one's own

listen to the pronunciation of one's own
الإنجليزية - التركية
kendi
one's own kind
Birinin kendi gibi olan
one's own lookout
kendi sorunu
one's own choice
kendi tercihi
one's own choice
onun tercihi
one's own man
(deyim) basina buyruk
take the law into one's own hands
Kendi adaletini uygulamak
hold one's own
yerini korumak
on one's own
kendi başına, başkasından yardım görmeden. on one's own initiative kendi inisiyatifini kullanarak
stand on one's own legs
kendi ayakları üzerinde durmak
afraid of one's own shadow
gölgesinden korkmak
determine one's own destiny
kendi kaderini tayin etmek
determine one's own future
kendi geleceğini belirlemek
feather one's own nest
küpünü doldurmak
feather one's own nest
avantadan para kazanmak
get one's own back
cezalandırmak
get one's own back
intikamını almak
get one's own back on
acısını çıkarmak
look after one's own comfort
rahatına bakmak
of one's own accord
(Konuşma Dili) gönüllü olarak
of one's own free will
kendiliğinden
on one's own
yalnız
on one's own
yalnızca
set up one's own business
kendi işini kurmak
take the law into one's own hands
Ignore or bypass the law when redressing a grievance
after one's own heart
kafasına göre
after one's own heart
tam gönlüne göre
at one's own risk
sorumluluğu üzerinde
at one's own whim
keyfine göre
be afraid of one's own shadow
kendi gölgesinden korkmak
blow one's own horn
övünmek
blow one's own horn
yüksekten atmak
blow one's own trumpet
özünü göklere çıkarmak
by one's own petard
kendi kuyusunu kazmak
cut one's own throat
bindiği dalı kesmek
do sth under one's own steam
kendi yağı ile kavrulmak
get one's own back
birinin yanına kâr bırakmamak
get one's own way
kendi bildiğine gitmek
give one a dose of one's own medicine
anladığı dilden muamele etmek
go one's own way
bildiğini okumak
have one's own back
acısını çıkarmak
have one's own back
intikamını almak
in one's own good time
hazır olduğunda
know one's own mind
ne istediğini bilmek
make a rod for one's own back
başını belaya sokmak
of one's own accord
istenmeden
of one's own accord
gönüllü
of one's own accord
kendiliğinden
of one's own volition
kendi iradesiyle
off one's own bat
kendi başına
on one's own
kendi kendine
on one's own
tek başına
on one's own
yardımsız
on one's own volition
kendi iradesiyle
paddle one's own canoe
kendi işini kendi görmek
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi yağı ile kavrulmak
sign one's own death warrant
ölüm fermanını imzalamak
stand on one's own feet
kendi yağı ile kavrulmak
stew in one's own juice
yaptığının cezasını çekmek
according to one´s own lights
kendi inançlarına göre
bare one's own neck
(deyim) Elini taşın altına koymak
be afraid of one´s own shadow
kendi gölgesinden korkmak
be in a world of one's own
Kendi dünyasında yaşamak, kendi dünyasında olmak, kendi kendiyle başbaşa olmak; kendi halinde olmak
be on one´s own responsibility
(yaptığı şeyden) kendisi sorumlu olmak
be one´s own man
başına buyruk olmak
be thrown back on one´s own resources
yalnızca kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak
be/live in a world of one´s own
kendi dünyasında yaşamak
blow one's own trumpet
horn kendisini övmek
blow one's own trumpet
(deyim) Övünmek, böbürlenmek
comfortable in one's own skin
(deyim) Rahat, kendinden emin
conversion to one's own use
kendi mali gibi kullanma
do sth under one's own steam
kemdi yağı ile kavrulmak
go one's own way
(deyim) Kendi bildiğini okumak, kendi canının istediğini yapmak
his own
kendi
hold one´s own
eski durumunu korumak
in one's own hands
(Bir şey) birinin kendi ellerinde
in one's own right
kendi kendine
in one's own right
Kişinin kendi başına
know one´s own mind
kendi fikrini bilmek, ne istediğini bilmek
leave someone to one's own devices
Kişinin kendi cihazlarına kimse bırakmak
leave someone to one's own devices
(deyim) Birini kendi hâline, kendi olanaklarına bırakmak.g
leave someone to one's own resources
(deyim) Birini kendi hâline, kendi olanaklarına bırakmak
leave someone to one's own resources
Kişinin kendi kaynaklarına birini bırakmak
like the sound of one's own voice
çenesi düşük olmak
line one's own pocket
(deyim) Kendi cebini doldurmak

Some politicians lines their own pockets in stead of working for the country.

march to one's own drummer
Kişinin kendi davulcusu için yürüyüş
march to the beat of one's own drummer
Kişinin kendi baterist yenmek için yürüyüş
my own
Kendi

Kendimi kendi tanrım olarak görüyorum. - I perceive myself as my own god.

