general

listen to the pronunciation of general
الإنجليزية - التركية
genel

Genelde, İngiltere'de iklim yumuşaktır. - Generally speaking, the climate in England is mild.

Genel anlamda,geçen yıl hava ılımandı. - Generally speaking, the weather was mild last year.

{s} genel. i., ask. general
avam
takribi
umum
(Tıp) Genel, umumi, generalis
general averagebüyük avarya
{i} orgeneral
{i} tarikat lideri
general delivery postrestant
halk

Lemma 5 gelişigüzel seçilmiş Artin halkaları ile genellenemez - Lemma 5 cannot be generalized to arbitrary artinian rings.

Belediye başkanı halka hitap etti. - The mayor addressed the general public.

{s} tahmini
{s} baş

Başkan genel af ilan etti. - The president granted a general pardon.

Çatalların yemek için genel kullanımı milattan sonra onuncu yüzyılda başladı. - The general use of forks for eating started in the tenth century A.D.

{s} şef

Ne istiyorsun? diye sordu yerli şef. İngiliz general Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna kadar olan tüm araziyi istiyoruz dedi. - What do you want? asked the Indian chief. We want all the land from the North Pole to the South Pole, said the English general.

{i} genel ilkeler

Bu programın genel ilkeleri bugün hâlâ geçerlidir. - The general principles of this programme are still valid today.

umumiyetle
{i} komutan

Komutan onların ilerlemelerini emretti. - The general commanded them to move on.

{s} umumi
(Askeri) GENERAL: Konuşmalarda, her derecedeki generallere verilen sıfat
yalpı
general
genel mahiyette
postanede sahibi
general cargokarışık yük
külli
yaygın
ordu komutanı
generally
genelde

Genelde, İngiltere'de iklim yumuşaktır. - Generally speaking, the climate in England is mild.

Genelde, onun söylediği doğrudur. - Generally speaking, what she says is right.

in general
genel olarak

İngiliz halkı genel olarak evcil hayvanlarına son derece düşkündür. - The British people in general are extremely fond of their pets.

Amerikalılar, genel olarak, giyinip süslenmeyi sevmezler. - Americans, in general, don't like to dress up.

major general
tümgeneral
generally
genel olarak

Genel olarak, Amerikalılar kahveyi severler. - Generally speaking, Americans like coffee.

Kadınlar genel olarak erkeklerden daha uzun yaşamaktadır. - Women generally live longer than men.

generally
genellikle

Kore yemekleri genellikle sıcaktır. - Korean food is generally very hot.

Ben genellikle okula yürürüm. - I generally walk to school.

in general
genelde

Çok anlamlı sözcük grupları genelde komik çevirilere neden olur. - Ambiguous phrases in general lead to amusing interpretations.

Bence bu çok tehlikeli ve genelde kötü bir fikir. - I think this is very dangerous, and in general, a bad idea.

in general
genellikle

Küçük kızlar genellikle oyuncak bebeklere bayılır. - Little girls in general are fond of dolls.

İnsanlar genellikle yeni yasaya karşı. - People in general are against the new law.

General Unified Ammunition Reporting Data System
(Askeri) Genel Birleştirilmiş Mühimmat Raporlama Veri Sistemi
general surgeon
genel cerrah
general average
büyük avarya
general care
(Tıp) genel bakım
general cargo
kırkambar
general cargo
(Ticaret) karışık yük
general description
genel bilgiler
general enquiry
genel sorgulama
general hygiene
genel temizlik
general inspection
(Askeri) genel denetleme
general instruction
tamim
general instructions
genel talimatlar
general ledger
(Ticaret) defterikebir
general map
(Askeri) genel harita
general rule
(Politika, Siyaset,Teknik) genel kural
general rules
(Ticaret) genel hükümler
general staff
(Askeri) genel kurmay başkanlığı
general staff
(Askeri) genel kurmay (başkanlığı)
general staff
(Askeri) kurmay heyeti
general staff
(Askeri) kurmay sınıfı
general terms
genel koşullar
general total
genel toplam
general trends
(Politika, Siyaset) genel eğilimler
general use
genel kullanım
general view
genel görünüş
general view
genel görünüm
general acceptance
genel kabul
general acceptance
koşulsuz kabul
general acceptance
tam kabul
general agreement
genel sözleşme
general anesthesia
genel anestezi
general anesthetic
genel anestezik
general assembly
genel kongre
general assembly
genel kurul
general audit
umumi teftiş
general audit
genel denetim
general audit
umumi kontrol
general delivery
post restant
general delivery
genel dağıtım
general directorate
genel müdürlük
general directorate
umum müdürlük
general election
yalpı saylav
general election
genel seçim

Bir genel seçim havasındaydı. - A general election was in the air.

