using a needle to remove fluid or cells from an area of the body

listen to the pronunciation of using a needle to remove fluid or cells from an area of the body
İngilizce - Türkçe

using a needle to remove fluid or cells from an area of the body teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aspiration
{i} istek
aspiration
{i} can atma
aspiration
(Dilbilim) üfleme
aspiration
(Askeri) havalandırma
aspiration
tutku
aspiration
{i} nefes alma
aspiration
{i} arzu
aspiration
{i} emme
aspiration
{i} (uzun zamandır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. Amacı ünlü olmaktı
aspiration
{i} soluma
aspiration
(İnşaat) hava emme
aspiration
"h" harfini telâffuz
aspiration
aspirasyon,istek
aspiration
yüksek bir gaye edinme
aspiration
(Tıp) Hava veya sıvıların emilmesi, aspirasyon
aspiration
{i} özlem

O oldukça karamsar ve hiç bir özlemi yok. - He is extremely pessimistic and has no aspirations.

Onun iç dekaratör olma özlemleri var. - She has aspirations to become an interior decorator.

aspiration
nefes alıp verme
aspiration
{i} soluklu okuma
İngilizce - İngilizce
aspiration
using a needle to remove fluid or cells from an area of the body

  Heceleme

  us·ing a nee·dle to re·move flu·id or cells from an ar·e·a of the bo·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzîng ı nidıl tı rimuv fluıd ır selz fırm ın eriı ıv dhi bädi

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈnēdəl tə rēˈmo͞ov ˈflo͞oəd ər ˈselz fərm ən ˈerēə əv ᴛʜē ˈbädē/ /ˈjuːzɪŋ ə ˈniːdəl tə riːˈmuːv ˈfluːəd ɜr ˈsɛlz fɜrm ən ˈɛriːə əv ðiː ˈbɑːdiː/

  Günün kelimesi

  taboo