to scrutinize, to study, to examine, to explore

listen to the pronunciation of to scrutinize, to study, to examine, to explore
Englisch - Türkisch
tetkik etmek
to scrutinize, to study, to examine, to explore
Favoriten