even

listen to the pronunciation of even
الإنجليزية - التركية
eşit

Sana bir dolar ödersem, eşit oluruz. - If I pay you a dollar, we'll be even.

Hesabı eşit olarak bölüşürler. - They split the bill evenly.

bile

Tek bir kelime bile etmeden ayrıldı. - She left without saying even a single word.

O, tatili sırasında bile asla çevrimiçi değil. - She is never online, even during her vacation.

{s} düz

Kendi anadilini bile doğru düzgün kullanamayan insanları görmek çok üzücü. - It is rather sad to see people who can't even use their mother tongue correctly.

Tom her akşam düzenli olarak beni arıyor. - Tom has been calling me regularly every evening.

rağmen

Arkadaşım bir vejetaryen olmasına rağmen, çorbada biraz et olduğunu ona söylemedim. - Even though my friend was a vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.

Tom yüksek proteinli olmalarına rağmen solucanları yemek istemiyordu. - Tom didn't want to eat the worms even though they were high in protein.

{s} çift (sayı)
{f} düzleşmek
{f} eşit olarak bölüştürmek
{s} çift

Bir geleneksel Kore saman ayakkabısı bile bir çifte aittir. - Even a (traditional Korean) straw shoe belongs to a pair. (literal)

Cesar Chavez çiftlik sahipleri ve onların destekçileri bazen şiddet kullansalar bile greve katılanların sessiz kalmalarını istedi. - Cesar Chavez asked that strikers remain non-violent even though farm owners and their supporters sometimes used violence.

{f} düzleştirmek
de (dahi anlamında)
{f} düzlemek
{s} dengeli
tarafsızlık

Tarafsızlık bile taraflıdır. - Even impartiality is partial.

eşitlik
büe
ta
muvazi
acısını çıkarmak
müstevi
arızasız
ta ki
hatta ve hatta
de
tam (sayı)
üniform
(sayı) çift
{s} sakin

Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında. - Tom's cool, calm, and collected, even under pressure.

Tehlike olduğunda bile sakin kaldı. - He remained calm even in the presence of danger.

düzgün

Kendi anadilini bile doğru düzgün kullanamayan insanları görmek çok üzücü. - It is rather sad to see people who can't even use their mother tongue correctly.

hatta

Her şey için görgü kuralı vardır, hatta bir seks partisinin bile. - There's proper etiquette for everything, even an orgy.

Biz onların dükkanının bir başarısızlık olduğunu düşündük, fakat şimdi, zor günleri atlattılar ve hatta büyüdüler. - We thought their shop was a failure, but now they've gotten out from under and even expanded.

yatay
da
daha da

Eski şirketi ona kazık attı. Fakat onun kötü şansını iyiye çevirmesine ve kendi işinde daha da iyisini yapmasına hayranım. - His old company gave him the shaft. But I admire the way he turned bad luck into good and did even better with his own business.

Ben fiziği seviyorum ve matematiği daha da çok seviyorum. - I like physics, and I like mathematics even more.

aynı

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Herkes aynı fikirde olsa bile, hepsi hatalı olabilir. - Even if all agree, all can be wrong.

engebesiz
neredeyse

Tom neredeyse her akşam evdedir. - Tom is at home almost every evening.

Tom neredeyse her yere baktığını söylese bile Mary'yi bulamadı. - Tom couldn't find Mary even though he said he looked just about everywhere.

pürüzsüz
{s} fit olmuş
{s} düzenli

Tom bir bağış toplama etkinliği düzenliyor. - Tom is organizing a fundraising event.

Tom her akşam düzenli olarak beni arıyor. - Tom has been calling me regularly every evening.

{f} düz olmak
{s} bir düzeyde
üstelik

Tom oldukça faydalı, üstelik hoşgörülü. - Tom is quite helpful, indulgent even.

Olayların bu açıklaması tamamen abartılmış, üstelik doğru olsa bile. - This description of events is completely exaggerated, even if it's essentially true.

even düzel/düzelt
düzletmek
tesviyeetmek
{s} tam

Akşam, meyveli börek yemek için dışarı çıkıyoruz, tamam mı? - We're going out for dumplings in the evening, all right?

