this thing

listen to the pronunciation of this thing
İngilizce - Türkçe
bu kadar
this thing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhîs thîng

  Telaffuz

  /ᴛʜəs ˈᴛʜəɴɢ/ /ðɪs ˈθɪŋ/

  Videolar

  ... Now, as Matt goes to the demo here, the first thing you'll ...
  ... thing about India. ...

  Günün kelimesi

  deliquesce