Onlar her yıl bir genel seçim düzenlerler. - They hold a general election every year.

general equilibrium
genel denge
general expenses
umumi masraflar
general governor
genel vali
general grammar
genel dilbilgisi
general journal
genel yevmiye defteri
general linguistics
genel dilbilim
general management
genel müdürlük
general manager
umum müdür
general manager
genel müdür

Genel Müdür toplantı odasında. - The general manager is in the meeting room.

Merhaba, genel müdürle bir randevum var. Bu, röportajımın belgesi. - Hi, I have an appointment with the general manager. This is my interview notice.

general meeting
genel kurul
general pardon
genel af
general partner
komandite ortak
general partnership
sınırsız sorumlu ortaklık
general plan
genel plan
general policy
genel poliçe
general power of attorney
umumi vekâletname
general practitioner
pratisyen hekim
general purpose
her amaca uygun
general purpose
her işe elverişli
general purpose register
genel amaçlı yazmaç
general register
genel yazmaç
general reserve
genel rezerv
general staff
genelkurmay
general store
market
general strike
genel grev
general symptom
genel semptom
general verdict
genel karar
general welfare
genel refah
general-purpose computer
genel amaçlı bilgisayar
general-purpose language
genel amaçlı dil
General Agreement on Tariffs and Trade
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
General Directorate Of State Hydraulic Works
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ
General Directorate of Primary Health Care Services
(İdari Yönetim) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
General Directorate of Religious Education
(Eğitim) din öğretimi genel müdürlüğü
general average
avarya
general bibliography
genel bibliyografya
general catalogue
genel katalog
general concept
Genel konsept
general course of conduct; behavior
kuralları genel ders; davranış
general cross reference
Genel çapraz referans
general director
Genel mudur
general directorate of revenue
(Finans) Gelir İdaresi Başkanlığı
general duties
Genel görevler
general german automobile association
Genel Alman otomobil derneği
general inference
genel çıkarım
general library
genel kütüphane
general lien
Genel haciz
general practice
Genel uygulama
general purpose register
genel amaçlı kayıt
general reference
genel bir referans
general routine
genel rutin
general secretary
genel sekreter
general staff orders
genel kurmay siparişler
general surgeon
Genel cerrah, genel cerrahi uzmanı
general surgery
(Tıp, İlaç) Genel cerrahi
general teaching
genel öğretim
general title page
Başlık sayfası genel
general traffic plan
genel trafik planı
general treatment room
Genel tedavi odası
General Services Administration; general support artillery
(Askeri) Genel Servis Yönetimi; genel destek topçusu
general service; general support; ground speed; group separator
(Askeri) genel hizmet; genel destek; yer hızı; grup ayıracı
generally
çoğunlukla
generally
alelumum
generally
ana hatlarıyla
generally
çoğunluk tarafından
general assembly
umumi heyet
general public
halk

Belediye başkanı halka hitap etti. - The mayor addressed the general public.

general public
kamu

Benim profesör kamu için yazılan bilim kitaplarını küçümsüyor. - My professor sneers at science books for the general public.

generality
genelleme
generality
genelleme içeren söz
generalization
genelleme içeren söz
generally
ekseriya
generally
z. genellikle
generality
umumiyet
generality
yuvarlak laflar
generality
genel sözler
generality
çoğunluk
generality
genellik
generalization
genelleştirme
generally
ayrıntısız
Generalization
genelleme

Gama fonksiyonu faktöriyel fonksiyonunun bir genellemesidir. - The gamma function is a generalization of the factorial function.

Mark Twain , bu da dahil olmak üzere tüm genellemeler yanlış dedi. - Mark Twain said, All generalizations are false, including this one.