Olaylar tam onun tahmin ettiği gibi meydana geldi. - The events unfolded just as she predicted.

adv.hatta: adj.çift,çift
eşit/düzenli
up ile eşitlemek
tamamıyla

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Tom'u tamamıyla hatırlıyor musun? - Do you even remember Tom?

even so öy
{s} başabaş
{s} temkinli
dahi

Biz dahi Tom'dan hoşlanmıyoruz. - We don't even like Tom.

Kiminle buluşmaları gerektiğini dahi bilmiyorlardı. - They didn't even know who they were supposed to meet.

düzeltmek
müsavi hale getirmek
düz eşit
tesviye etmek
dahik
even so
yine de

Yine de... bana tokat atmak zorunda değildi! - Even so ... she didn't have to slap me!

evening
akşam

Yarın akşam bir partimiz var. - We have a party tomorrow evening.

Buraya dün akşam altıda geldik. - We arrived here at six yesterday evening.

even though
-diği halde
even though
olduğu halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

even so
buna rağmen

Şarap çok pahalıydı, buna rağmen onu satın almak istedi. - The wine was very expensive, but even so he wanted to buy it.

even though
olmasına rağmen

Kendisi polis olmasına rağmen hırsızlardan korkuyor. - Even though he's a policeman, he's afraid of thieves.

O, çok yaşlı olmasına rağmen, o sağlıklıdır. - Even though he's very old, he's healthy.

even if
eğer ki
even numbers
çift sayılar
even then
o zaman bile

Özür diledim fakat o zaman bile benimle konuşmadı. - I apologized, but even then she wouldn't speak to me.

Sen onun olanaksız olduğunu biliyordun ve o zaman bile denedin. - You knew it was impossible and even then, you tried.

even though
öyle bile olsa
even if
olsa bile

Bu bölgenin köyleri yok edilmiş olsa bile isimleri tarihten asla silinmeyecektir. - Even if the villages of this region have been destroyed, their names will never be erased from history.

Çok kibar olsa bile ona kesinlikle güvenmiyorum. - Even if he's very nice, I don't really trust him.

even as
sırasında
even break
(Bilgisayar) çift kesikli
even footer
(Bilgisayar) çift altbilgi
even function
(Bilgisayar,Matematik) çift işlev
even function
(Matematik) çift fonksiyon
even harmonic
(Bilgisayar) çift katsıklık harmonik
even harmonic
çift katsıklık
even header
(Bilgisayar) çift üstbilgi
even if
ise bile
even keel
(Askeri) trimsiz durum
even keel
(Askeri) trim olmaması
even lot
(Ticaret) yuvarlak meblağ
even now
şu anda bile
even nuclei
(Kimya) çift çekirdekler
even number
çift rakam
even number
(Matematik) ikil sayı
even numbered
çift sayılı
even out
denklemek
even out
eşitlemek
even out
(deyim) dağıtmak
even page
(Bilgisayar) çift numaralı sayfa
even pages
(Bilgisayar) çift sayfa
even parity
(Bilgisayar) çift eşlik
even sewing
(Tekstil) düz dikiş
even so
(deyim) öyle olmasına karşın
even though
-se bile
even though
bile olsa
even though
bile

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

Bunu sevmesen bile, yemelisin. - Even though you don't like this, you must eat it.

even until
ta
even with
(Gıda) acısını çıkarmak
even if
öyle olsa da
even if
-e karşın
even if
ise de
even if
-se bile
even if
-e rağmen
even now
öyle olduğu halde
even now
yine de
even number
çift sayı

İki, dört, altı ve sekiz çift sayıdırlar. - Two, four, six and eight are even numbers.

Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır. - Every even number is the sum of two primes.

even out
eşitlendir
even out
eşitlenmek
even parity
çift parite
even so
öyle olmasına rağmen
even so
öyle olsa da
even though
öyle olsa da
even though
-e rağmen
even though
e rağmen
even though
-e karşın
even up
eşitlemek
even when
de dahi
even 1
hatta 1
even 2
hatta 2
even after
sonra bile

Ders başladıktan sonra bile arkadaşıyla konuşmaya devam etti. - She went on talking to her friend even after the class began.