Tanrı dünyamızda yoksa, öyleyse Tanrı'yı kendi ellerimle yaratacağım. - If God doesn't exist in our world, then I will create God with my own hands.

of one's own
kendisinin
of one's own accord
kendiliğinden, kendi rızası ile
on one's own
kimseye bağımlı olmadan, tek başına, bağımsız olarak
on one´s own
kendi başına, başkasından yardım görmeden
on one´s own initiative
kendi inisiyatifini kullanarak
stand in one's own light
(deyim) Kendi aleyhine olmak, kendi çıkarlarına ters davranmak
stand in one's own light
(deyim) Kendi çıkarlarına zararlı olan bir konum almak
stand on one's own feet
(deyim) Bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak
stand on one´s own two feet
k. dili kendi yağıyla kavrulmak, kimseye muhtaç olmamak
strike out on one´s own
k. dili kendi yoluna gitmek
take off on one's own
(deyim) Alıp başını gitmek, tek başına yola çıkmak
take the law into one´s own hands
hakkını kendi eliyle almak, intikamını almak
toot one's own horn
Övünmek, kendi başarısını anlatıp durmak
according to one's own lights
kendi inançlarına göre
after one's own heart
gönlüne göre
after one's own heart
gönlünce
after one's own heart
istediği gibi
at one's own sweet will
nasıl isterse
at one's own sweet will
canı isterse
at one's own sweet will
keyfine göre
at the cost of one's own life
kendi hayatı pahasına
at the cost of one's own life
kendi canı pahasına
be afraid of one's own
kendi gölgesinden korkmak
be blown up by one's own bomb
(deyim) kendi sonunu hazırlamak
be for one's own good
(deyim) kendi iyiligi icin veya yararina olmak
be hoist with one's own petard
kendi kazdığı kuyuya düşmek
be in a world of one's own
kendi dünyasında yaşamak
be on one's own
kendi kendini geçindirmek
be on one's own
tek başına olmak
be on one's own
yalnız başına kalmak
be on one's own
başının çaresine bakmak
be on one's own
başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi kendini geçindirmek, başının çaresine bakmak
be one's own man
kendini idare edebilmek
be one's own man
yerini korumak
be one's own master
başına buyruk olmak
be thrown upon one's own resources
kendi kendine yetmek
be thrown upon one's own resources
kendi yağıyla kavrulmak
blow one's own horn
{k} kendi reklamını yapmak
blow one's own trumpet
{k} kendi borusunu çalmak, kendi reklamını yapmak, övünmek
by one's own
kendi başına
by one's own account
kendi söylediğine göre
by one's own admission
kabul ettiği gibi
by one's own efforts
bileğinin hakkı ile
by one's own will
(Latin) kendi iradesiyle
come into one's own
kendi alanına gelmek
come into one's own
kendini göstermek
come into one's own
hak ettiği yere gelmek
come of one's own accord
ayağı ile gelmek
conduct one's own defense
kendini savunmak
conversion to one's own use
kendi malı gibi kullanma
cut one's own throat
kendi gırtlağını kesmek
cut one's own throat
{k} kendi kendine zarar vermek, bindiği dalı kesmek
dig one's own grave
(deyim) kendi mezarını kazmak
dig one's own grave
(deyim) kendi mezarını kendi kazmak
dig one's own grave
(deyim) kendi kuyusunu kendi kazmak
do one's own thing
{k} başkalarına pek aldırış etmeden kendi seçtiği bir yolda gitmek
dose of one's own medicine
(deyim) ayni metodu kullanarak misilleme yapmak
feather one's own nest
emaneti iç etmek
feather one's own nest
sebeplenmek
for one's (own) part
(deyim) kendi payına
get one's own back
öcünü almak
