to recover ownership of something by paying a sum

listen to the pronunciation of to recover ownership of something by paying a sum
İngilizce - Türkçe

to recover ownership of something by paying a sum teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

redeem
bedelini vererek geri almak
redeem
(Ticaret) paraya çevirmek
redeem
(Ticaret) rehinden kurtarma
redeem
sönümlemek
redeem
(Ticaret) itfa
redeem
yerine getirmek
redeem
(günahtan) kurtarmak
redeem
kurtar

Onun kurtarıcı özelliği yok. - He has no redeeming traits.

redeem
yapmak
redeem
(rehin/borç/vb.'den) kurtarmak
redeem
{f} yerine getirmek (vaat)
redeem
{f} fidye vererek kurtarmak
redeem
(fiil) ödemek, para verip kurtarmak, fidye verip kurtarmak, telâfi etmek, amorti etmek, kurtarmak, tutmak (söz), yerine getirmek (vaat), günahını bağışlatmak
redeem
{f} para verip kurtarmak
redeem
{f} fidye verip kurtarmak
redeem
redeemable paraya çevrilir fidye vererek kurtulması mümkü
redeem
{f} tutmak (söz)
redeem
{f} kurtarmak
redeem
vaadini yerine getirmek
redeem
one redeeming feature bir iyi tarafı
İngilizce - İngilizce
redeem
to recover ownership of something by paying a sum

  Heceleme

  to re·co·ver own·er·ship of some·thing by pay·ing a sum

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rîkʌvır ōnırşîp ıv sʌmthîng bay peyîng ı sʌm

  Telaffuz

  /tə rəˈkəvər ˈōnərˌsʜəp əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbī ˈpāəɴɢ ə ˈsəm/ /tə rɪˈkʌvɜr ˈoʊnɜrˌʃɪp əv ˈsʌmθɪŋ ˈbaɪ ˈpeɪɪŋ ə ˈsʌm/