Herkes ona durmasını rica ettikten sonra bile Tom bançosunu çalmaya devam etti. - Tom continued to play his banjo even after everybody asked him to stop.

even before
-den önce de(bile)
even flow
hatta akım
even harder
Daha zoruna
even less
çok daha az
even more so
daha çok
even now
öyle olduğu halde, ona rağmen, yine de
even off
hatta kapalı
even pace
Hatta hızı
even page
Hatta sayfa
even spacing
hatta aralık
even steven
(deyim) ödeşmek, tam olarak eşit (Exactly equal; also, with nothing due or owed on either side. Having an equal score, as in a game or contest.)
even though
-se bile, -e rağmen: "Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. - Çok çalıştığı halde sınavı veremedi."
even though
velev ki
even to
hatta

Hatta onlara dokunmayın. - Don't even touch them.

Hatta Tom Fransızca öğrenmekle biraz ilgileniyor. - Even Tom is a little interested in learning French.

even today
bugün bile
even toed
hatta parmaklı
even within
Bütünselliği olmayan girdi

Nanotubes glow, even within biological cells.*Increases in body mass index, even within non-obese levels, raise the risk for Type 2 diabetes mellitus: a follow-up study in a Japanese population. *Cognitive scores, even within the normal range, predict dea.

even without
olmadan bile, onsuz bile
even worse
daha da kötü

Kayboldum ve daha da kötüsü, sonra yağmur yağmaya başladı. - I got lost, and to make it even worse, it then began to rain.

O daha önce olduğundan daha da kötü. - It's even worse than it was before.

even-handed
Objektif, tarafsız, adil
even-handed
tarafsız
even-keeled
hatta-karinalı
even-number
Hatta numarası
even-numbered
Hatta numaralı
even-tempered
sinirlerine hakim
even function
cift islev
even handed
adil
even if everybody is opposed
dünya bir araya gelse
even out
düzleşmek
even parity check
cift eslik denetimi
even up on
alacağı vereceği kalmamak
evenly
eşit/düzenli bir şekilde
evenly
eşit olarak

Hesabı eşit olarak bölüşürler. - They split the bill evenly.

Biz parayı üçümüz arasında eşit olarak paylaştık. - We shared the money evenly among the three of us.

evenly
tarafsızca
Even so
velev ki
even though
rağmen

Biz sıkı çalışmamıza rağmen, Jane'i yenemedik. - Even though we tried hard, we couldn't beat Jane.

Tabakta birçok kurabiye bulunmasına rağmen, sadece üç tane yedim. - Even though there were many cookies on the dish, I only ate three.

evened
tesviye edilmiş
even if
bile

Yağmur yağsa bile golf oynayacak. - He'll play golf even if it rains.

Evim yansa bile kısa sürede söndürülürdü. - Even if my house catches fire it would soon be put out.

even as
iken
even as
iken bile
even so
böyle olsa bile
even so
gene de
even so
bütün bunlara rağmen
even then
bütün bunlara rağmen
even up
(deyim) dengelemek
even when
-de dahi
evener
müsavi hale getiren
evener
düzelten
evener
eşitleyen
evener
düzleten
evener
yatay duruma getiren
evener
düzleştiren
evener
tesviye eden
evening
akşamlık
evenly
aynı oranda
evenly
dengeli şekilde
evenly
eşit miktarda
evenness
düzgünlük
evenness
(Denizbilim) aynılık
evening
bir şeyin sona ermekte olduğu devre
evenly
düz bir durumda
evenness
tarafsızlık
evenness
eşitlik
evenness
düzlük
evenness
düz oluş
evenly
başabaş olarak
Even thought
düşüncesi bile
an even
daha da
be even
olmak bile
even more
daha fazlası
evening
akşamı
evenings
akşamları

Cuma akşamları, deniz aşırı ülkelerde eşleriyle birlikte çalışan bir grubumuz Chuck's Bar and Grill'de buluşurlar. - On Friday evenings, a group of us with spouses working overseas meet at Chuck's Bar and Grill.