general ledger
defteri kebir
Chairman's guidance; Coast Guard; commanding general; comptroller general
(Askeri) Komutanlık / Başkanlık Yönergesi; sahil güvenlik; Komutan (General); Komptrolör general
General Staff
genel kurmay
general assembly
parlamento
general assembly
kurultay
general assembly
eyalet meclisi
general staff
kurmay
general staff
ask. kurmay sınıfı
general staff
(Askeri) GENEL KARARGAH/GENELKURMAY (ABD SAVUNMA KURULU): Harekatın planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi hususunda tümen veya benzeri daha büyük birliklerin karargahlarında komutana yardım eden bir subaylar grubu. Bir genel karargah dört veya daha fazla ana işleve sahip bölümden oluşabilir. Personel (G-1), Askeri istihbarat (G-2), Harekat ve Eğitim (G-3), Lojistik (G-4), ve Sivil İdari İşler (G-5). (Ortaya çıkan ihtiyaca göre özel bir bölüm, komutan tarafından eklenebilir veya çıkartılabilir) Tugaylar ve daha küçük birliklerde karargah bölümleri, mukabil görevlerine göre S-1, S-2 v. s şeklinde gösterilir. Ayrıca bakınız: "staff"
general store
(Ticaret) genel mağaza

Onun babasının bir genel mağazası var. - Her father has a general store.

O mezun olur olmaz babasının genel mağazasında çalışmaya gitti. - As soon as he graduated, he went to work in his father's general store.

generality
genel/genellik
generality
(Sosyoloji, Toplumbilim) genellik (althusser)
generality
belirsizlik
generality
{i} yaygınlık
generality
genel konu
generality
kesinlik ifade etmeyen söz
generality
generalitiesgenel konular
التركية - التركية
Kara ve hava ordularında albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
الإنجليزية - الإنجليزية
a commissioned general officer in the United States Army, Marine Corps, or Air Force superior to a lieutenant general. A general is equal in rank or grade to a four star admiral. In the US Army, a general is junior to a general of the army. In the US Marine Corps, a general is the highest rank of commissioned officer. In the US Air Force, a general is junior to a general of the air force
Not limited to a specific class; miscellaneous, concerned with all branches of a given subject or area

His measured, springless walk was the walk of the skilled countryman as distinct from the desultory shamble of the general labourer .

Short for general anaesthetic or general anaesthetia
Including or involving every part or member of a given or implied entity, whole etc.; as opposed to specific or particular

One advantage of having profitable companies in Britain is that they pay large sums in corporate tax into the Exchequer, which in theory at least is used for the general good.

Applied to a person (as a postmodifier or a normal preceding adjective) to indicate supreme rank, in civil or military titles, and later in other terms; pre-eminent

He becomes the chief chartered libertine, the whoremaster-general flourishing his standard over a female army .

Commander of an army

Hannibal was one of the greatest generals of the ancient world.

a commissioned rank in the British Army and Royal Marines, above lieutenant general and below field marshal
Giving or consisting of only the most important aspects of something, ignoring minor details; indefinite

Given the scarcity of relevant historical detail in the New Testament, we are left with only a general outline about Joseph.

Prevalent or widespread among a given class or area; common, usual

The general opinion on Baz Luhrmann's overstuffed epic Australia seems to be that it throws in everything but the kitchen sink, and then tosses that in too, just to be sure.

A rank in the army and air force that is higher than colonel or brigadier, and is usually the highest rank group next to commander in chief, except in countries that use the rank of field marshal
Not limited in use or application; applicable to the whole or every member of a class or category

Supraventricular tachycardia (SVT) is a general term indicating a rapid heartbeat (tachycardia) coming from the top chambers of the heart - in essence, above (supra) the lower chamber (ventricular).

