to scrutinize, to study, to examine, to explore

listen to the pronunciation of to scrutinize, to study, to examine, to explore
İngilizce - Türkçe
tetkik etmek
to scrutinize, to study, to examine, to explore