Tom Pazar akşamları genellikle evdedir. - Tom is usually at home on Sunday evenings.

evenly
Sâkince, sâkin bir şekilde

He looked at her evenly.

even after
-den sonra bile
even better
daha da iyi

Eski şirketi ona kazık attı. Fakat onun kötü şansını iyiye çevirmesine ve kendi işinde daha da iyisini yapmasına hayranım. - His old company gave him the shaft. But I admire the way he turned bad luck into good and did even better with his own business.

O zengin ve daha da iyisi o çok güzel. - She's rich, and even better, she's gorgeous.

even better
hattâ daha iyisi
even number
çiftsayı
even out
düz olmak
even out
eşit olarak bölüştürmek
even out
bir olmak
even so
olsa bile

Çocuğun ifadesi hayal kırıklığını gösterdi, ama öyle olsa bile o umut ışığı ile yüzümüze baktı. - The boy's expression showed his disappointment, but even so he looked up at our faces with a glimmer of hope.

Öyle olsa bile, sen bir insansın. - Even so, you are a human.

even tempered
soğukkanlı
even tempered
dengeli
even tempered
sakin
even then
buna rağmen
even then
olsa bile
even though
öyle de olsa
even though
olsa da

Komşum olsa da onu iyi tanımıyordum. - Even though he is my neighbour, I did not know him well.

Bir üniversite diplomasına sahip olsa da, Tom hademe olarak çalışır. - Even though he has a college degree, Tom works as a janitor.

even though
olsa bile

Tom, hırsız alarmı çalmaya başlamış olsa bile gazete okumaya devam etti. - Tom continued reading the newspaper even though the burglar alarm had gone off.

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

even though
-e rağmen, -diği halde: Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi
even up
denklemek
evening
{i} suare
evening
özellikle ömrün son seneleri
evening
güneş battıktan sonra görülen Zühre yıldızı Good
evening
evening primrose eşekotu
evening
evening star akşam yıldızı
evening
evening dress gece elbisesi
evening
{i} son bölüm
evening
suvare
الإنجليزية - الإنجليزية
A Tungusic language spoken by the Evens in Siberia
Implying an extreme example in the case mentioned, as compared to the implied reality

That was before I was even born.

Emphasising a comparative

I was strong before; but now I am even stronger.

To make flat and level

We need to even this playing field; the west goal is too low.

Flat and level

Clear out those rocks. The surface must be even.

exactly, just, fully

This is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.

Convenient for rounding other numbers to; for example, ending in a zero

He put me on the scale in my underwear and socks: 82 pounds. I left, humming all day long, remembering that once upon a time my ideal weight had been 84, and now I'd even beaten that. I decided 80 was a better number, a nice even number to be.

Without great variation

Despite her fear, she spoke in an even voice.

Equal in proportion, quantity, size, etc

The distribution of food must be even.

Evening

When the even was come they brought unto him many that were possessed with devylles .

I'm at home every evening. - I am at home every evening.

The wind died down by the evening. - The wind calmed down in the evening.

Leaving no remainder when divided by 2

Four, fourteen and forty are even numbers.

