to ask someone if he wants something when it's obvious he does

listen to the pronunciation of to ask someone if he wants something when it's obvious he does
İngilizce - Türkçe
hastaya karpuz/çorba/kar sormak
to ask someone if he wants something when it's obvious he does

  Heceleme

  to ask some·one if he wants some·thing when it's ob·vi·ous he does

  Türkçe nasıl söylenir

  tı äsk sʌmwʌn îf hi wônts sʌmthîng hwen îts äbviıs hi dîz

  Telaffuz

  /tə ˈask ˈsəmˌwən əf ˈhē ˈwônts ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhwen əts ˈäbvēəs ˈhē dəz/ /tə ˈæsk ˈsʌmˌwʌn ɪf ˈhiː ˈwɔːnts ˈsʌmθɪŋ ˈhwɛn ɪts ˈɑːbviːəs ˈhiː dɪz/

  Günün kelimesi

  affiance