to cause something to be replaced by something else

listen to the pronunciation of to cause something to be replaced by something else
İngilizce - İngilizce
knock out of the box
to cause something to be replaced by something else

  Heceleme

  to cause some·thing to be re·placed by some·thing else

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kôz sʌmthîng tı bi ripleyst bay sʌmthîng els

  Telaffuz

  /tə ˈkôz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə bē ˌrēˈplāst ˈbī ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈels/ /tə ˈkɔːz ˈsʌmθɪŋ tə biː ˌriːˈpleɪst ˈbaɪ ˈsʌmθɪŋ ˈɛls/

  Günün kelimesi

  laodicean