get one's own back
acısını çıkarmak
get one's own back on someone
(deyim) kuyruk acısını çıkartmak
get one's own way
(deyim) get/have one's own way istedigini yapmak /yaptirmak
go one's own way
(deyim) bildigini okumak ,kendi yoluna gitmek
have a mind of one's own
(deyim) kolay kolay baskalarinin tesiri altinda kalmayan ,iradesi olan
have one's own way
istediği olmak
have one's own way
isteği gerçekleşmek
have one's own way
muradına ermek
have one's own way
istediğini yapmak
hoist with one's own petard
kendi kazdığı kuyuya düşmek
hoist with one's own petard
(deyim) kendi sonunu hazırlamak
hold for one's own account
kendi hesabına alıkoymak
hold one's own
başabaş kalmak
hold one's own
dayanmak
hold one's own
aynı kalmak
hold one's own
başabaş olmak
in a class of one's own
türünün en iyisi
in a class of one's own
eşsiz
in a class of one's own
benzersiz
in one's own defense
nefsi müdafaada
in one's own good time
(isim) zaman canı isterse
in one's own good time
ne zaman canı isterse
in the world of one's own
(Konuşma Dili) dünyadan soyutlanmış
in the world of one's own
(Konuşma Dili) kendi dünyasında
in the world of one's own
(Konuşma Dili) kendi içine kapanık
keep one's own counsel
fikirlerini kendine saklamak
know one's own mind
emin olmak, kararlı olmak
know one's own mind
ne yapacağını bilmek
know one's own mind
(isim) yapacağını bilmek, ne istediğini bilmek
leave smb. to one's own devices
işine karışmamak
leave smb. to one's own devices
kendi haline bırakmak
live on one's own
(Konuşma Dili) tek başına yaşamak
look after one's own benefits
çıkarlarını gözetmek
look after one's own interests
çıkarlarını gözetmek
of one's own
kendi
of one's own accord
kendi rızasıyla
of one's own accord
(deyim) kendi istegiyle,kendiliginden
of one's own accord
kendi isteğiyle
of one's own free will
kendiliğinden: He did it of his own free will. Kendiliğinden yaptı
of one's own volition
kendi iradesiyle, isteyerek, gönüllü olarak
off one's own bat
{k} (deyim) kimsenin yardimi olmadan,kendi gayretiyle,tek basina;kendiliginden
on one's own
kendi hesabına
on one's own account
kendi hesabına
on one's own initiative
kişisel girişimiyle
paddle one's own canoe
(deyim) kendi yağıyla kavrulmak
paddle one's own canoe
başının çaresine bakmak
pay back in one's own coin
aynı şekilde karşılık vermek
pay back in one's own coin
misilleme yapmak
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi göbeğini kendi kesmek
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi işini kendi görmek
queer one's own pitch
(deyim) ağzına sıçmak
sing one's own praises
kendini övmek
sing one's own praises
övünmek
stand on one's own legs
kimseye muhtaç olmamak
stew in one's own juice
kendi edip kendi bulmak
stew in one's own juice
ne hali varsa görmek
stew in one's own juice
(deyim) kendi haline bırakılmak
study one's own interests
kendi çıkarını gözetmek
take one's own life
intihar etmek
take one's own life
kendini öldürmek
take one's own life
canına kıymak
take one's own life
hayatına son vermek
toot one's own horn
{k} kendi reklamını kendi yapmak, kendini övmek
under one's own steam
(deyim) yardimsiz,kendi basina,kendi gayretiyle
with one's own eyes
kendi gözüyle
with one's own hand
kendi eliyle
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف one's own في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