{a} common, usual, public, extensive, large
{n} a whole, great military officer, director
• •
Formatting that aligns numbers on the right side of a cell, aligns text on the left side, indicates negative numbers with a minus sign on the left side of a number, and displays as many digits in a number as a cell's width allows
If you talk about the general situation somewhere or talk about something in general terms, you are describing the situation as a whole rather than considering its details or exceptions. The figures represent a general decline in employment. the general deterioration of English society. If you describe something in general terms, you describe it without giving details. She recounted in very general terms some of the events of recent months
You use general to describe several items or activities when there are too many of them or when they are not important enough to mention separately. £2,500 for software is soon swallowed up in general costs His firm took over the planting and general maintenance of the park last March
Having a relation to all; common to the whole; as, Adam, our general sire
• Environmentally Responsible • Material Safety Data Sheet • Glossary of Technical Terms • All Video Clips • Web Site Map
applying to all or most members of a category or group; "the general public"; "general assistance"; "a general rule"; "in general terms"; "comprehensible to the general reader"
a fact about the whole (as opposed to particular); "he discussed the general but neglected the particular" a general officer of the highest rank the head of a religious order or congregation command as a general; "We are generaled by an incompetent!" prevailing among and common to the general public; "the general discontent" not specialized or limited to one class of things; "general studies"; "general knowledge" applying to all or most members of a category or group; "the general public"; "general assistance"; "a general rule"; "in general terms"; "comprehensible to the general reader" of national scope; "a general election" affecting the entire body; "a general anesthetic"; "general symptoms" somewhat indefinite; "bearing a general resemblance to the original"; "a general description of the merchandise
Origin – The airport at which a passenger or cargo shipment or flight begins its journey Destination – The airport at which a passenger or cargo shipment or flight ends its journey Scheduled Airline – An air carrier which operates over certificated routes, based on published flight schedules New York Customs District – JFK, LGA, EWR, the three airports operated by the Port Authority of New York and New Jersey
This area has a single subcommittee that calls itself None and deals mostly with the policies and etiquette of the IETF in its conduct of business
You say in general to indicate that a statement is true in most cases. In general, it was the better-educated voters who voted Yes in the referendum. = on the whole. attorney general Dawes General Allotment Act Estates General States General general practice General Agreement on Tariffs and Trade General Dynamics Corp. General Electric Co. General Foods Corp. General Mills Inc. General Motors Corp. general staff general strike Transport and General Workers' Union United Nations General Assembly Frankfurt General Newspaper
Choosing a Host Hosting Terminology Protection of contents
General is used to describe a person's job, usually as part of their title, to indicate that they have complete responsibility for the administration of an organization or business. He joined Sanders Roe, moving on later to become General Manager. see also generally
Relating to a genus or kind; pertaining to a whole class or order; as, a general law of animal or vegetable economy
A general is a high-ranking officer in the armed forces, usually in the army. The General's visit to Sarajevo is part of preparations for the deployment of extra troops
American Heritage Dictionary Cambridge Dictionaries Online Dictionary com
In European armies, the highest military rank next below field marshal
Military rank in the army and air force that is higher than colonel or brigadier, and is usually the highest rank group next to commander in chief, except in countries that use the rank of field marshal
of national scope; "a general election"
concerned with, applicable to, or affecting the whole or every member of a class or category
a fact about the whole (as opposed to particular); "he discussed the general but neglected the particular"
One of the chief military officers of a government or country; the commander of an army, of a body of men not less than a brigade
You say in general to indicate that you are referring to most people or things in a particular group. People in general will support us She enjoys a sterling reputation in law enforcement circles and among the community in general
You use in general to indicate that you are talking about something as a whole, rather than about part of it. I think we need to improve our educational system in general She had a confused idea of life in general
Errors that can't be classified in any other way are considered general errors To fix the problem, read the details of the error and act accordingly
Comprehending many species or individuals; not special or particular; including all particulars; as, a general inference or conclusion
adj (of an array) having element type t, and consequently able to have any object as an element
The export of this software is governed by US Department of commerce under the export administration regulations and by Canadian export regulations By downloading or using a Rupp software product you are certifying that you are not a national of Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan, or Syria or any country to which the United States embargoes goods and that you are not a person on the Table of Denial Orders, the Entity List, or the List of Specially Designated Nationals This Agreement will be governed by the laws of the state of Florida, except for that body of law dealing with conflicts of law Should you have any questions concerning this Agreement, or if you desire to contact Rupp for any reason, please write Rupp Technology Corporation, 12415 SW 136 Avenue, Suite 3, Miami, FL 33186
Usual; common, on most occasions; as, his general habit or method
not specialized or limited to one class of things; "general studies"; "general knowledge"
Chapter : annual meeting of the heads of all abbeys
Not restrained or limited to a precise import; not specific; vague; indefinite; lax in signification; as, a loose and general expression
Introduction Purpose Whats Gnu
affecting the entire body; "a general anesthetic"; "general symptoms"
Main Page About Inspiritive People Company Policies
{s} inclusive, of all things
As a whole; in gross; for the most part
You use general to describe something that involves or affects most people, or most people in a particular group. The project should raise general awareness about bullying
Home Sitemap Glossary Recent News Related Links Contact Info
Common to many, or the greatest number; widely spread; prevalent; extensive, though not universal; as, a general opinion; a general custom
USGS Glossary Geologic Glossary TerraWeb for Kids Glossary
prevailing among and common to the general public; "the general discontent"
somewhat indefinite; "bearing a general resemblance to the original"; "a general description of the merchandise"
of worldwide scope or applicability; "an issue of cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical comment of our time"- Christopher Morley; "universal experience"
not specific or particular
somewhat indefinite; "bearing a general resemblance to the original"; "a general description of the merchandise
a general officer of the highest rank
What do you know about ionisation?
the generality, common people
the head of a religious order or congregation
Search index used by Item Lookup; the General index seems to contain all fields
The chief of an order of monks, or of all the houses or congregations under the same rule
The public; the people; the vulgar
command as a general; "We are generaled by an incompetent!"
/Allgemeines
Sub-Farm Input
General information about the search engine
General American
The form of pronunciation of the English language considered to be typical of the United States, largely derived from a Midwestern accent
General Packet Radio Service
a packet oriented Mobile Data Service available to users of Global System for Mobile Communications (GSM) and IS-136 mobile phones. It provides data rates from 56 up to 114 kbit/s
general anaesthetic
Alternative spelling of general anesthetic
general anaesthetics
plural form of general anaesthetic
general anesthetic
An anesthetic that causes loss of sensation to the whole body
general anesthetics
plural form of general anesthetic
general availability
A release of software which is good enough to be made available outside the originating company (available to the general public)
general aviation
the section of the aviation industry that excludes both military and commercial passenger transport; for example sightseeing, pleasure flights, etc
general classification
The overall standings in a bicycle stage race, based on a rider's total elapsed time in all stages of the race with the lowest time being the leader. Cp: mountains classification, sprints classification, points classification
general classifications
plural form of general classification
general contractor
A contractor hired to manage a project and to hire subcontractors. (If a customer serves as their own general contractor then this means they undertake the management tasks and the hiring of subcontractors.)
general election
An election, usually held at regular intervals, in which candidates are elected in all or most constituencies or electoral districts of a nation
general formula
The molecular formula of a class of compounds in which actual numbers are represented by x, n etc., and organic radicals are represented as Rn

The general formula for alcohols is R-OH and the molecular formula for methanol is CH3-OH.

general formulae
plural form of general formula
general formulas
plural form of general formula
general knowledge
The wide body of information that a person acquires from education and from life; not all of it has practical use
general ledger
The central accounting record of a company or organization consisting of the accounts that support the value items shown in the major financial statements
general ledgers
plural form of general ledger
general manager
A manager with overall responsibility for an organisation or a distinct unit of an organisation
general managers
plural form of general manager
general of the army
A commissioned military officer of the highest rank in the United States, ranking directly above a general, and corresponding to marshal or field marshal in other countries. A general of the army is equal in grade or rank to an admiral of the fleet
general of the army
A military officer of the highest rank in several countries that follow the United States military rank system, including Liberia
general partnership
a business partnership in which each partner is liable for the firm's debts
general practice
The conduct of a profession, especially medicine or law, as a general practitioner, without a specialty
general practitioner
a physician who provides primary care; treating acute and chronic illnesses and providing preventive care and health education; a family doctor
general practitioners
plural form of general practitioner
general public
Members of the public not in the attentive public of any given issue; laypeople
general public
Those members of the public who have no special role in a specific public area, such as an airport, hospital or railway station; there will typically be restrictions on their access
general relativity
A theory extending special relativity and uniformly accounting for gravity and accelerated frames of reference, postulating that space-time curves in the presence of mass
general semantics
An educational discipline based on the notion that certain techniques can enhance one's ability to evaluate and respond to the world
general store
A store which sells a large variety of useful things, without specializing highly in any particular type of merchandise, and which is not departmentalized
general stores
plural form of general store
general strike
A coordinated work stoppage by a substantial proportion of the workers of a particular city, region or state, normally to achieve economic or political goals
general strikes
plural form of general strike
general-election
Attributive form of general election

general-election candidates.

general assebly
(Kanun) Persons who make or amend or repeal laws, legislature, legislative body, legislative assebly, law-makers
general ledger
The general ledger, sometimes known as the nominal ledger as named originally by Phil Smith, is the main accounting record of a business which uses double-entry bookkeeping. It will usually include accounts for such items as current assets, fixed assets, liabilities, revenue and expense items, gains and losses
general public
The general public [also + plural verb British English] the ordinary people in a country, rather than people belonging to a particular group. "health education aimed at the general public"
generality
A generalization

He was very vague, speaking only in generalities.

generalization
Alternative spelling of generalisation
generality
the principal portion
generally
ordinarily
generally
mostly; usually, ordinarily; in a general manner
generally
Popularly or widely
generally
You use generally to say that something happens or is used on most occasions but not on every occasion. As women we generally say and feel too much about these things It is generally true that the darker the fruit the higher its iron content The warmer a place is, generally speaking, the more types of plants and animals it will usually support. = usually
generally
As a rule; usually
generally
In general; commonly; extensively, though not universally; most frequently
generally
You use generally to give a summary of a situation, activity, or idea without referring to the particular details of it. University teachers generally have admitted a lack of enthusiasm about their subjects Speaking generally, the space enterprise has served astronomy well
generally
without distinction of one from others; "he is interested in snakes in general"
generally
Without reference to specific details
generally
usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much here"
generally
without distinction of one from others; "he is interested in snakes in general
generally
without regard to specific details or exceptions; "he interprets the law broadly"
generally
Collectively; as a whole; without omissions
generally
In a general way, or in general relation; in the main; upon the whole; comprehensively
generality
{n} a general state, most part, bulk
generalization
{n} the act of making general
generally
{a} in general, commonly, usually
General Ledger
gl
Generality
generalty
general assembly
the supreme deliberative assembly of the United Nations
general assembly
an ordinary General Assembly or an extraordinary General Assembly of IAGA
general assembly
  In New Jersey, one of the two houses that comprises the state Legislature   The General Assembly has 80 members - 2 elected from each legislative district - and is presided over by the Speaker of the General Assembly
general assembly
The main body of the United Nations in which all member States are represented and are entitled to one vote The Assembly may make recommendations but does not have the power to force any State to act on its decisions At present, 188 countries are members of the UN
general assembly
ostentatiously
general assembly
The General Assembly (GA) is an open forum for participation in the work of the ICANN Domain Name Supporting Organization (DNSO) The participants in the GA should be individuals who have a knowledge of and an interest in issues pertaining to the areas for which the DNSO has primary responsibility, and who are willing to contribute time, effort and expertise to the work of the DNSO, including work item proposal and development, discussion of work items, draft document preparation, and participation in research and drafting committees and working groups
general assembly
The principal deliberative body of the United Nations
general assembly
the highest governing body of the Presbyterian Church (U S A ) and represents in one body all 11,300 congregations in the denomination The General Assembly meets annually It is composed of commissioners elected by each of the 173 presbyteries Each presbytery elects an equal number of ministers and ruling elders (laypersons), based upon the total number of church members in its churches In 1998 there are 562 commissioners The General Assembly establishes policies, priorities and budgets for the work of the denomination and elects persons to ongoing boards and committees that carry out the work of the denomination between meetings of the General Assembly
general assembly
The elected body that creates legislation for the State of Connecticut, consisting of the Senate and House of Representatives http: //www cga state ct us
general assembly
The annual business meeting of the UUA Congregations send representatives to make policy decisions for the denomination
general assembly
The General Assembly is a SEMCOG (link to Southeast Michigan Council of Governments) committee exclusively comprised of elected officials The committee exchanges information, adopts the SEMCOG annual work program, budget, bylaws as well as all regional plans This committee meets three times a year
general assembly
public meeting, legislative assembly, general gathering of all parties involved
general assembly
This refers to the joint meeting of the Senate and the House of Representatives during two consecutive years General Assembly is also used as a synonym for the combined houses of the Indiana legislature Germane - Committee action and amendments to a bill must be germane (relevant) to the subject matter of the original bill in which it is inserted Amendments or committee action ruled not germane are disregarded and do not receive consideration by the House and Senate
general assembly
The gathering for all members of the United Nations
general assembly
persons who make or amend or repeal laws
general ledger
The general ledger (Ledger 0) identifies the assets, liabilities and fund balance position of the operation
general ledger
The set of financial accounts used to accumulate the results of transaction processing, create budgets, generate financial statements and provide source financial data for reporting purposes
general ledger
A book of final entry summarizing all of a company's financial transactions, through offsetting debit and credit accounts
general ledger
A ledger containing accounts in which all transactions of a business enterprise are classified in detail or in summary form
general ledger
the ledger that contains all of the financial accounts of a business; contains offsetting debit and credit accounts (including control accounts)
general ledger
The General Ledger provides the structures departments use for recording income and expenses The basic building block of the General Ledger is the chart of accounts--the data the system needs to capture on any given transaction
general ledger
The result of recording the summary of financial information from journals (books of original entry) The individual account balances from which financial statements are prepared Examples of general ledger accounts: cash in bank, furniture and equipment, bank loan, and owner's equity Figures on financial statements can be traced to a ledger account and from there to a journal and finally to the original documents
general ledger
(GL) A book in which monetary transactions of a business are posted (in the form of debits and credits) from a journal It is the final record from which financial statements are prepared The general ledger accounts are often the control accounts which report totals of details included in subsidiary ledgers
general ledger
Accountint records that show all the financial statement accounts of a business
general ledger
Record of a business's accounts top
general ledger
A book, file, or other device in which accounts are kept to the degree of detail necessary to summarize the financial transactions of the community college system   General ledger accounts may be kept for any group of items of receipts or expenditures
general ledger
The formal documentation that lists all the transactions of a company
general ledger
A ledger containing the financial statement accounts
general ledger
  A record containing the accounts needed to reflect the financial position and the results of operations of a county In double-entry bookkeeping, the debits and credits in the general ledger are equal (i e , the debit balances equal the credit balances)
general ledger
is the accounting records that show all the financial statement accounts of a business
general ledger
A book, file, or other device which contains the accounts needed to reflect, in summary and in detail, the financial position and the results of financial operations of the governmental unit
general ledger
A self-balancing set of accounts which includes accounts for assets, liabilities, revenue, and expenses The G/L permits the assimilation of information from all areas of the University, and is used to produce financial statements at all levels, up to/including the University level See G/L account
general ledger
A general listing of all accounting transactions including accounts payable/accounts receivable, payroll, fixed assets, etc
general ledger
Accounting records that show all the financial statement accounts of a business
general ledger
A ledger which displays all the financial statement accounts of a business
general ledger
the General Ledger provides the structures departments use for recording income and expenses, The basic building block of the General Ledger is the chart of accounts-the data the system needs to capture on any given transaction
general ledger
The section of the system in which all the balance sheet accounts together with other summaries for the entire institution are maintained All transactions affecting revenue and expenditure accounts are automatically reflected in each fund's balance sheet as Fund Balance Assets = Liabilities + Fund Balance All GL accounts have a unique ledger number that starts with zero (0) Most departments do not need General Ledger information
general ledger
A record of all transactions in double-entry bookkeeping format When securities are bought in cash, TaraFolioTM debits securities and credits cash When securities are sold, the opposite is true These records are used to create the Income Statement, Balance Sheet, and Statement of Cash Flows for each portfolio account
general ledger
A book or file of final entry summarizing all of a company's financial transactions, through offsetting debit and credit accounts
general ledger
A ledger comprising all asset, liability, proprietorship, revenue, and expense accounts, in the form of detailed, summary, or controlling accounts or a mixture of these
general ledger
Collection of all ASSET, LIABILITY, owners EQUITY, REVENUE, and expense accounts
general manager
The GM is the boss He or She usually have come up from managing sales, and now are responsible for running the entire station The buck stops and them for all on air and sales issues
general manager
the highest ranking manager
general manager
Complete responsibility for all internal agency controls and operations in main or branch office A senior officer of the company who reports to Executive Vice President or President on all administrative matters This position generally occupied by only one individual
general manager
The person at the dealership directly below the dealer principal This person manages all operations under the dealership make, on both the front end and the back end Sometimes the Dealer Principal takes on this responsibility (particularly at the Mom & Pop shops)
general manager
main or executive manager of a company, managing director
general manager
General Managers oversee each of DOFA's business groups and report to the Secretary
general public
In children's court proceedings, the only members of the public that can view the proceedings are the immediate family of the accused child, unless the court otherwise allows •Children & Criminal Law
general public
You can refer to the people in a society as the general public, especially when you are contrasting people in general with a small group. These charities depend on the compassionate feelings and generosity of the general public Unemployment is 10 percent among the general public and about 40 percent among North African immigrants. the ordinary people in a country, rather than people belonging to a particular group
general public
means anyone who lives in the UK
general public
Literally, any non-staff member who visits a park Coaster enthusiasts use this term to describe non-enthusiasts, people who tend to like their coasters milder than the enthusiast does Just because you don't belong to a coaster club does not mean you fall into this category however
general public
Literally, any non-staff member who visits a park Coaster enthusiasts use this term to describe, non-enthusiasts, people who tend to like their coasters milder than the enthusiasts does Just because you don't belong to a coaster club, does not mean you fall into this category however
general staff
Staff members employed on a general staff employment contract
general staff
The group of incident management personnel comprised of: Incident Commander, Operations Section Chief, Planning Section Chief, Logistics Section Chief, Finance Section Chief
general staff
  The group of incident management personnel reporting to the Incident Commander   They may each have a deputy, as needed   The General Staff consists of: Operations Section chief, Planning Sections chief, Logistics Section Chief, and a Finance/Administration Chief
general staff
military officers assigned to assist a senior officer in planning military policy
general staff
group of military officers whose function it is assist commanders in planning and carrying out orders
general staff
The group of incident management personnel reporting to the incident commander They may each have a deputy, as needed Staff consists of operations section chief, planning section chief, logistics section chief, and finance/administration section chief
general staff
The group of incident management personnel comprised of: Incident Commander Operations Chief Planning Chief Logistics Chief Finance Chief Group: Groups are normally established to divide the incident into Functional areas or operation Groups are composed of resources assembled to perform a special function not necessarily within a single geographic division
general staff
A group of military officers charged with assisting the commander of a division or higher unit in planning, coordinating, and supervising operations. the general staff the group of military officers who work for a military leader. Group of military officers that assists the commander of a division or larger unit by helping to formulate and disseminate policy and by transmitting orders and overseeing their execution. It is distinguished from staffs that consist of technical specialists (e.g., medical, police, communications, and supply officers). It appeared in its modern form in the Prussian army in the early 19th century and in other European countries after 1870. The U.S. Army created a general staff in 1903
general staff
General staff provide essential support for the administration of teaching and research endeavours Duties performed by general staff include organisational, administrative, technical and research activities (see Conditions of Employment for general salary rates, etc)
general store
a retail store serving a sparsely populated region; usually stocked with a wide variety of merchandise
general store
A retail store, usually located in a rural community, that sells a wide variety of merchandise but is not divided into departments. a shop that sells a wide variety of goods, especially one in a small town
general store
small retail store that carries a wide variety of goods
generalities
ineffective support for a thesis (e g , "People are often messy"): specific details (e g , "Teenagers toss their gum wrappers to the floor, and young parents allow their toddlers to shower their seatmates with popcorn") should be provided
generalities
plural of generality
generality
a general or nonspecific statement which is applicable to all Used in Scientology to mean a statement made in an effort either to hide cause or to overwhelm another person A generality would be a statement such as "Everybody thinks "
generality
the quality of being general or widespread or having general applicability
generality
A generality is a general statement that covers a range of things, rather than being concerned with specific instances. I'll start with some generalities and then examine a few specific examples He avoided this tricky question and talked in generalities
generality
{i} statement which is unspecific or lacking in detail; general law, general principal; quality of being general; majority
generality
Without loss of generality: I have done an easy special case
generality
The proportion of condition positions at which are wildcard values
generality
The main body; the bulk; the greatest part; as, the generality of a nation, or of mankind
generality
The state of being general; the quality of including species or particulars
generality
A generalisation
generality
Culture pattern or trait that exists in some but not all societies
generality
The quality of being general
generality
an idea having general application; "he spoke in broad generalities"
generality
That which is general; that which lacks specificalness, practicalness, or application; a general or vague statement or phrase
generality
The generality of a statement or description is the fact that it is a general one, rather than a specific, detailed one. That there are problems with this kind of definition is hardly surprising, given its level of generality
generalization
The opposite of specialization See specialization
generalization
A general inference
generalization
The use of a newly learned skill in a setting that is different than the setting in which the skill was initially learned
generalization
An important part of self-regulation where a student is able to apply learned strategies to new situations and tasks in which the strategies could be applied profitably; the profitable application of learned skills and strategies to new situations and tasks
generalization
In concept formation, problem-solving, and transfer of training, the detection by the learner of a characteristic or principle common to a class of objects, events, or problems Also, in conditioning, the principle that once a conditioned response has been established for a given stimulus, other similar stimuli will also evoke that response
generalization
Generalization refers to learning a concept and having it apply to several situations In this course generalization is used to suggest that some instructional practices generalize or apply to several different settings
generalization
In general, reducing the number of points used to represent a line In ArcInfo, the process of removing vertices from arcs according to a specified tolerance
generalization
A general statement of truth about a situation; it may not be 100% accurate, but is true in most cases
generalization
an idea having general application; "he spoke in broad generalities"
generalization
A generalization represents an "is subclass of" relationship between a subclass and a superclass For example, the managers, trainers and secretaries who work at a health club may be considered subclasses of the employees' superclass Subclasses are considered to be refined versions of the superclass; the superclass is said to "generalize" the subclasses In a generalization symbol, the arrow points to the superclass Generalizations are used in CL diagrams
التركية - الإنجليزية
general
general officer
mil. general
general
المفضلات