to surround as with a band; to encompass

listen to the pronunciation of to surround as with a band; to encompass
İngilizce - Türkçe

to surround as with a band; to encompass teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

begird
kuşatmak
begird
ihata etmek
begird
çevirmek
begird
{f} sarmak
begird
{f} çevrelemek
begird
{f} etrafını çevirmek
İngilizce - İngilizce
begird
to surround as with a band; to encompass