one's own flesh and blood
relative, family member
after one's own heart
Of a person: having the same ideas, opinions or behaviour as oneself

I found the father of Thuvia a man after my own heart, and that night saw the beginning of a friendship which has grown until it is second only to that which obtains between Tars Tarkas, the green Jeddak of Thark, and myself.

bird of one's own brain
One's own idea or conception
by one's own hand
As a result of one's own actions, especially with reference to death by suicide

He gained all his wealth by his own hand.

carry one's own weight
A variant of carry one's weight.''
comfortable in one's own skin
Relaxed and confident in one's manner of presenting oneself and interacting with others; conveying the impression that one has a clear, satisfying understanding of one's own abilities and situation

Perot was witty and comfortable in his own skin, which I thought would reassure his supporters and perhaps sway some of the undecided voters.

dig one's own grave
To behave in a way that is likely to have future negative effects on oneself
eat one's own dog food
To use or consume the economic goods or services that oneself is producing; to be part of a closed household economy
eat one's own dog food
To test the beta programs that are in the test phase on one's own computers; to dogfood
feather one's own nest
Alternative form of feather one's nest
have a mind of one's own
To form one's personal opinions and choose one's actions without being governed by the views or choices of others; to be independently minded; to think for oneself

Be a little audacious — disagree on at least one thing so they know you have a mind of your own.

hoist by one's own petard
To be hurt, or destroyed by one's own plot or device, of one's own doing which one intended for another; to be "blown up by one's own bomb"

He has no one to blame but himself; he was hoisted by his own petard.

hold one's own
To demonstrate oneself to be capable; to provide a respectable performance or worthy competition; to stick up for oneself

But Ford, and Chrysler continued to hold their own against the latest competition from the Japanese.

in a league of one's own
Far excelling even the closest contender; not having any worthy competition
in one's own right
As a consequence of one's own skill, qualification or state, rather than that of another

His parents are wealthy, but he is a millionaire in his own right.

in one's own time
Taking as much time as one requires; when one is ready
keep one's own counsel
To keep one's own business private; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning one's own thoughts, deeds, or situation

The compressed lips suggest his principled reticence, his practice of keeping his own counsel.

leave to one's own devices
to leave alone, unsupervised, without assistance

Let's leave her to her own devices and see what she comes up with.

legend in one's own lunchtime
One whose fame is insignificant or fleeting

A legend in his own lunchtime, Bulwer-Lytton became renowned for penning exceptionally bad prose.

make a stick for one's own back
To take a decision that will have personally adverse consequences

Allowing a known trouble-maker to join the team is making a stick for your own back.

mind one's own business
To concern oneself only with what is of interest to oneself and not interfere in the affairs of others

He asked me how old I was. I told him he should mind his own business.

of one's own accord
voluntarily, without being told to or asked to
off one's own bat
At one's own instigation

My boss didn't tell me to reorganize the filing system, I did it off my own bat.

on one's own
Alone; by oneself; without the companionship or assistance of others

A seven-year-old can get dressed on his own, but it might take a long time.

pull one's own weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his own weight at work.

pulled one's own weight
Simple past tense and past participle of pull one's own weight
pulling one's own weight
Present participle of pull one's own weight
pulls one's own weight
Third-person singular simple present indicative form of to pull one's own weight
rod for one's own back
Alternative form of rod for one's back
rod for one's own breech
Alternative form of rod for one's back

would have cheated him; but it prov'd he only made a rod for his own breech, and what he intended to him, was fallen upon himself.

stand on one's own two feet
To be independent. To survive without any help

It's about time he left home and learnt how to stand on his own two feet.

stew in one's own broth
Alternative form of stew in one's juices
stew in one's own grease
Alternative form of stew in one's juices
stew in one's own juices
Alternative form of stew in one's juices
take one's own life
To kill oneself; to commit suicide
taste of one's own medicine
A punishment inflicted on the one who used to inflict the same punishment on others
toot one's own horn
To promote oneself; to boast or brag; to tout

Not to toot my own horn, but I already knew all that.

trip over one's own two feet
To stumble while walking, without having tripped over anything
try out one's own chops
To produce one's own records with one's own vocals
up one's own ass
having an excessively high opinion of oneself

Just like Leslie Grantham who also slagged off his costars, Forgeham blasted Zoe as egotistical and said she was full of herself...and up her own ass.

write one's own ticket
To be empowered to choose whatever job, financial arrangement, or course of action one desires

Parker figured that in the interim, the record companies would sell out their stock of Elvis' recordings, and that the King could write his own ticket when he returned, in both the recording and the film industries. Parker was right.

