unattractiveness, homeliness, state of being ugly, lack of physical beauty

listen to the pronunciation of unattractiveness, homeliness, state of being ugly, lack of physical beauty
İngilizce - Türkçe

unattractiveness, homeliness, state of being ugly, lack of physical beauty teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ugliness
{i} çirkinlik

Güzellik bir görüş meselesidir ama çirkinlik evrenseldir. - Beauty is a matter of opinion but ugliness is universal.

Çirkin ve mutsuz bir dünyada, en zengin adam çirkinlik ve mutsuzluktan başka bir şey satın alamaz. - In an ugly and unhappy world the richest man can purchase nothing but ugliness and unhappiness.

ugliness
{i} iğrençlik
İngilizce - İngilizce
{i} ugliness
unattractiveness, homeliness, state of being ugly, lack of physical beauty