We say that a function, f, is even, if it satisfies the equation f(-x) = f(x) for all values of x This terminology is based on the fact that all even power functions (e g , x2, x4, x-6, etc ) satisfy this equation
Not odd; capable of division by two without a remainder; said of numbers; as, 4 and 10 are even numbers
to the full extent; "loyal even unto death"
{v} to equal, level, balance an account
{a} verily
{a} level, parallel, calm, uniform
{n} the close or end of the day
Balanced; adjusted; fair; equitable; impartial; just to both side; owing nothing on either side; said of accounts, bargains, or persons indebted; as, our accounts are even; an even bargain
occurring at fixed intervals; "a regular beat"; "the even rhythm of his breathing"
make even or more even become even or more even; "even out the surface" equal in degree or extent or amount; or equally matched or balanced; "even amounts of butter and sugar"; "on even terms"; "it was a fifty-fifty (or even) split"; "had a fifty-fifty (or even) chance"; "an even fight" divisible by two occurring at fixed intervals; "a regular beat"; "the even rhythm of his breathing" symmetrically arranged; "even features"; "regular features"; "a regular polygon" used as an intensive especially to indicate something unexpected; "even an idiot knows that"; "declined even to consider the idea"; "I don't have even a dollar!" to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked sick and felt even worse"; "an even (or still) more interesting problem"; "still another problem must be solved"; "a yet sadder tale" in spite of; notwithstanding; "even when he is sick, he works"; "even with his head start she caught up with him" to the full extent; "loyal even unto death
equal in degree or extent or amount; or equally matched or balanced; "even amounts of butter and sugar"; "on even terms"; "it was a fifty-fifty (or even) split"; "had a fifty-fifty (or even) chance"; "an even fight"
Parallel; on a level; reaching the same limit
{f} become even; make even; make level, smooth; balance
of the score in a contest; "the score is tied"
symmetrically arranged; "even features"; "regular features"; "a regular polygon"
At the very time; in the very case
Teas true to their grade, consisting of pieces of leaf of fairly even size
To make even or level; to level; to lay smooth
See Eve, n
used as an intensive especially to indicate something unexpected; "even an idiot knows that"; "declined even to consider the idea"; "I don't have even a dollar!"
As might not be expected; serving to introduce what is unexpected or less expected
To be equal
divisible by two occurring at fixed intervals; "a regular beat"; "the even rhythm of his breathing"
being level or straight or regular and without variation as e g in shape or texture; or being in the same plane or at the same height as something else (i e even with); "an even application of varnish"; "an even floor"; "the road was not very even"; "the picture is even with the window"
To place in an equal state, as to obligation, or in a state in which nothing is due on either side; to balance, as accounts; to make quits
Equable; not easily ruffed or disturbed; calm; uniformly self-possessed; as, an even temper
{s} smooth, straight, level; parallel; equal; uniform; consistent; calm, not easily excited or angered; fair; divisible by two, able to be divided exactly by two (Mathematics)
can be divided by two with no remainder -- " even numbers have 0, 2, 4, 6, or 8 in the units place " (68)
in spite of; notwithstanding; "even when he is sick, he works"; "even with his head start she caught up with him"
Without an irregularity, flaw, or blemish; pure
divisible by two The even integers are 2,4,6,8 etc
tests whether its argument, which must be an integer, is even
yet, still
Price is at an even dollar level: 1445 00 OR 1444 00, etc
divisible by two
to the full extent; "loyal even unto death
To act up to; to keep pace with
Equal in proportion, quantity, size etc
To set right; to complete
Level, smooth, or equal in surface; not rough; free from irregularities; hence uniform in rate of motion of action; as, even ground; an even speed; an even course of conduct
become even or more even; "even out the surface"
to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked sick and felt even worse"; "an even (or still) more interesting problem"; "still another problem must be solved"; "a yet sadder tale"
(1) (of a suit split) exactly equal; [Example: a three-three split is an even split ]
number - A whole number that can be evenly divided by 2
To equal
make even or more even
make level or straight; "level the ground"
Associate; fellow; of the same condition
Up to, or down to, an unusual measure or level; so much as; fully; quite
In an equal or precisely similar manner; equally; precisely; just; likewise; as well
make even or more even become even or more even; "even out the surface"
balanced
e'en
even Homer nods
Not even the most vigilant and expert are immune from erring
even Jove nods
Alternative form of even Homer nods
even as
occurring at the same time as something
even as we speak
Right at the moment, right now, contemporaneously

There is no doubt in my mind that the introduction of bag searches—even though it’s random, even though it’s not 100 percent—dramatically improves the security posture of this huge, sprawling subway system, which I believe is a top-tier target of Al Qaeda right now, even as we speak,” said the police official, Michael A. Sheehan.

