compact

listen to the pronunciation of compact
الإنجليزية - التركية
kompakt,v.sıkıştır: adj.yoğun
{f} sıkılaştırmak
{i} küçük araba
{s} sıkı

Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var. - Tom has a trash compactor.

{i} pudralık
aralıksız
modüler olmayan
(Havacılık) komprime
derlitoplu
(Bilgisayar) sıkıştır

Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var. - Tom has a trash compactor.

(Havacılık) yekpare
kip
(Bilgisayar) düzenle
pekiştirmek
sözlü anlaşma
az yer kaplayan
kısa
anlaşmak
küçük otomobil
anlaşma yapmak
yoğun
sözleşme yapmak
pudra kutusu
pudriyer
özlü
sıkıca paketlenmiş
küçük/kısa/sıkı
küçük

Ben klimalı küçük bir araba istiyorum. - I want a compact car with an air conditioner.

Küçük bir araba kiralamak istiyorum. - I'd like to rent a compact car.

sık

Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var. - Tom has a trash compactor.

sözleşme
antlaşma
küçültülmüş
sıkıştır(mak)
{i} anlaşma
of ile mürekkep
{s} kısa ve etkili (anlatım)
anlaşma/pudralık
kısa özlü
ince taneli
pudri
tazyikle yoğunlaştırmak
{f} yoğunlaştırmak
kesif
{s} kompakt

Kompakt çamaşır makineleri boyutlarından dolayı pahalıdır. - Compact washing machines are expensive for their size.

(Nükleer Bilimler) tıkız
(Tıp) Kompres
{f} sıkıştırmak
(Tıp) Tıkız, kesif, kompakt, compactus
anlaşma yap
{s} öz
(Mac) modüler olmayan
{i} oto. küçük araba
{f} sözleşmek
derli toplu
compact bone
(Hayvan Bilim, Zooloji) sert kemik
compact computer
tek parçalı bilgisayar
compact design
derlitoplu tasarım
compact disc
(Dilbilim) yoğun teker
compact discs
kompakt diskler
compact disk
yoğunteker
compact set
(Askeri,Bilgisayar,Matematik) tıkız küme
compact space
(Matematik) tıkız uzay
compact support
(Bilgisayar,Teknik) tıkız dayanak
compact title
(Bilgisayar) kısa başlık
compact disc
compact disk
compact disc
kompakt disk
compact disk
kompakt disk
compact list
Aralıksız Liste
compact open topology
kompakt açık topoloji
compact operator
kompakt operatör
compact set
kompakt küme
compact settlement
bitişik yerleşim
compact space
kompakt uzay
compact system
Küçük Boyutlu Sistem
compact disk recordable
kompakt disk kaydedilebilir
compact list
aralıksız liste
compact yarns
kompakt iplikler
compact camera
kompakt fotoğraf makinesi
compact car
{i} küçük araba
compact car
(isim) küçük araba
compact cassette
kompakt kaset
compact computer
Yoğun Bilgisayar
compact computer
Kompak Bilgisayar
compact computer
Biparça Bilgisayar
compact design
derlitoplu tasarim
compact disc
CD CD (optik disk)
compact disc
cd
compact disc
yoğun disk
compact disc
(CD) Yoğun Disk (YD)
compact disc mute
(Bilgisayar) optik disk sessiz
compact disc player
diskçalar
compact disk player
(Bilgisayar) optik disk okuyucu
compact disk player
kompakt disk çalar
compact flash
kompakt flaş
compact function
(Matematik) tıkız fonksiyon
compact groups
kompakt gruplar
compact laser designator
(Askeri) kompakt lazer işaretleyici
compact layout
Yoğun Yerleşim
compact layout
(Bilgisayar) tekparça yerleşim
compact layout
Kompak Yerleşim
compact list
Kompak Liste
compact list
(Bilgisayar) tekparça liste
compact now
(Bilgisayar) şimdi sıkıştır
compact of citizenship
(Politika, Siyaset) yurttaşlık bağı
compact operator
(Matematik) tıkız işleç
compact policy
(Bilgisayar) sıkıştırma ilkesi
compact shape
derlitoplu biçim
compact soil
sıkıştırılmış zemin
compact soil strata
sıkı zemin katmanları
compact support
tikiz dayanak
compact system
(Bilgisayar) tekparça sistem
compact system
Kompak Sistem
compact tamping
döverek sıkıştırmak
compact tractor
kompakt traktör
compact umbrella
katlanır şemsiye
compact view
(Bilgisayar) sıkıştırma görünümü
countably compact set
sayılabilir kompakt küme
countably compact space
sayılabilir kompakt uzay
compactness
{i} yoğunluk
compactness
{i} sıklık
compactness
titizlik
compactness
(İnşaat) doluluk
powder compact
pudriyer
powder compact
pudralık
compacting
sıkıştırma
compaction
kompaksiyon
compaction
sıkıştırma
compactness
tıkızlık
locally compact
yerel kompakt
locally compact space
yerel kompakt uzay
locally compact topological space
yerel kompakt topolojik uzay
compacts
kompakt
i'm looking for a compact camera
Ben bir kompakt fotoğraf makinesi arıyorum
in a dense, compact manner
yoğun ve kompakt bir şekilde
mayflower compact
mayflower kompakt
auto compact
(Bilgisayar) otomatik sıkıştır
compacted
konsantre edilmiş
compacted
anlaşma yap
compacted
sıkıştırılmış
compacted
sıkılaştırılmış
compacting
SIKI$TIRMA
compacting
(Nükleer Bilimler) sıkıştırma,biçimlendirme
compaction
SIKI$TIRMA
compactly
küçük/sıkı bir şekilde
compactness
etkili anlatım
compactness
sıkılık
compactness
katılık
compactor
sıkıştırıcı
compactor
silindir
photo compact disk
fotograf yoguntekeri
powder compact
pudra kutusu
relatively compact set
(İstatistik) bağıl kompakt küme
relatively compact set
(İstatistik) göreceli tıkız küme
الإنجليزية - الإنجليزية
A small folding mirror containing powder that fits into a woman's purse or handbag
To make more dense; to compress
Having all necessary features fitting neatly into a small space
An agreement or contract
Such that every open cover of the given set has a finite subcover
Such that every exhaustion of it by (overlapping) open balls has the property that some finitely many of those balls will also cover it
Closely packed, i.e. packing much in a small space
Closed and bounded

A set S of real numbers is called compact if every sequence in S has a subsequence that converges to an element again contained in S.

Having the smallest perimeter Two districts may have the same area but irregular objects will have a longer perimeter than more regular (square or round) objects Tracts are predefined by the Census Bureau and tend to follow irregular geographic or county boundaries The Centroid Proximate method ensures that the district will have the fewest irregularities, and thus be more compact Jump: Geometric Criteria
{n} a contract, bargain, set agreement
{a} firm, close, solid, stout, brief, exact
{v} to join together, to league with
a small and economical car
A small folding mirror containing powder that fits into a womans purse or handbag
{s} pressed tightly together; fitted into a small space; dense; condensed; consolidated; concise
An object produced by the compression of metal powder, generally while confined in a die, with or without the inclusion of nonmetallic constituents Synonymous with Briquet
COMmercial Product ACquisition Team
Example of Car: Opel Astra, Covered Hatchback, 4 Seats
closely crowded together; "a compact shopping center"; "a dense population"; "thick crowds"
An agreement between parties; a covenant or contract
Used when a wine is intense, but not full
An agreement between states apportioning the water of a river basin to each of the signatory states
To thrust, drive, or press closely together; to join firmly; to consolidate; to make close; as the parts which compose a body
v to make something smaller by arranging particles in a tighter pattern, reducing among between particles
make more compact by or as if by pressing; "compress the data"
Default forum format that will show a brief view of message heirarchy (showing placement of messages and replies) Compact displays show only the Author, Subject, and Date, and a user must select a post to view the actual message
a small cosmetics case with a mirror; to be carried in a woman's purse
Closely or firmly united, as the particles of solid bodies; firm; close; solid; dense
heavy and compact in form or stature; "a wrestler of compact build"; "he was tall and heavyset"; "stocky legs"; "a thick middle-aged man"; "a thickset young man
(InterChange): to transform the ordered stack of Daedalus InterChange contributions (short files containing the participant's name and response) into a single text file, readable with a conventional word processor; until the InterChange is compacted, the conference consists of a set of proprietarily ordered and formatted files sitting in the InterChange folder on the classroom file server Compacting a conference can effectively stop the InterChange session; in newer versions of Daedalus, only the instructor can compact conferences
approval Compact things are small or take up very little space. You use this word when you think this is a good quality. my compact office in Washington. the new, more compact Czech government. + compactness com·pact·ness The very compactness of the cottage made it all the more snug and appealing
Composed or made; with of
have the property of being packable or compactable or of compacting easily; "This powder compacts easily"; "Such odd-shaped items do not pack well"
as in "compact experience": perception of reality as composed of aspects not yet distinguished Contrast "differentiated"
Short and dense
closely and firmly united or packed together; "compact soil"; "compact clusters of flowers"
Brief; close; pithy; not diffuse; not verbose; as, a compact discourse
the portion of the rules (re)writable by in-game characters Each Cycle of Worlorn has a different book; Comedy has the Rules of the Game; History has the Ardouin Grimoire (a commercial gaming system), Dreams has the Book of Ells (L’s or laws, for those of you who care), and the Cycle of Dance has the Book of the New Day Astronomy’s book is lost
Storage area for less used materials Items in Compact can be retrieved by Circulation staff
compress into a wad; "wad paper into the box"
Attribute associated with definition lists Used when short terms are being defined
a signed written agreement between two or more parties (nations) to perform some action
A compact person is small but strong. He was compact, probably no taller than me
Joined or held together; leagued; confederated
A compact cassette, camera, or car is a small type of cassette, camera, or car
Closed and bounded; having a finite subcover for every open cover
  See data compaction
To compact something means to press it so that it becomes more solid. The Smith boy was compacting the trash The soil settles and is compacted by the winter rain. = compress. compact disc read only memory compact disc Mayflower Compact
Force a full garbage collection Sending this method to Smalltalk is deprecated; send it to ObjectMemory instead
squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the spasm contracted the muscle"
Closely packed
{i} pact, agreement; small folding cosmetic mirror; small car
{f} pack tightly together, condense; closely combine, consolidate; form, make up; contract together, form an agreement
A contract between states that is ratified by those states' legislatures and by the U S Congress The contract controls the division of water in a river system that flows across state boundaries
A product manufactured by mechanical compression of metal fines or powder into an engineered die to produce a desired shape
briefly giving the gist of something; "a short and compendious book"; "a compact style is brief and pithy"; "succinct comparisons"; "a summary formulation of a wide-ranging subject"
Compacts are contracts among community leaders to work to initiate and sustain local educational reform Compact representatives may include community decisionmakers, school superintendents, college presidents, and heads of business organizations as well as principals, teachers, parents and unions Compacts provide a structure of mutual accountability because all participants agree to work together and separately to support group goals Efforts on the part of compact members may include creating employment opportunities for student, helping to restructure educational systems, and providing local labor market information
To unite or connect firmly, as in a system
A contract between states of the union, entered into with the consent of the national government, and in water, defining the relative rights of two or more states on an interstate stream to use the waters of that stream (Rice (1991))
a small cosmetics case with a mirror; to be carried in a woman's purse a small and economical car have the property of being packable or compactable or of compacting easily; "This powder compacts easily"; "Such odd-shaped items do not pack well"
ghana
compact car
A small and economical car
compact discs
plural form of compact disc
compact disk
A form of digital media on a plastic disc read by a laser in a CD drive. It comes in several varieties including CD-ROM, CD-R, and CD-RW
compact disks
plural form of compact disk
compact fluorescent lamp
A type of fluorescent lamp
compact fluorescent lamps
plural form of compact fluorescent lamp
compact neighborhood
Higher-density development in which a variety of land uses are located such that residents and workers are within walking distance of many destinations
compact neighbourhood
Higher-density development in which a variety of land uses are located such that residents and workers are within walking distance of many destinations
compact space
Any topological subset of Euclidean space that is a compact set
compact spaces
plural form of compact space
Compact Disk Read Only Memory
compact disc which can only be read, CD-ROM
Compact Disk Recordable
compact disc which can be written on, CD-R
compact camera
a small camera with a lens that cannot be removed
compact car
{i} small and thrifty car
compact disc
an optical disk, 4 3/4 inches (120 mm ) in diameter, on which program data, music, etc is digitally encoded for a laser beam to scan, decode, and transmit to a playback system, computer monitor, or television set
compact disc
A music disc holding stereo audio signals, coded with 44,100 samples/sec x 16 bits x 2 channels yielding a bit rate of 1 4Mbits/sec, a higher bit rate than used by Dolby Digital coding, but the same as the DTS bit rate
compact disc
Compact Disc An impact resistant, transparent, polycarbonate plastic disc with a highly reflective vaporized aluminum surface using a digitally quided laser beam
compact disc
This describes the media used by CD-ROM players The data on a compact disc are encoded as a series of dips and raised areas These two states represent binary data the same number system used by microprocessors The CD-ROM player shines a laser beam onto the surface of the disc and measures the light that is reflected back The intensity of the light that is reflected back enables the player to distinguish individual binary digits See CD-ROM
compact disc
small disk used for storing computerized information (i.e. computer programs, music, etc.)
compact disc
an optical storage device capable of holding up to 650 MB
compact disc
A thin metal disc used to digitally store data (such as music, images, or programs) for playback See also CD-ROM
compact disc
An audio disc on which sound is recorded digitally 5 3a, 14 2
compact disc
Widely used optical disk format
compact disc
An optical disc on which data is encoded OCLC CatCD for Windows stores the Authority File and subsets of records from WorldCat on compact discs The subsets of records are for subject categories, for example, law or medicine
compact disc
com·pact disc compact discs in AM, also use compact disk Compact discs are small shiny discs that contain music or computer information. The abbreviation CD is also used. CD a small circular piece of hard plastic on which high-quality recorded sound or large quantities of information can be stored. Molded plastic disc containing digital data that is scanned by a laser beam for the reproduction of recorded sound or other information. Since its commercial introduction in 1982, the audio CD has become the dominant format for high-fidelity recorded music. Digital audio data can be converted to analog form to reproduce the original audio signal (see digital-to-analog conversion). Coinvented by Philips Electronics and Sony Corp. in 1980, the compact disc has expanded beyond audio recordings into other storage-and-distribution uses, notably for computers (CD-ROM) and entertainment systems (videodisc and DVD). An audio CD can store just over an hour of music. A CD-ROM can contain up to 680 megabytes of computer data. A DVD, the same size as traditional CDs, is able to store up to 17 gigabytes of data, such as high-definition digital video files
compact disc
A small optical disk with digital audio recorded on it
compact disc
– Synonym of compact disc read only memory
compact disc
a digitally encoded recording on an optical disk that is smaller than a phonograph record; played back by a laser
compact disc player
a CD player
compact disk
small disc used for storing computerized information (i.e. computer programs, music, etc.)
compact disk
a digitally encoded recording on an optical disk that is smaller than a phonograph record; played back by a laser
compact-disk burner
recording equipment for making compact disks
compaction
The process of compacting something, or something that has been compacted

At Smithfield Frith is being shovelled up, his youth, his grace, his learning and his beauty: a compaction of mud, grease, charred bone.

compactor
A machine that reduces the bulk of waste by compaction
interstate compact
Any of several agreements, comparable to treaties, between states of the United States
interstate-compact
Attributive form of interstate compact

interstate-compact expert.

locally compact
That for every point of the given topological space, there is a neighborhood of that point whose closure is compact
σ-compact
That it is expressible as a countable union of compact sets
compactly
{a} firmly, closely, neatly
compactness
{n} firmness, closeness
Mayflower Compact
agreement created in 1620 by the passengers on the Mayflower that established the first local government system in the New World (U.S. History)
Mayflower Compact
(1620) Document signed by 41 male passengers on the Mayflower before landing at Plymouth (Massachusetts). Concerned that some members might leave to form their own colonies, William Bradford and others drafted the compact to bind the group into a political body and pledge members to abide by any laws that would be established. The document adapted a church covenant to a civil situation and was the basis of the colony's government
compacted
past of compact
compacted
Compact; pressed close; concentrated; firmly united
compacted
{s} concentrated; crushed into compact form; consolidated
compacter
One who makes a compact
compacting
present participle of compact
compacting
Mechanical process in which knit fabrics are compressed in the lengthwise direction to tighten the construction and control shrinkage
compacting
This feature, which can be turned on or off, means that the symbols in a diagram will be arranged to minimize the amount of space they occupy
compacting
The process of removing excess space from a database
compacting
A particle-size-increasing operation involving direct pressure, as with presses, rolls or molds
compaction
an increase in the density of something
compaction
Densification of soil by mechanical means, involving the expulsion of excess air
compaction
Process of mechanically densifying a soil, normally by the application of a moving (or dynamic) load
compaction
means increasing the density of a material by reducing the voids between the particles and is generally accomplished by controlled placement and mechanical effort such as from repeated application of wheel, track, or roller loads from heavy equipment
compaction
Reduction of the bulk of solid waste by rolling and tamping
compaction
The packing together of soil particles by forces exerted at the soil surface, resulting in increased soil density
compaction
Whenever extra soil is added to a lot to fill in low places or to raise the level of the lot, the added soil is often too loose and soft to sustain the weight of the buildings Therefore, it is necessary to compact the added soil so that it will carry the weight of buildings without the danger of their tilting, settling or cracking
compaction
Industrial technique which consists in crushing materials using a press in order to reduce their volume to various degrees
compaction
Decrease in volume of soil and sediment as a result of compressive stress, continued deposition above them, but also from drying, use of heavy equipment, and other causes
compaction
<)))
compaction
(n ) The act of packing onto a disk as much memory as possible into as small a space as possible
compaction
The process of consolidating soil by mechanical means, such as tractor wheels, the act or process of becoming compact Involves an increase in bulk density
compaction
Compression of the soil such that it is difficult to plough, and water cannot drain through it effectively
compaction
Decline in flux as a result of applied pressure compressing a reverse osmosis or ultrafiltration membrane
compaction
See data compression
compaction
the process of compacting: being close of firmly united or packed together, dense, solid, generally in a small space
compaction
  See data compaction
compaction
The act of making compact, or the state of being compact
compaction
– Process of reallocating storage locations assigned to a file to eliminate empty storage locations
compaction
Used in reference to soil Soil becomes hardened and compressed thereby making it difficult for roots to penetrate the soil Air chambers in between soil particles are also greatly reduced or are nonexistent, making drainage and gas exchange from roots poor
compaction
the process by which a sufficient amount of energy is applied to soil to achieve a specific density
compaction
To make soil dense by mechanical manipulation which increases the density by reducing the voids in a material
compaction
Compaction of soil is a lack of air or oxygen Particles of soil are pressed together so tightly that there is insufficient air space The obvious way this may occur is when a great weight is present, i e , during construction when large trucks are daily rolled over the land However, chemical overuse and poor irrigation are more common causes In healthy soil, natural processes provide aeration, notably the presence of earthworms burrowing their way through the soil
compaction
(i) To unite firmly; the act or process of becoming compact (ii) (geology) The changing of loose sediment into hard, firm rock (iii) (soil engineering) The process by which the soil grains are rearranged to decrease void space and bring them into closer contact with one another, thereby increasing the bulk density (iv) (solid waste disposal) The reducing of the bulk of solid waste by rolling and tamping
compaction
The reduction in thickness of a filter medium as a result of applied filtration pressure (TMP) See Dynamic Membrane
compaction
the act of crushing
compaction
The result to soils that are compressed by activity (vehicles, heavy machinery, even heavy foot or animal traffic)
compaction
{i} process of compacting, compressing, condensing; state of being compacted
compactly
taking up no more space than necessary; "liquid food compactly stored in a pressurized tank" in a compact manner or state; "The children were packed compactly into the car
compactly
taking up no more space than necessary; "liquid food compactly stored in a pressurized tank"
compactly
In a compact manner; with close union of parts; densely; tersely
compactly
In a compact manner
compactly
in compact form; in condensed or concentrated form
compactly
in a compact manner or state; "The children were packed compactly into the car
compactness
the spatial property of being crowded together
compactness
{i} density, solidity
compactness
The state or quality of being compact; close union of parts; density
compactness
the consistency of a compact solid
compactness
the state of being compact
compactor
power-driven device used to compress materials to smaller volume
compactor
Equipment that densifies recyclable material and contains it under pressure, not allowing it to expand until it is unloaded
compactor
Power-driven device used to compress materials to a smaller volume
compactor
A 33-tonne machine used to spread out and crush the garbage, by driving back and forth over it with steel spiked wheels
compactor
{i} machine which compresses trash
compactor
the garbage truck specially designed to crush and flatten garbage by means of a hydraulic plate that compresses the garbage thrown into the truck
compactors
plural of compactor
compacts
Relationships between HEIs and schools to encourage pupils to study at the HEI
compacts
plural of , compact
compacts
  Formal working agreements among agencies to obtain mutual aid
compacts
Formal working agreements among agencies to obtain mutual aid
compacts
third-person singular of compact
verb compact 3
to press something together so that it becomes smaller or more solid
compact
المفضلات