to explain, to expound

listen to the pronunciation of to explain, to expound
İngilizce - Türkçe
izah etmek
to explain, to expound