charged with patrolling harbours and waterways by boat
water pollution
contamination of water, especially surface water, by sewage effluent, fertilizer runoff, industrial chemical discharge etc
water polo
A water sport consisting of two teams of swimmers who have to throw the ball into the opponents goal
water power
Any source of energy derived from running or falling water; originally obtained from a waterwheel immersed in a stream; modern hydroelectric power is obtained from turbines fed from reservoirs
water powers
plural form of water power
water rail
a small wetland bird (Rallus aquaticus) of the family Rallidae that breeds in marshes and reedbeds across Europe and Asia
water rails
plural form of water rail
water rat
a petty thief or waterfront ruffian
water rat
a member of the Water Police
water rat
any of various rodents from Florida and southern Georgia, especially Neofiber alleni; the muskrat
water rat
a person fond of water sports
water rat
the Eurasian water vole
water rats
plural form of water rat
water repellent
A chemical used to make fabric water-repellent
water repellents
plural form of water repellent
water rocket
A rocket that uses water as a propellant, which is forced out of the rocket by compressed gas (typically compressed air)
water scorpion
any long-legged aquatic insect of the family Nepidae, especially the species Nepa cinerea
water scorpions
plural form of water scorpion
water shrew
Any of the small insectivores of the genus Neomys in the Soricidae family. There are three species, the "Eurasian water shrew" (also known as European water shrew) Neomys fodiens, the "Mediterranean water shrew" Neomys anomalus and the "Transcaucasian water shrew" Neomys teres
water shrews
plural form of water shrew
water sign
Any of the three star signs Cancer, Pisces or Scorpio
water signs
plural form of water sign
water ski
To ride on water skis
water ski
A broad ski used for water skiing
التركية - الإنجليزية

تعريف water في التركية الإنجليزية القاموس.

tasfiye aygıtı water conditioner, water filter, or water softener
(a machine)
water closet
{k} WC
water
المفضلات