to gird, bind round, surround, inclose

listen to the pronunciation of to gird, bind round, surround, inclose
İngilizce - Türkçe

to gird, bind round, surround, inclose teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

begird
kuşatmak
begird
ihata etmek
begird
çevirmek
begird
{f} sarmak
begird
{f} çevrelemek
begird
{f} etrafını çevirmek
İngilizce - İngilizce
{v} begird
to gird, bind round, surround, inclose