after one's own heart
well-liked for agreeing with one's own feelings, interests and ideas
be in a world of one's own
Not caring about or connected with other people in thoughts or actions. Usually used sarcastically
be in a world of one's own
In the place where you belong; in your own personal surroundings; apart from other people
blow one's own trumpet
(deyim) Boast, brag, sing one's own praises, show off, swank, congratulate oneself; blow/toot one's own horn
go one's own way
(deyim) 1. Do what one pleases, especially differing from what others are doing, as in You go your way and I'll go mine, or He always insisted on going his own way. This expression, dating from about 1400, originally alluded to moving on in a particular direction. It can still do so, as in The delivery truck went on its way. By the late 1500s it was also being used figuratively.2. Proceed according to one's plans or wishes, as in Let's hope things will go my way this time. Applied to both events and people's actions, this thought is often expressed as everything's going one's way or going my way. For example, With her husband in charge, everything's going her way, or I trust you'll be going my way when we vote on this issue
leave someone to one's own devices
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I am sure that she will manage if we leave her to her own devices.

leave someone to one's own resources
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I will leave her to her own resources and everything will turn out fine.

line one's own pocket
(deyim) Fig. to make money for oneself in a greedy or dishonest fashion

1. They are interested in lining their pockets first and serving the people second. 2. You can't blame them for wanting to line their own pockets.

march to one's own drummer
(deyim) If people march to (the beat of) their own drum, they do things the way they want without taking other people into consideration
march to the beat of one's own drummer
(deyim) If people march to the beat of their own drum, they do things the way they want without taking other people into consideration
stand in one's own light
(deyim) Act against one's own interest, not know on which side one's bread is buttered, quarrel with one's bread and butter, kill the goose which lays golden eggs, throw a stone in one's own garden
act on one's own initiative
act without warrant or support; take action on one's own
at one's own risk
with each person responsible for their own safety
be one's own man
be independent, be autonomous, be one's own master
be one's own master
be independent, be autonomous, be one's own man
blow one's own horn
brag, boast
blow one's own trumpet
brag, boast
cut one's own throat
destroy one's future plans and ambitions; kill oneself, commit suicide
endanger one's own life
put oneself in a life threatening situation
foul one's own nest
make a mess of one's life
have nothing of one's own
own nothing, have no personal possessions
have one's own way
do as one desires
hold one's own
maintain one's position and be in control of a situation be sufficiently competent in a certain situation; "He can hold his own in graduate school
hold one's own ground
maintain one's position in the face of opposition, stand firm
in one's own right
by his own merit
in one's own right
"she's a rich woman in her own right rather than by inheritance"; "an excellent novel in its own right
in one's own right
by reason of one's own ability or ownership etc
know one's own mind
be sure of one's opinions, know what one desires
left to one's own devices
{s} left alone; not supervised
make a score off one's own bat
attain results without help from others
man after one's own heart
person similar to oneself
mind one's own business
stay out of other's affairs, don't involve oneself in the business of other
of one's own
belonging completely to yourself; "a room of one's own
of one's own
belonging to one, his, hers
of one's own accord
without outside encouragement, on one's own initiative
of one's own free will
because one wanted to, according to one's own desire, without external influence
of one`s own free will
by one's own choice
on one's own
alone, independent; without help
on one's own ground
on familiar territory, on home soil
on one's own time
during one's free time, during one's leisure time
on one's own(p)
responsible for yourself; "now out of college and on their own
own one's faults
admit one's mistakes, admit one's errors
pay in one's own coin
repay in the same manner, pay with the same currency
risking one's own life
putting one's own life in danger
save one's own hide
save oneself, rescue oneself from danger
shinny on one's own side
not venture beyond one's own area
stew in one's own juice
be in the situation that one has created for oneself; brood over one's anger or dissatisfaction
take one's own life
commit suicide, kill oneself
taking the law into one's own hands
taking matters into one's own hands, dealing with things by yourself
taste one's own medicine
accept the consequences of one's own actions, accept the situation one has created for himself
tend to one's own business
worry about one's own affairs, be concerned with one's own issues
to be blind to one's own defects
not see one's own weakness, be unaware of one's own flaws
under one's own vine and fig tree
person on his own property, person surrounded by his own possessions
warble one's own praises
praise oneself, commend oneself, pat oneself on the back
التركية - الإنجليزية

تعريف one's own في التركية الإنجليزية القاموس.

look after one's own comfort
rahatına bakmak
one's own

  التركية النطق

  wʌnz ōn

  النطق

  /ˈwənz ˈōn/ /ˈwʌnz ˈoʊn/

  فيديوهات

  ... Now, one doesn't need to depend on one's own personal experience. ...
  ... involve better understanding ideas, putting forth ideas, urging one’s own ideas while ...

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات