a logical incompatibility among two or more elements or propositions

listen to the pronunciation of a logical incompatibility among two or more elements or propositions
İngilizce - Türkçe

a logical incompatibility among two or more elements or propositions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

contradiction
{i} aykırılık
contradiction
çelişki

Orada bir çelişki var mı? - Is there a contradiction there?

Aşk büyük bir çelişkidir. Onsuz yaşayamazsın ancak aynı zamanda onun tarafından zarar verileceksin. - Love is a great contradiction. You cannot live without it but at the same time you will be hurt by it.

contradiction
{i} tezat
contradiction
{i} itiraz
contradiction
(Kanun) zıddiyet
contradiction
aykırı husus
contradiction
karşıtlık
contradiction
(Denizbilim) dilemma
contradiction
tutarsızlık
contradiction
inkâr
contradiction
zıtlık
contradiction
tersini söyleme
contradiction
yalanlama
contradiction
yadsıma
contradiction
a contradiction in terms sözlerde çelişme
contradiction
çelişki/yalanlama
İngilizce - İngilizce
contradiction

Marx believed that the contradictions of capitalism would lead to socialism.

a logical incompatibility among two or more elements or propositions

  Heceleme

  a lo·gi·cal in·com·pa·ti·bi·li·ty a·mong two or more elements or propositions

  Türkçe nasıl söylenir

  ı läcîkıl înkämpıtîbîlîti ımʌng tu ır môr elımınts ır präpızîşınz

  Telaffuz

  /ə ˈläʤəkəl ənˌkämpətəˈbələtē əˈməɴɢ ˈto͞o ər ˈmôr ˈeləmənts ər ˌpräpəˈzəsʜənz/ /ə ˈlɑːʤɪkəl ɪnˌkɑːmpətɪˈbɪlɪtiː əˈmʌŋ ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˈɛləmənts ɜr ˌprɑːpəˈzɪʃənz/

  Günün kelimesi

  guillotine