even function
Any function whose value is unchanged if the dependent variable changes sign i.e. f(x) = f(-x)
even functions
plural form of even function
even if
irrespective of
even keel
Of a business or other activity which is under control and running smoothly
even keel
A state of having one's emotions under control and balanced
even keel
A situation in which the boat is level and balanced for a smooth ride
even money
A bet which offers odds of 1 to 1
even money
By extension, an event that is somewhat likely to happen, but far from inevitable

It's even money that it will rain today.

even odds
An opportunity in which the chance of success is equal to that of failure
even out
to become more even
even out
to make more even
even out
to make more equal
even out
to become more equal
even steven
having nothing due, or no balance of debt on either side
even steven
equity; equilibrium
even steven
being equal, as in score or account; tied
even steven
exactly even, equal
even steven
evenly divided

He made two piles of clothes even steven and let me pick which one I wanted.

even steven
equally, evenly
even steven
harmony, balance; parity
even though
Although, though; despite or in spite of the fact that

She left him, even though she still loved him.

even-handed
Treating fairly

The questioners are not even-handed in dealing with the candidates.

even-keel
Alternative spelling of even keel
even-pinnate
pinnate with an even number of leaflets at the apex
even-steven
Equal; fair
even-stevens
An equal situation, in which no side has an advantage
even-tempered
Remaining calm even in situations that would cause many others to become angry, frustrated, panicky, etc
even if
still, even though
even though
although, in spite of the fact that, despite the fact that
even-keeled
Characterized by stability or consistency
even 1
emphasis You use even with comparative adjectives and adverbs to emphasize a quality that someone or something has. It was on television that he made an even stronger impact as an interviewer Stan was speaking even more slowly than usual
even 2
An even surface is smooth and flat. The tables are fitted with a glass top to provide an even surface. = level
even 2
to be on an even keel: see keel
even 2
If you say that you are going to get even with someone, you mean that you are going to cause them the same amount of harm or annoyance as they have caused you. I'm going to get even with you for this Don't get angry, get even
even handed
{s} just, equitable, fair; just and impartial; treating each person justly and in an equal manner
even keel
When a boat is floating on its designed waterline, it is said to be floating on an even keel
even keel
1 Floating level; 2 To have a relaxed, calm disposition
even number
number that is exactly divisible by two; equal number
even so
despite anything to the contrary (usually following a concession); "although I'm a little afraid, however I'd like to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it is dangerous, all the same I still want to go"
even when
also when, even as
even-handed
even-handed in AM, also use evenhanded If someone is even-handed, they are completely fair, especially when they are judging other people or dealing with two groups of people. an even-handed approach to the war on drugs = balanced. giving fair and equal treatment to everyone
even-toed
artiodactyl: of or relating to or belonging to mammals of the order Artiodactyla
evening
The time of the day between the approximate time of midwinter dusk and midnight (compare afternoon); the period after the end of regular office working hours
evenly
So as to make flat

Spread the icing evenly over the cake.

evenly
In a fair manner

To avoid arguments, he divided the sweets evenly between his two children.

even though
albeit
evening
{n} the close or end of the day
evenly
{a} equally, uniformly, impartially
evenness
{n} levelness, calmness, regularity, sameness
Even so
that said
Evening
eve

The wind calmed down in the evening. - The wind died down by the evening.

We are usually at home in the evening. - We're usually at home in the evening.

Evening
even

The wind calmed down in the evening. - The wind died down by the evening.

I am at home every evening. - I'm at home every evening.

Evening
hesperus
even as
at the same time as; "even as he lay dying they argued over his estate"; "the building collapsed just as he arrived
even better
yet better
even keel
When the draft of a ship fore and aft are the same
even keel
The ship in a true vertical position with respect to its vertical axis
even keel
The ship in a true vertical position as opposed to listing to the side
even keel
That condition in which a ship floats at her designed draft both forward and aft, or in which her keel line is parallel to its designed position
even keel
Said of a vessel which is balanced in such a way that the draft forward and aft is the same as the draft in the midship of the vessel on both sides
even keel
A vessel is said to be on an even keel when the keel is horizontal
even number
A number that can be divided or is divisible by 2
even number
a natural number that is divisible by 2
even out
make even or more even
even out
If something evens out, or if you even it out, the differences between the different parts of it are reduced. Relative rates of house price inflation have evened out across the country Foundation make-up evens out your skin tone and texture
even out
adjust or make up for; "engineers will work to correct the effects or air resistance"
even out
make level or straight; "level the ground"
even out
become even or more even; "even out the surface"
even so
still, yet
even up
even up the edges of a stack of paper, in printing
even up
adjust or make up for; "engineers will work to correct the effects or air resistance"
even up
To even up a contest or game means to make it more equally balanced than it was. The nation's electronics industry made important strides this year to even up its balance of trade I would like to see the championship evened up a little bit more
evened
past of even
evener
One who, or that which makes even
evener
In vehicles, a swinging crossbar, to the ends of which other crossbars, or whiffletrees, are hung, to equalize the draught when two or three horses are used abreast
evening
the latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed the evening light across the lake" the early part of night (from dinner until bedtime) spent in a special way; "an evening at the opera" a later concluding time period; "it was the evening of the Roman Empire
evening
The time of the day between dusk and night, when it gets dark
evening
A concluding time period; a point in time near the end of something; the beginning of the end of something
evening
n [late part of the day when its getting dark] malam
evening
a later concluding time period; "it was the evening of the Roman Empire
evening
The evening is the part of each day between the end of the afternoon and the time when you go to bed. All he did that evening was sit around the flat Supper is from 5.00 to 6.00 in the evening Towards evening the carnival entered its final stage. used to greet someone when you meet them in the evening
evening
{s} of the period of time between afternoon and night
evening
{i} period of time between afternoon and night
evening
present participle of even
evening
The latter part and close of the day, and the beginning of darkness or night; properly, the decline of the day, or of the sun
evening
a later concluding time period; "it was the evening of the Roman Empire"
evening
Excuse Me Expensive Lail Smahlia Ghali
evening
the latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed the evening light across the lake"
evening
eventide
evening
The latter portion, as of life; the declining period, as of strength or glory
evening
vesper
evening
evg
evening
- See Radio Dayparts
evening
the early part of night (from dinner until bedtime) spent in a special way; "an evening at the opera"
evenings
plural of evening
evenly
in equal amounts or shares; in a balanced or impartial way; "a class evenly divided between girls and boys"; "they split their winnings equally"; "deal equally with rich and poor"
evenly
in a level and regular way in equal amounts or shares; in a balanced or impartial way; "a class evenly divided between girls and boys"; "they split their winnings equally"; "deal equally with rich and poor
evenly
in a level and regular way
evenly
smoothly; impartially, fairly; equally; calmly
evenly
In a manner that leaves no remainder
evenly
With an even, level, or smooth surface; without roughness, elevations, or depression; uniformly; equally; comfortably; impartially; serenely
evenness
The quality of being even
evenness
a quality of uniformity and lack of variation
evenness
{i} equality; flatness, smoothness; honesty, fairness; composure, tranquility
evenness
the quality of being balanced a quality of uniformity and lack of variation
evenness
The state of being ven, level, or disturbed; smoothness; horizontal position; uniformity; impartiality; calmness; equanimity; appropriate place or level; as, evenness of surface, of a fluid at rest, of motion, of dealings, of temper, of condition
evenness
the quality of being balanced
evens
In a race or contest, if you bet on a horse or competitor that is quoted at evens, you will win a sum of money equal to your bet if that horse or competitor wins. He won his first race by six lengths at evens The Martell Cup Chase was won by the evens favourite Toby Tobias
evens
If there is an evens chance that something will happen, it is equally likely that it will happen or will not happen. You've then got an evens chance of doubling your money at a stroke. = fifty-fifty. when there is an equal chance that an animal or person will win or lose a race, and the money that someone can win by betting on the race is the same as the amount they risk
evens
{s} (British) equal odds of winning or losing a bet (in horse racing)
evens
third-person singular of even
evens
plural of , even
even
المفضلات